Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4983
15 oktober 1950

Negende en tiende gebod

De mensen die nog smachten in de materie, begeren deze ook met al hun zinnen. Het doel van het leven op aarde als mens is echter het overwinnen van de materie, het loslaten ervan, het doden van elk verlangen naar alles wat de wereld de mens biedt, want alleen door het overwinnen ervan, bereikt de ziel de rijpheid die nodig is om binnen te gaan in het geestelijke rijk. Het begeren van aardse zaken hoeft geen zonde te zijn, ofschoon het de mensen hindert bij hun positieve ontwikkeling, maar het kan makkelijk tot zonde leiden, want de begeerlijkheid tracht zich het voorwerp van het verlangen te verschaffen en vaak op onrechtmatige wijze. Hoe groter en sterker een hartstocht voor zaken die het lichaam genoegen bereiden is, des te meer is het denken en streven van de mens daarop gericht en kan slechte driften en eigenschappen in de mens opwekken die schadelijke gevolgen hebben voor de medemens. En daarom heb Ik u, mensen het gebod gegeven: "Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn huis, knecht en akker, noch alles wat het zijne is". Elk bezit van de medemens moet u heilig zijn, niets zult u trachten u toe te eigenen wat uw naaste toebehoort, en alleen al de gedachte eraan het van hem af te nemen is een zonde, want zij verraadt zijn wil, de duisternis van de ziel, die nog geen liefde kent.

En hoewel u voor uw medemensen uw gevoelloos hart tracht te verbergen, is het Mij duidelijk door uw begeren, en zodra u verlangend kijkt naar de goederen van uw naaste, overtreedt u in gedachte het gebod van de naastenliefde, want u ziet in de naaste niet uw broeder, die u moet beminnen als uzelf. Het zelfde recht dat u tegenover hem handhaaft om uw rijkdom te eerbiedigen, moet u ook hem toekennen. U moet u verheugen wanneer het uw naaste goed gaat en hem helpen zijn bezit te vergroten, dan voert u de strijd om de materie te overwinnen met succes, dan verwerft u meer schatten dan u ooit van uw naaste zou kunnen nemen, want de liefde tot uw naaste wordt u beloond door mijn liefde en deze geeft u waarlijk een onvergankelijke schat aan genade die tegen alle aardse goederen en vreugden opweegt. Eerbiedig en bescherm daarom ook het bezit van uw naaste en houd elke begerigheid verre van u, als u niet in strijd wilt handelen met het gebod van de naastenliefde, dat Ik u alleen maar gegeven heb, om u de klim omhoog makkelijk te maken, want slechts door de liefde tot de naaste zult u mijn liefde kunnen verwerven en alleen maar door de liefde zalig worden.

Amen