Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4587
13 maart 1949

Waarschuwing om het goddelijke woord niet af te wijzen - "Beproef alles"

Waarlijk zeg Ik u, u berokkent uzelf een onmetelijke schade als u aan mijn rechtstreeks uit den hogen gesproken woord geen aandacht schenkt, als u zich tevreden stelt met de onderrichtingen die u door ondeskundige leiders worden gegeven en die u pas begrijpt als u zich mijn woord uit den hogen ter harte neemt. U moet op de eerste plaats streven naar licht, want een waar licht verlicht u pas de weg die u zult moeten gaan om het doel te bereiken. In de duisternis richt u uw schreden daarheen waar u een licht ziet opflitsen en dit zijn alleen maar bedrieglijke lichten die u van de juiste weg afleiden. U zult een waar licht moeten begeren, dat wil zeggen: u zult moeten zoeken om tot 'n juist inzicht te komen, om u een weten eigen te maken dat overeenstemt met de waarheid en daardoor een juist beeld van Mij te krijgen als liefdevolste Vader en Schepper van eeuwigheid, om dan onophoudelijk de vereniging met Mij, van wie u eens bent uitgegaan, na te streven. En daarom zult u in de waarheid moeten worden onderwezen.

Maar u de waarheid overbrengen kan alleen Hij die zelf de eeuwige Waarheid is, of degene die de waarheid van Hem zelf heeft ontvangen. Streef naar deze enige waarheid en stel u niet tevreden met een weten dat niet de eeuwige Bron als oorsprong heeft. Ik kan u niet nadrukkelijk genoeg deze aansporing doen toekomen er niet aan voorbij te gaan als mijn liefde zich aan u openbaart en u de zuiverste waarheid zendt.

Beproef alles en behoud het beste. Als u een gave wordt aangeboden als woord Gods, let dan op en overweeg in uw hart, hoe u zich daar tegenover moet opstellen. Wijs niet af zonder te onderzoeken, bedenk veeleer dat u immers een grote genadegave af zou kunnen wijzen en beproef dus vervolgens wat u wordt aangeboden. Zult u dan uit innerlijke overtuiging kunnen afwijzen, dan zult u geen schuld hebben, maar een ernstig onderzoek moet voorafgaan, opdat wie van goede wil is en een hart heeft dat tot liefde in staat is, de stem van de Vader herkent die tot hem spreekt. Er wordt u het kostbaarste genadegeschenk aangeboden dat mijn liefde voor u gereedhoudt.

Benut het, laat de genade op u inwerken, luister naar mijn woord en leef daarnaar, en u zult zeer spoedig inzien dat het de eeuwige Waarheid is die van Mij zelf komt en u waarlijk wetend maakt, u zult het licht in u gewaar worden en duidelijk de weg naar Mij inzien, u zult met overtuiging kunnen geloven en nu ook voor Mij kunnen opkomen tegenover de wereld, omdat uw geloof levend is, wat echter alleen de zuivere waarheid tot stand brengt. En daarom spoor Ik u nogmaals aan: Wijs mijn dienaren niet af als ze u mijn woord aanbieden. Ik zelf bezorg u het meest waardevolle genadegeschenk, de eeuwige Waarheid, omdat u alleen maar door de waarheid gelukzalig zult kunnen worden.

Amen