Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4794
7 december 1949

De levenswandel van leiders en leraren is doorslaggevend voor de waarheid

Voor u, mensen is het van het grootste belang dat in de waarheid wordt onderricht en dat u zich daarom aansluit bij de geestesrichting die de waarheid vertegenwoordigt, wier leiders en leraren door God zijn onderricht, dus het werkzaam zijn van de goddelijke geest in zich mogelijk maken. En u zult steeds aan de levenswandel van hen die voorgeven voorvechters van de waarheid te zijn, de graad van waarheid herkennen en zo zult u steeds weten welke waarde hun leerstellingen kan worden toegekend. Let er daarom eerst op, hoe de instelling is van de leiders en leraren zelf, van een geestesrichting, tegenover de goddelijke geboden, tegenover de geboden van liefde tot God en de naaste.

Door het spreken alleen moet u zich niet om de tuin laten leiden, integendeel geeft het realiseren van datgene wat ze leren pas de doorslag en deelt en mensen bij de dienst van God in. Want zo'n levenswandel naar de wil van God maakt de mens tot kandidaat voor het geestelijke rijk en dus is ook het denken van hen juist, want een mens die Gods geboden vervult, ziet de waarheid in en de kracht van zijn oordeel is aanzienlijk versterkt door de (8 december) verlichting van zijn geest, die werkzaam wordt als gevolg van het actief zijn in de liefde. Een mens wiens levenswandel overeenstemt met Gods wil, kan steeds geloof worden geschonken en als hij nu een bepaalde geestesrichting voorstaat, zal hij ook voor God en Zijn rijk werkzaam zijn, omdat God nooit een mens die op Hem is gericht en de waarheid wil uitdragen aan een leugen schuldig zal laten zijn.

Steeds staat de wil van de mens op de voorgrond en naargelang deze is, neemt God hem aan of Hij wendt zich van hem af. De juiste wil is echter: helemaal deemoedig en gehoorzaam te zijn tegenover God; hij zal dus nooit trachten op te vallen, dus aardse voordelen of eer en roem willen behalen, geen aanzien of een hoge positie willen bereiken, hij zal alleen stil en bescheiden God dienen, ter wille van de waarheid zelf de waarheid behartigen, omdat hij voelt dat alleen de waarheid naar God leidt en hij uit liefde tot de medemensen ook dezen tot God zou willen brengen.

Zij die onderrichten moeten zelf door God zijn onderwezen. Maar alleen de liefde levert hun dit buitengewone voorrecht op, en daarom moet de mens in liefde leven wiens geestelijke leringen aanvaard moeten worden als waarheid, als rechtstreeks van God ontvangen weten. Waar u, mensen dus de liefde mist bij een dienaar Gods, wijs daar ook zijn geestelijke leringen af, want ze zijn niet van boven, ze zijn misleidingen van de satan, die onder de dekmantel van vroomheid dwaling tracht rond te strooien en steeds daar een goede bodem vindt waar de liefde ontbreekt.

Onderzoek en vraag God om bijstand opdat uw oordeel juist zal zijn, maar neem niet klakkeloos aan als u niet de zekerheid hebt het woord Gods rechtstreeks overgebracht te ontvangen uit den hogen. Onderzoek alles wat u wordt aangeboden onder het aanroepen van God, en behoud het beste. Zo wil God het opdat Zijn geest in u werkzaam zal worden.

Amen