Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4768
28 oktober 1949

Het ineenstorten van kerkelijke organisaties - De ware kerk

Aan het einde der dagen gaat een tijd vooraf waarin mijn woord aangevallen zal worden, en ook alles wat wijst op Mij als Schepper en Behoeder. Men zal elk geloof in een God willen vernietigen, en dat betekent een openlijke strijd tegen alles wat geestelijk is. En nu zullen daardoor het meest kerkelijke organisaties en hun aanhangers getroffen worden, want men treedt op tegen alles wat naar buiten toe herkenbaar is als representatief voor mijn rijk en mijn leer. Daarom laat Ik buiten deze organisaties om voorstanders van mijn woord opstaan, die nu door Mij zijn aangesteld om mijn evangelie verder te verbreiden, want zij zijn in het bezit van de volle waarheid en daarom ook geschikt om in de laatste tijd hun medemensen te onderrichten. Want het zal nodig zijn in de laatste tijd voor het einde de mensen in hun geloof te sterken, of hen wakker te schudden. Want nu pas zullen ze beginnen na te denken over de duurzaamheid van de leerstellingen die hun traditiegetrouw zijn gegeven. En ze zullen inzien dat Ik niet met degenen ben die alleen maar door de uiterlijke kerk met Mij omgaan. Die van mening zijn een privilege te hebben omdat zij tot een bepaalde kerk behoren.

Ik heb wel al mijn kinderen lief, maar zodra een kind de wil van zijn Vader niet vervult, in die zin dat hij de hem verleende gave om te kunnen denken niet gebruikt en dus verstand en hart tezamen niet aanspoort om werkzaam te zijn, om in te zien wanneer hij leeft naar mijn wil en om te beseffen wanneer valse profeten zich voor mijn afgezant uitgeven, dan verwijdert dit kind zich van Mij en het vindt dan moeilijk weer de weg naar Mij terug. Steeds laat Ik ook dezen mijn woord toekomen. Voortdurend benader Ik hen en probeer hun kennis te geven op een directe manier doordat Ik hun mijn boden zend, opdat die hun opheldering geven. Maar ze nemen geen onderrichting aan en zijn zodoende ook niet meer te verontschuldigen als ze op de verkeerde weg verdwalen. En wanneer nu op aansporing van mijn tegenstander deze mensen hun kerk wordt ontnomen, dan zullen alleen die mensen niet gaan twijfelen, die standvastig zijn in het ware geloof en die daardoor zo innig met Mij verbonden zijn, dat Ik hen te allen tijde nabij kan zijn. Dezen zullen door de harde maatregelen en brutale bepalingen niet getroffen worden, want zij weten waar de ware kerk van Christus te vinden is. Zij zullen alsmaar ijveriger voor mijn woord opkomen, ofschoon zij ook niet veilig zijn voor de vervolgingen van degenen die tegen alles strijden wat tot het geloof behoort. De tijd is nog niet aangebroken dat u een beslissing moet nemen, maar dan geeft alleen de innerlijke overtuiging u de kracht om weerstand te bieden, zodat u in de waarheid wandelt en als bewijs mijn woord hebt dat Ik zelf u heb gegeven. U en allen die naar u luisteren en Mij willen dienen, zullen nu met grote overredingskracht spreken en niets zal u verder van uw stuk brengen. Want nu weet u ook dat u nog maar een korte tijd moet volhouden om zalig te worden. U weet, dat wel al het uiterlijke wankelen kan, maar nooit de kerk die Jezus Christus op aarde heeft gesticht. De ware kerk, die niet door de poorten der hel overwonnen kan worden. Talloze mensen echter zullen van het geloof afvallen. Zij zullen het onbegrijpelijk vinden dat Ik niet die kerk bescherm, waarvan zij menen dat die door Mij is opgericht, en ze leggen aan zich zelf geen verantwoording af of zij leden zijn van de door Mij gestichte kerk, omdat hun het nadenken daarover verboden is. En zo zal iets ineenstorten wat naar de mening van de mensen "onoverwinnelijk" moet zijn. Het zal inzakken als een kaartenhuis, omdat het mensenwerk is dat niet stand kan houden. Maar de mijnen zullen zich niet laten overwinnen. Zij zullen de geloofskracht bezitten die weerstand biedt, omdat zij mijn bijstand ondervindt. Zij zullen de kracht van Mij betrekken, daar zij vast in Mij geloven en daarom tot mijn kerk behoren die niet door de poorten van de hel overweldigd kan worden. Maar het zal een heel moeilijke tijd zijn, waar Ik steeds weer op wijs om u die Mij toebehoort gedurig aan te sporen u voor te bereiden om steeds weer kracht in ontvangst te nemen door het opnemen van mijn woord en het werkzaam zijn in liefde.

De tijd is nabij waarin deze strijd begint en dan moet u gewapend zijn. U moet standvastig blijven wanneer iedereen faalt die een schijngeloof aanhangt en die meent in de waarheid te staan, zonder er ooit over nagedacht te hebben wat er van hen verwacht wordt te geloven. Zij zullen wankelen en van het geloof afvallen. U echter moet standhouden en het bewijs leveren dat de innige levende band met Mij ook een levend geloof tot gevolg heeft, die u de kracht geeft te volharden tot het einde.

Amen