Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4038
10 - 13 mei 1947

Brood uit de hemel - Geestelijke zon - Stem van de goede Herder

Verzuim niet uw ziel de spijs aan te bieden die haar het eeuwige leven waarborgt. Verzorg ze rijkelijk met voeding. Verslap niet in uw streven naar volmaaktheid. Dan zult u ook mijn welgevallen verwerven en mijn liefde zal u met zorg omringen en behoeden. En het zal u aan niets ontbreken. Lichamelijk en geestelijk zal in uw behoeften worden voorzien. En u zult in de volle waarheid staan. U zult wetend worden en immers geen andere leermeester nodig hebben dan Mij. U zult met elke vraag naar Mij kunnen komen en Ik zal u nooit zonder antwoord laten.

Verlang dus naar mijn woord. Want dit stel Ik als voorwaarde, wanneer u verzadigd wilt worden met het brood uit de hemel, met het voedsel voor uw ziel dat u steeds ter beschikking staat. Begeer het. Verlang ernaar. En als het u wordt aangeboden, verkwik u eraan en put onophoudelijk uit de bron des levens en u zult kracht en licht ontvangen. Elke zwakheid zal verre van u blijven en u zult vol wijsheid zijn. En daaraan kunt u zien dat mijn gave goddelijk is. U ziet de waarde van mijn gave in en u zult gelukzalig zijn, dat Ik me om u bekommer in geestelijke nood en ook in elke aardse benauwenis.

Wat Ik u geef is niets nieuws, maar de eeuwige Waarheid. Dat wil zeggen: ze moet, wil ze waarheid blijven, onveranderd blijven, zoals ze van Mij is uitgegaan. Maar het menselijk verstand verandert veel. Het probeert voortdurend te verbeteren. En omdat mijn gave elke wil om te verbeteren onnodig maakt, is het begrijpelijk dat er alleen maar een verandering kan worden bereikt van wat als eeuwige waarheid van Mij afkomstig is. Dus is het ook begrijpelijk dat mijn woord niet zo behouden blijft en het steeds weer een zuivering nodig heeft, wil het als mijn woord op aarde worden verbreid.

En daarom bied Ik zelf mijn woord steeds weer aan diegenen aan, die hongeren en dorsten naar voedsel voor hun ziel. En dezen zullen in de waarheid vaststaan. Ze zullen niet bang hoeven te zijn een gebrekkig weten in ontvangst te nemen of het verkeerd te begrijpen, omdat het overbrengen van de zuivere waarheid mijn wil en mijn doel is, zolang er mensen op aarde wonen. Want alleen de waarheid kan naar het eeuwige leven leiden en de ziel helpen volmaakt te worden.

En daarom zal Ik voor mijn dienaren op aarde steeds een trouwe begeleider zijn. Ik zal ze op wegen leiden waar de mensen hen ontmoeten die sterke behoefte hebben aan mijn hemels brood, die verlangen naar voedsel voor hun ziel en wier leven een werkzaam zijn in liefde is, om welke reden ze ook naar Mij verlangen. Ik kom hen zelf naderbij door mijn dienaren. Ik geef hun uitsluitsel over vragen van het hart. Ik leg hen gedachten in het hart, zodat ze mijn dienaren om lering vragen en dan spreek Ik zelf door dezen. En dus ontvangen de hongerende mensen van Mij zelf het brood uit de hemel, de volle waarheid, die geestelijk voedsel is voor hun ziel.

En de ziel zal zich positief ontwikkelen. Ze kan niet achterblijven in haar ontwikkeling als ze van Mij zelf de spijs in ontvangst neemt die Ik met mijn kracht heb gezegend, die dus nooit zonder uitwerking kan blijven. En waar mijn dienaren vlijtig werkzaam kunnen zijn, daar zal spoedig helder licht de geestelijke nacht verlichten. En de mensen zullen geen angst meer hebben voor de duisternis, want voor hen is de morgen aangebroken, waarop spoedig de heldere dag zal volgen, waar het licht van de zon doorbreekt en elke duisternis verjaagt.

En als eenmaal de geestelijke zon is opgegaan voor de mensen, dan is er geen nacht meer. Dan zal het licht eeuwig stralen en voor de ziel een oneindige weldaad betekenen. Want haar oerstaat was het helderste licht. En de duisternis was een gevolg van de zonde tegen Mij, een gevolg van aanmatiging en een zich afkeren van Mij. Maar nu is ze voor eeuwig in liefde met Mij verbonden en ze moet daarom ook onuitsprekelijk gelukzalig zijn.

Laat daarom de ziel op aarde geen gebrek lijden. Geef haar wat ze dringend nodig heeft: geestelijk voedsel, spijs en drank uit de hemelen. Geef haar mijn woord, doordat u de wil opbrengt dit rechtstreeks of indirect te ontvangen. En de ziel zal belangstelling tonen voor Mij, voor mijn woord, als uw wil op Mij is gericht. Laat het meest kostelijke niet aan haar voorbijgaan. Laat het levende water niet wegstromen, zonder dat u er zich aan laaft. Put en drink uit de bron des levens en verzadig u met het woord dat mijn liefde u aanbiedt.

En wilt u heel bijzonder worden bedeeld, oefen u dan, dat u in staat bent Mij zelf te horen. Luister binnen in u en let op uw gedachten en Ik zal tot u spreken, fijntjes en zacht, maar u zult mijn stem herkennen, de stem van de goede Herder, die Zijn schapen roept, omdat Hij er geen van wil verliezen. U zult als mijn kinderen de stem van de Vader herkennen, want wie in diepste liefde contact met Mij zoekt, naar hem buig Ik me over met mijn vaderliefde. En het kind zal mijn liefde voelen en gelukkig zijn, in het bezit van de waarheid, die het van Mij ontvangt. En het zal steeds dichter bij Mij komen door de waarheid en zich uiteindelijk verbinden met de eeuwige Waarheid. Het heeft zijn doel bereikt en zal voor eeuwig gelukzalig zijn.

Amen