Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4899
18 mei 1950

De belichaming der lichtwezens - De voorloper

Ik stuur het evangelie tot de aarde, en wanneer u het van Boven ontvangt is het zuiver en niet vervalst door menselijk willen. Ik weet dat het nodig is omdat talloze mensen Mij niet vinden kunnen daar zij niet in de waarheid onderricht zijn, en daarom belichaamde Ik Mij zelf in de geest van hen die Mij willen dienen. Dat de waarheid in zijn zuiverste vorm tot hen komt is een door mijn liefde en wijsheid al lang erkende noodzaak, en dit is alleen al voor Mij aanleiding de ontvanger der waarheid van boven te beschutten tegen de invloed van onreine geesten, die zijn denken zouden verwarren en het toezenden van de waarheid zouden willen belemmeren. Wie dus ontvanger is van mijn evangelie dat Ik zelf op aarde leerde en waarvoor Ik mijn dienaren op aarde nu weer de opdracht geef dat te verspreiden, die kan gerust zijn dat hij in de waarheid is. Dat hij als mijn discipel van de eindtijd de mensen leren kan zonder bevreesd te moeten zijn, dat zich bij zijn onderwijzingen dwalingen zouden kunnen mengen. En vanuit deze zekerheid moet hij invloed uitoefenen op allen die zijn weg kruisen. Hij moet zich voelen als mijn spreker en in mijn opdracht steeds dat uitdragen wat hij van Mij zelf heeft ontvangen, wat als gewaarwording in hem boven komt omdat het de zuivere waarheid is.

Talrijke lichtwezens zijn momenteel op de aarde belichaamd omdat de grote geestelijke nood ook buitengewone hulp vereist, die alleen deze lichtwezens verlenen kunnen. Deze lichtzielen zijn meest geestelijke leiders, dat wil zeggen: zij staan door een levenswandel naar mijn wil in een nauw contact met Mij, en zij kunnen dus mijn leringen direct ontvangen en aan de mensen overbrengen. Deze lichtwezens hebben een graad van rijpheid die een afzinken naar de diepte onmogelijk maakt. Zij gaan derhalve ook altijd in de grootste deemoed door het aardse leven en trachten alleen mijn rijk tot de mensen te brengen zonder zelf daarvan nut te hebben, alleen met de bedoeling Mij te dienen en de mensen te helpen. Daarom kan zulk een door Mij tot de aarde gezonden lichtwezen zich ook meerdere malen belichamen, als het geestelijke niveau van de mensen het nodig maakt. Maar steeds zijn deze belichamingen een voortdurend dienen tot het einde, want mijn wil is in deze wezens overheersend. Zij maakten zich vrijwillig aan Mij onderdanig en kunnen daarom hun graad van rijpheid op aarde ook niet meer verliezen.

Nooit zullen lagere geesten over zulk een als mens belichaamd wezen macht hebben, en nooit zal deze onder hun slechte invloed bezwijken. Nooit kan dus een reeds volmaakte geest op aarde falen, dat wil zeggen: zijn missie niet vervullen. Het kan wel voor de mensen lijken alsof een missie afgebroken is door een plotseling terugroepen in het geestelijke rijk, of door menselijke maatregelen die het aardse leven voortijdig beëindigen. Maar daarvan weet Ik sinds eeuwigheid en grijp toch met mijn macht niet in om de wil van de mensen niet onvrij te maken. Het verlossingswerk wordt echter voleindigd, en alles zal zo gebeuren zoals het in mijn heilsplan van eeuwigheid bestemd is. Ook de volmaaktste geesten uit de hemel zullen zich tijdelijk belichamen om een geestelijke vooruitgang onder de mensen te bereiken, want zonder zulke hulp zouden de mensen te zwak zijn voor tegenstand. En dan kunnen ook de doden uit hun graven verrijzen, en de in de geest volledig blinden kunnen door een helder lichtende bliksemstraal van boven wakker geschud - en ziende worden. Dan is het echter de tijd van het einde waarin ook mijn wederkomst te verwachten staat, wat ook steeds werd aangekondigd door zieners en profeten. Voordat Ik echter kom zal het "grootste licht" op aarde stralen, maar in het eenvoudigste gewaad. Dat "licht" (de voorloper) zal nog eens van Mij getuigen zoals hij het gedaan heeft voor mijn optreden in het vlees op deze aarde, alvorens Ik de mensen die Ik het evangelie wilde brengen onderwees. Hij was mijn voorloper en zal het ook nu weer zijn.

U mensen zult hem aan zijn spreken herkennen, want hij kiest dezelfde woorden en getuigt van Mij zoals hij destijds heeft gedaan. Zijn geest komt alleen tot de aarde om de wet te vervullen, derhalve moet hij Mij voorgaan in het volste inzicht van zijn herkomst en zijn opdracht. Hij doorziet alles en kent ook zijn aardse lot waaraan hij zich echter niet onttrekt, want dat behoort ook tot het verlossingswerk waaraan hij deel neemt uit liefde voor de onverlosten. Hij weet dus dat met zijn dood de missie pas vervuld is en hij heeft geen ander verlangen dan de uiteindelijke vereniging met Mij, zijn Heer en Meester, zijn vriend en broeder, zijn Vader van eeuwigheid. Wanneer hij verschijnt is het einde nabij, want Ik volg hem spoedig op en maak mijn aankondigingen waar. Mijn wederkomst is de laatste fase voor de algehele vernietiging van de aarde met alles wat leeft, en dan wordt vervuld zoals het geschreven staat: Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan, waarin Ik midden onder de mijnen ben. Waar alleen een Herder en een kudde zal zijn omdat allen die leven, met Mij verbonden zijn en zich openstellen voor mijn verblijven onder hen. Dan zijn alle mensen op de nieuwe aarde mijn kinderen tot wie Ik zelf kom als Vader, om hun te geven wat hen zalig maakt.

Amen