Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4977
1 oktober 1950

Valse christussen en valse profeten

En na Mij zullen valse christussen en valse profeten komen. Maar geloof hen niet, ook niet wanneer ze tekenen geven en wonderen verrichten. Ik heb u op aarde al de intriges aangekondigd van diegenen die mijn zuivere leer vervalsten en zich bekend maakten als de brengers van het heil van de wereld die onder een dekmantel van vroomheid predikten en toch allesbehalve mijn navolgers waren. Want het was ze niet te doen om de liefde voor Mij en voor de naaste, maar alleen om de macht. Overal waar valse christussen en profeten optraden werd een doel nagestreefd dat ver van mijn wil af lag. Het vormen tot liefde werd wel gepredikt, maar door de predikanten zelf niet nagestreefd. En daarom verloren hun woorden ook aan kracht en waarheid en konden ze geen ware profeten zijn en Mij juist verkondigen aan hun medemensen, ofschoon ze mijn naam in de mond namen en Mij steeds weer naar voren wilden schuiven wanneer ze een doel nastreefden.

Daarop kon alleen een tijd van verwarring volgen. Een tijd waarin ik ook niet meer juist werd herkend door de mensen die nog meer van goede wil waren. Want mijn geest was niet meer in de woorden van de verkondigers van het evangelie. Het was een wereldse geest die nu de mensen regeerde, in plaats van hen volgens mijn wil liefdevol op de goede weg naar Mij te leiden. De geest van de antichrist was al zeer vertegenwoordigd en de vruchten van zijn werkzaam zijn werden duidelijk zichtbaar: misvorming van mijn liefdesleer, machtswellust, hoogmoed, verblind denken tegenover diegenen die naar mijn wil leefden en aan wie Ik Me kon openbaren. Want deze openbaringen werden door hen helemaal niet geaccepteerd. En ze werden onderdrukt, omdat ze ondermijnden wat door mensen werd opgebouwd, omdat ze de zuivere waarheid waren die die anderen niet konden verdragen. Want ze leefden voor de wereld en hun streven was werelds. Want wie zich serieus van de wereld afwendde en zich op Mij richtte, zag ook spoedig de dwaling in en het gevaar dat het voor de mensheid betekende. Wie ze echter niet onderkent, is een prooi van de wereld en bijgevolg van degene die de wereld regeert, die mijn tegenstander is en de mensen in het verderf wil storten.

Valse christussen en valse profeten zullen opstaan. Ieder die niet in de waarheid wandelt, is aan een valse christus ten prooi gevallen. Want hij liet zich misleiden door zijn goddelijk schijnende woorden die gespeend waren van de waarheid omdat de prediker zelf niet in de liefde en bijgevolg niet in de waarheid stond. Toch pretendeerde hij mijn vertegenwoordiger te zijn en kondigde hij de mensen tijdelijke en eeuwige straffen aan. Hij is een profeet in de slechte zin van het woord, want hij misvormt daardoor mijn liefdesleer. Hij geeft de mensen een vals getuigenis over Mij - Die geen god van de toorn ben, maar een God van de liefde. Hij spreekt niet de waarheid. En hij kan ze niet spreken, omdat hij ze zelf niet bezit. En daarom onderricht hij de mensen verkeerd en voedt ze toch op in het geloof de eeuwige waarheid te bezitten.

Mijn verwijzing naar de valse christussen en profeten heeft voornamelijk betrekking op de leraren van de medemensen die de dwaling verspreiden. Want ze spreken in mijn naam en getuigen toch niet juist van Mij. Maar Ik wil een licht werpen op hun optreden en hun onjuiste leren brandmerken. Ik wil diegenen tot inzicht brengen die van goede wil zijn. Ik wil dragers van het licht onder de mensen zenden die gemachtigd zijn in mijn naam te spreken omdat Ik zelf hen zal uitkiezen, die ook in staat zijn in mijn naam te spreken omdat Ik zelf hen zal onderrichten. En dezen zullen zeer goed te herkennen zijn als mijn zendelingen, als ware lichtbrengers. En niemand die van goede wil is en de leugen haat, zal ze valse profeten kunnen noemen. Alleen wie in de dwaling wil volharden, zal hen niet erkennen en ze als afgezanten van de satan neerzetten, omdat hij zelf de waarheid ontvlucht.

De wereld gaat het einde tegemoet en dus zullen de valse profeten ook toenemen. Maar evenzo zullen ook mijn boden optreden, voor hen tot tegenstanders wordend, opdat de mensen de waarde en waardeloosheid van beide inzien als ze willen onderzoeken. Indien men van valse christussen en profeten spreekt, moeten er ook ware aanwezig zijn. En dezen zijn heel goed te herkennen, want ze brengen de mensen licht en kondigen het laatste oordeel aan. De valse daarentegen brengen de mensen in de war en leren hen leven, maar niet naar mijn wil, integendeel, tot vreugde van zichzelf. De ware profeten verkondigen mijn woord in de zuiverste vorm. De valse bedienen zich ook wel van mijn woord, maar ze streven steeds aardse doelen na en trachten voordeel te behalen, machtig te worden en rijkdom te vergaren.

Wie van Mij ontvangt, geeft het door aan de medemensen, zonder beloning te vragen. Maar wie beloning verlangt, heeft de gave die hij uitdeelt niet van Mij ontvangen. Ook dat is een kenmerk waaraan de valse christussen en profeten te herkennen zijn. Want geestelijke goederen zijn onbetaalbare schatten die nooit aards beoordeeld mogen worden, of degene veroordelen die zich ervoor zal laten betalen. Want elke gave moet in liefde worden uitgedeeld. Zoveel te meer echter geestelijke gaven die mijn liefde de mensen heeft toegedacht en hun steeds weer toestuurt opdat ze zalig worden.

Amen