Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4304
18 mei 1948

De zegevierende kerk - Eén Herder en één kudde

Van gelijke zin in denken, spreken en handelen moet u zijn die Mij bent toegedaan en naar Mij verlangt. Dan zult u een sterke gemeenschap vormen, al is het aantal maar klein. Dan zal mijn geest in u werkzaam worden en van mijn geest vervuld, zult u kunnen spreken voor Mij en mijn rijk. Uw spreken zal dan ook succes hebben, want u bewijst het zelf door uw daden die van uw denken en uw wil doen blijken.

In mijn gemeenschap moet eensgezindheid heersen, omdat allen in dezelfde waarheid wandelen en ook allen door de liefde met Mij verbonden moeten zijn, en daarom een grote ziel vormen - die Ik mijn kerk noem. In deze gemeenschap zal Ik steeds tegenwoordig zijn en als mijn woord gepredikt wordt, ben Ik het, die door de prediker spreekt. Deze kerk is het die ook door de poorten der hel niet overwonnen kan worden, want waar Ik zelf in haar aanwezig ben, daar heeft de activiteit van mijn tegenstander geen succes. Deze kerk is het die triomferen zal op het einde der dagen, want zij bestaat uit de kudde waarvan Ik de Herder ben.

Er zal alleen één kudde en een Herder zijn, maar deze kudde zal bestaan uit mensen van alle geestelijke richtingen, echter alleen diegenen die zich vrijgemaakt hebben van al het uiterlijke en die door hun ijver om een leven te leiden dat Mij welgevallig is, innig met Mij verbonden zijn.

En als de tijd nog wat verder verlopen is, zal Ik zelf mijn schapen op altijd groene weiden hoeden, alwaar geen klippen, geen doornen en geen afgronden meer zijn. Ik zal in het paradijs op de nieuwe aarde temidden van de mijnen zijn, want dan is er geen scheiding meer tussen ons. Mijn schapen ontvluchten Mij niet meer, zij laten hun Herder niet meer los, want ze houden van Mij en willen zonder Mij niet meer leven.

U hebt nog weinig tijd en moet er daarom naar streven mijn gemeenschap - Mijn ware kerk - nog te vergroten. En daarom moet u de mensen het ware leven voorleven, u moet liefde geven zonder direct wederliefde te verwachten. U moet de kinderen van de wereld, die de kracht van de liefde nog niet kennen, nog zien te winnen door de liefde, opdat ook in hun hart de vlam ontstoken wordt, opdat zij de vreugde van het geven en het blij maken leren kennen, zich bij u aansluiten en dan ook contact met Mij zoeken. Geef hun een goed voorbeeld en probeer hen aan te sporen hetzelfde te doen, om de kracht van de liefde en het geloof te beproeven. Toon hun de weg naar Mij, maak hen opmerkzaam op de juiste verstandverhouding tot Mij. Maak het voor hen begrijpelijk dat zij in Mij hun Vader moeten zien, die zij als kinderen onderdanig moeten zijn om verheven te kunnen worden tot ware kinderen - die het erfdeel van de Vader mogen aanvaarden.

En of u er slechts nog maar weinige kunt winnen, dan is toch uw loon groot. Want een goede Herder verheugt zich over ieder schaap dat verloren was en weer terugkeert. En zo ook verheug Ik Mij over ieder kind dat weer de weg tot Mij vindt, en daarom zal Ik ieder zegenen die Mij helpt mijn gemeenschap te vergroten - voordat het definitieve einde gekomen is.

Amen