Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4624
28 april 1949

Geestelijke concentratie voor het opnemen - Strenge zelfkritiek

U moet zelf eerst voor een geestelijke concentratie zorgen, voordat u mijn woord zult kunnen ontvangen. Dit is het waar op gelet moet worden, daar anders aardse gedachten nog het toestromen van geestelijke zaken verhinderen, zich dus naar voren dringen en opgenomen worden al stoort het ook bij degene die ernstig streeft, maar slechts voor kort, omdat de krachten vol van licht ingang vinden en een sterke invloed van de aardse wereld op de mens verhinderen, dat wil zeggen: zijn gedachten spoedig weer op het geestelijke rijk richten.

Er kunnen zich dus wel kleine tegenstrijdigheden, onnauwkeurige informaties of 'n onduidelijke weinig begrijpelijke zinsbouw voordoen, die echter niet van belang zijn - dus niet het grote geestelijke weten op een of andere manier verlagen of twijfelachtig doen schijnen. Maar steeds moet er op gelet worden om pas dan een boodschap als zodanig aan te zien, als de geestelijke verbinding tot stand is gebracht, dat dus degene die ontvangt zich geheel vrijgemaakt heeft van aardse belevenissen.

U staat nog te zeer onder de invloed van de wereld en daarom werken uw gedachten met de materie. De wereld neemt u nog te veel in beslag en daarom kan u zich niet altijd vrijmaken van voorstellingen en gebruiken die geestelijk niets te betekenen hebben. U zult dus altijd eerst een barrière moeten doorbreken, dat wil zeggen: alles achter moeten laten om in het geestelijke rijk te mogen vertoeven. En hoe vrijer en onbezorgder u dit betreedt, deste meer bent u in staat om die schatten op te nemen die u daar aangeboden worden.

De scheiding tussen geestelijk weten en aardse voorstellingen zal voor u zelfs gemakkelijk worden, en daarom kunt u onbezwaard instaan voor de waarheid van dat wat u wordt overgebracht - en u hoeft geen aanstoot te nemen aan datgene wat geestelijk van geen betekenis is. U zult daarom geen dwaling verbreiden maar steeds moet u weer kritiek uitoefenen op uzelf, of en wanneer u voorbereid bent voor het in ontvangst nemen van mijn woord, dat wil zeggen: u moet uzelf afvragen, is de innerlijke verbinding met Mij tot stand gebracht, zodat u nu mijzelf verneemt.

Ik ken uw wil en houd er rekening mee, en daarom behoed Ik ieder die Mij dienen wil en vol verlangen naar de waarheid Mij hierom vraagt. En daarom kunt u zonder bezwaar aannemen wat u in deze vorm wordt aangeboden.

Amen