Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4957
27 augustus 1950

Liefde voor de wereld - Ziekte - Niemand kan twee heren dienen

De liefde voor het wereldse is een sluipende ziekte die zeker tot een geestelijke dood voert. Daarom kunt u wel begrijpen dat uw hemelse Vader heel vaak naar pijnlijke middelen moet grijpen, om u van deze dood te redden. Om te zorgen voor uw geestelijke genezing, om u aan te sporen afstand te doen van wereldse vreugden - opdat u eeuwig zult leven.

Dat u de wereld op moet geven om Mij te winnen is onvermijdelijk. En wanneer u die niet vrijwillig opoffert, moet Ik van u nemen waar uw hart aan hangt. Daarom moet u zo vaak op aarde lijden, ofschoon uw levenswandel niet uitgesproken slecht is. Doch u bent nog vervuld van een onjuiste liefde, van de liefde voor de materie, van een liefde die eerst juist gericht moet worden - wil zij u gelukkig maken. En zolang u die liefde niet uitroeit uit uw hart heb Ik daarin geen plaats, want waar Ik vertoef, moet al het verlangen naar het aardse overwonnen zijn.

Het zou een vals medelijden zijn als Ik voor zulke middelen zou terugschrikken, om u niet te laten lijden gedurende uw aardse leven. Het zou een schijnliefde zijn die u geen zegen zou kunnen brengen, maar alleen verderf voor uw ziel. Mijn wijsheid ziet echter vooruit en mijn liefde probeert u te helpen.

En weer moet Ik zeggen: "Niemand kan twee heren dienen!" Ik neem geen genoegen met een gedeelde liefde. Mijn tegenstander echter, de vorst van de wereld, laat het ook niet toe dat u hem niet het alleenrecht geeft op uw ziel. En zo moet de mens noodgedwongen beslissen voor Mij - of voor hem. Zolang hij echter de wereld begeert, betreft zijn beslissing degene die hem omlaag trekt in het verderf. Hij geeft u overvloedig gedurende het aardse leven, maar na de dood staat u in de bitterste armoede aan de andere zijde - en kwelling en duisternis is uw lot.

Mijn gaven echter zijn op aarde niet erg verleidelijk, want ze bestaan uit geestelijke waarden, die u mensen tijdens uw aardse leven niet erg aantrekkelijk toeschijnen, daarentegen na uw dood betekenen ze een onmetelijke rijkdom" die u gelukkig stemt en tot kinderen van het lichtrijk maakt voor eeuwig. Ik bied u onvergelijkelijk meer dan mijn tegenstander, maar zijn gaven betoveren u en maken u begerig daarnaar.

Maar denk aan het leven na de dood. Denk er aan dat u het uur van uw heengaan niet kent, dat dit echter heel dichtbij kan zijn en u dan alles verliest wat u aan aardse goederen bezit. Dan moet u het uur van de dood vrezen. Doch u zult er naar verlangen als u u geestelijke schatten hebt verzameld, als u afstand doet van aardse goederen, om door Mij aangeboden gaven daarvoor in de plaats te stellen. Dan verlangt u naar het uur van de dood want u weet, dat dan het uur van binnengaan in het eeuwige leven is gekomen omdat u de aarde verlaat. Als een vluchtig ogenblik zal het aardse leven u voorkomen, en toch is het beslissend voor de gehele eeuwigheid.

Daarom moet u het begrijpen wanneer Ik de mensen beproef met allerlei plagen, wanneer Ik alles van hen wegneem wat hun begerenswaardig lijkt. Het is niet wreedheid, maar liefde en wijsheid, die zeer wel inziet dat en waarom u mensen in gevaar bent, en die u uit dit gevaar wil redden.

Wie lijden moet die mag zich ook door Mij bemind weten, maar wie bij alle overvloed van het leven aardse goederen worden gegeven, die is reeds onderworpen aan mijn tegenstander - want Ik ken zijn wil en Ik dwing hem niet tot verandering van wil. Doch ook deze mensen kom Ik tegemoet door hun medemensen die hun harten moeten ontroeren, opdat zij worden tot liefde, dan is ook voor hen nog de redding verzekerd. Zijn echter hun harten verhard, dan zal hun luxueus leven steeds duidelijk aan het licht treden, want de "heer van de wereld" geeft hun rijkelijk. Zij hebben hun ziel verkocht ter wille van aardse goederen en de geestelijke dood staat voor hen vast.

Amen