Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4629
4 mei 1949

Werkzaam zijn in liefde - Het gebruiken van de kracht die God ons doet toekomen - "Wie in de liefde blijft"

Steeds weer moet u de liefde worden gepredikt zonder welke u krachteloos bent en blijft. Het werkzaam zijn in liefde stelt u in het bezit van kracht, waaronder echter niet de levenskracht is te verstaan, die ieder mens bezit, ook wanneer hij het gebod van de liefde niet in acht neemt. Deze levenskracht echter stelt hem in staat in liefde te werken, zodat hij zich dus ook gemakkelijk in het bezit van geestelijke kracht kan stellen, waarmee hem dan de positieve ontwikkeling van de ziel gelukt. Daarom moet ook de mensen de liefde worden gepredikt, omdat ieder ertoe in staat is werken van naastenliefde te verrichten, als hij maar wil. En deze moet hij gebruiken om zich van iets te verzekeren voor de tijd na zijn dood, waar hem de levenskracht is ontnomen, terwijl hem de geestelijke kracht, die hij zich dus heeft verworven door werkzaam te zijn in liefde, blijft, en hij daardoor mee kan werken in het geestelijke rijk aan zijn eigen voltooiing en bij de zielen die nog beneden hem staan in hun ontwikkeling.

Vervul het gebod van de liefde. Deze aanmaning kan niet nadrukkelijk genoeg voor u klinken, want u bent lui en onverschillig en kent niet veel betekenis toe aan mijn geboden. Maar dat elk werk van naastenliefde als gevolg heeft dat u dichter bij Mij komt, dat dit als het ware in een werk van liefde ligt besloten, dat u, als u liefheeft, mijzelf tot u trekt, is voor u niet duidelijk, daar u anders bewust zou nastreven dichter bij Mij te komen en onnoemelijk veel zou winnen voor uw ziel, voor de eeuwigheid. Werkzaam zijn in liefde is al een gebruiken van de door Mij gegeven kracht, die u wordt verleend als de wil in u wordt gewekt een werk van naastenliefde te verrichten. Werkzaam zijn in liefde is dus al een samen werkzaam zijn met Mij en als u zich indenkt dat Ik bij u aanwezig ben, als u werkzaam bent in liefde, dan moet het verlangen naar Mij en het bewustzijn van mijn nabijheid u er al toe aanzetten voortdurend met Mij samen te werken.

Niets zult u kunnen bereiken zonder liefde. Niets heeft waarde voor mijn ogen zonder de liefde. En al bereikt u op aarde alles en bent u in uw hart zonder liefde, dan hoeft u zich daar niet over te verheugen, want het is waardeloos voor de eeuwigheid. Het heeft geen nut voor de ontwikkeling van uw ziel, en arm en leeg zult u binnengaan in het geestelijke rijk. Er volgen u geen werken van liefde na en dat zal u eens bitter berouwen. Maar de liefdevolle mens kan op aarde arm zijn. Aardse goederen en aards geluk kunnen hem ontzegd blijven, maar zijn ziel kan juichen en jubelen, omdat ze met Mij de aaneensluiting heeft gevonden, omdat Ik voortdurend dicht bij haar ben en elk werk van liefde mijn aanwezigheid aantoont: "Wie in de liefde blijft, blijft in Mij en Ik in hem." Zonder liefde is er geen vereniging met Mij. Pas de liefde verbindt. De liefdevolle mens past zijn wezen aan mijn oerwezen aan, dat op zich liefde is. Vervuld van kracht zal hij kunnen werken op aarde en in het hiernamaals, omdat de liefde kracht is die van Mij uitgaat en u in staat stelt tot steeds nieuwe daden van liefde. Benut de levenskracht en wees werkzaam in liefde. Ik roep u steeds weer deze aanmaning toe, want alleen de liefde verlost u. Ze maakt u vrij van de ketenen van de tegenstander en levert u de aaneensluiting op met Mij, die de eeuwige Liefde zelf is.

Amen