Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4646
20 mei 1949

Gods wil: richtsnoer voor het leven

Wie mijn woord niet als richtsnoer voor zijn leven neemt, diens weg zal niet de juiste zijn. Want hij gaat dan tegen mijn wil in en houdt zich niet aan mijn geboden die hem door mijn woord bekend worden gemaakt. Als u mijn wil wilt naleven moet Ik hem op de één of andere manier aan u meedelen. En Ik zorg er ook voor dat u het weten daarover wordt bijgebracht. Het is echter afhankelijk van uw wil of u het zult aannemen of afwijzen. Elk woord van Mij moet u als richtsnoer dienen en het is waarlijk niet moeilijk volgens mijn wil te leven, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Ik verlang niets van u wat onuitvoerbaar zou zijn, doch er bestaat een hindernis die ook het gemakkelijk uitvoerbare als moeilijk doet voorkomen: uw wil die zich geheel moet onderwerpen aan mijn wil. En als uw wil nog niet in mijn wil is opgegaan zult u geweld moeten gebruiken, dan zult u het hemelrijk naar u toe trekken. Dan zult u een innerlijke strijd moeten voeren om de wil die nog van Mij is afgekeerd te veranderen in een wil die volledig aan Mij ondergeschikt is. En dan zal het u gemakkelijk vallen alles te doen wat Ik u door mijn woord gelast te doen.

Ik kan van mijn voorwaarden om de zielenrijpheid te verkrijgen niet afwijken, maar Ik maak het u gemakkelijk en geef u de kracht om hieraan te voldoen. Maar u zult er nota van moeten nemen en u niet innerlijk tegen mijn eisen verzetten. U zult u mijn geboden tot eigen voornemen moeten maken. Uit vrije wil zult u uw best moeten doen in liefde te leven en bijgevolg zijn dan ook alle geboden vervuld die Ik u geef voor de tijd van uw aardse bestaan. Mijn woord moet aan uw levenswandel ten grondslag liggen, dat is alles wat Ik van u verlang. Maar het vraagt kennis te nemen van mijn woord. Het vraagt een innerlijk leven, doordat u zich bezighoudt met geestelijke vragen waarbij u uw standpunt zult moeten bepalen ten aanzien van dat wat Ik van u verlang. U zult daarom niet van dag tot dag gedachteloos kunnen voortleven als u het doel wilt bereiken. U zult u in gedachten moeten bezighouden met het doel van uw aardse leven en uw taak en u zult kritiek moeten uitoefenen op uzelf in hoeverre u de levenstaak vervult die u is gesteld. En u zult ter vergelijking dan steeds mijn woord voor ogen moeten houden. Want mijn woord geeft u alle richtlijnen en het zal u steeds de juiste weg wijzen. De weg die naar het doel voert, naar de vereniging met Mij, uw God en Vader van eeuwigheid.

Amen