Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4054
1 en 2 juni 1947

Het aan 't nageslacht doorgeven van het goddelijke woord op de nieuwe aarde

Het zal maar een kleine schaar zijn die mijn komen verwacht, voordat het laatste oordeel komt. Slechts weinig mensen zijn er die Ik tot de mijnen tellen kan. Die in geloof sterk blijven en Mij belijden voor de wereld en daarom vervolgd worden, zodat zij zelfs voor hun leven vrezen moesten, als hun oog niet geestelijk gericht en hun denken niet geestelijk gezind was. Maar deze kleine gemeente weet van het einde en verwacht Mij met een diep geloof. En daarom verdraagt zij ook de tijd van nood in standvastigheid en bekent Jezus voor de wereld als Zoon van God. Daarom neem Ik ze weg en geef hun een paradijselijke woonplaats, tot zij de nieuw gevormde aarde weer mogen betreden.

Deze kleine kudde heeft de opdracht mijn woord te verkondigen aan hun nakomelingen, opdat het weer onvervalst aangeboden wordt zoals Ik het de mensen heb doen toekomen en zo, als fundamentele leer van het christendom, ook op de nieuwe aarde blijven moet.

Want Ik zorg ook verder voor de mijnen, en tot de mijnen behoren allen die zich naar mijn wil voegen. Die trachten tot Mij te komen en die daarom ook liefdadig zijn, want het verlangen naar Mij is reeds de uitdrukking van hun liefde die zich uit in de liefde tot de naasten. Dezen vervullen op die manier mijn geboden en dezen breng Ik ook mijn woord, direct of indirect. En mijn woord bevat de leer die Jezus Christus op aarde heeft gepredikt omdat Hij met mijn liefdegeest doordrongen was. Want de mens Jezus had de vereniging met Mij reeds op aarde gevonden. En opdat ook de mensen op de nieuwe aarde tot deze vereniging met Mij komen, moeten zij over de leer van Christus onderwezen worden.

Zodoende moet de reine waarheid, die nu de mensen uit de hemel aangeboden wordt als mijn woord doorgegeven worden op de nieuwe aarde, waar zij in haar gehele diepte en wijsheid erkend wordt als een boodschap uit den Hoge en als een direct onderricht van God. Daarom zal zij voor een lange tijd de fundamentele leer blijven, tot de mensen weer materialistisch worden en weer menen mijn woord te moeten verbeteren en te veranderen. En dat zal dan weer de oorzaak zijn dat zij hun inzichten kwijt raken en hun geestelijke kennis verduisterd wordt. Maar dat zal Mij weer doen besluiten mijn woord tot de aarde te brengen.

Maar tot die tijd zal mijn woord onvervalst blijven en verspreiding vinden, en ieder woord zal als mijn gave erkend worden. De mensen zullen Mij liefhebben en Mij dienen, en zij zullen elkander liefde schenken en gelukkig zijn op aarde. Want zij leven dan in voortdurende verbinding met Mij en ontvangen daardoor licht en kracht. En mijn nabijheid zal zich zo doen gevoelen dat zij sterk en wijs worden, zoals Ik het beloofd heb.

Amen