Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4565
13 februari 1949

Het opleiden van de dragers van de waarheid - De strijd met het zwaard van de mond

Alles wat u van Mij ontvangt, is voor u nodig om te weten, als u begint om onderrichtend werkzaam te zijn, om Mij te dienen. Uw weten mag geen hiaten vertonen ofschoon u ook niet over alles informatie vermag te geven, maar u zult in alle gebieden goed thuis moeten zijn, daar het er bij al deze zaken op aan komt, tegenwerpingen het hoofd te kunnen bieden en ook het bewijs te leveren, dat u onderricht bent door krachten die een omvangrijk weten bezitten waarover u tevoren aantoonbaar niet beschikte. Dat nu ook uw verstand in het bijzonder door Mij is opgeleid, om de samenhang te begrijpen, dus daarmee in overeenstemming ook opheldering te geven, is eveneens een genadegave, die Ik uitdeel als de wil om Mij te dienen kenbaar is en een rechtstreekse onderrichting toelaat.

Want u zult zich er op moeten voorbereiden, dat men u vragen zal stellen kriskras door elkaar, om enerzijds uw weten te testen of u te laten falen, als men zich als vijand van de waarheid tegenover u opstelt. Wel beweren ook de tegenstanders te streven naar de waarheid, maar ze logenstraffen zichzelf, daar ze anders met u zouden moeten instemmem, omdat de waarheid, als ze serieus gezocht wordt, ook als waarheid herkenbaar is. Maar de waarheid is lastig voor hen en daarom breken ze u af als dragers van de waarheid en trachten u onschadelijk te maken.

En daarom leid Ik u zo op, dat u elke tegenwerping zult kunnen weerleggen, dat uw weten ook de vijanden zal bevreemden en zij een werkzaam zijn van boven niet met overtuiging kunnen afwijzen, zelfs wanneer ze het met woorden doen. En daarom herhaal Ik de onderrichtingen steeds weer, om u als levendige verdedigers van mijn woord op te leiden, die verstandelijk alles kunnen motiveren en daardoor de tegenstander verslaan; die dus voor Mij en mijn rijk strijden met het zwaard van de mond.

Ik maak u bekwaam om te spreken en wel niet alleen gedreven door mijn geest, maar ook het verstand zal reageren en dan eveneens getuigenis afleggen van het weten dat de geest hem door het hart heeft ingegeven. Dan kan de mens wel overtuigd zijn dat Ik zijn gedachten juist stuur en zich zonder bedenken wijden aan het oplossen van de zwaarste problemen als dit door tegenstanders verlangd wordt, en steeds zal hij zelf kunnen begrijpen en verklaren waar een groot weten nodig voor zou zijn, wanneer hem dit op een schoolse manier zou zijn overgebracht.

Ik wil u geschikt maken voor de arbeid in mijn wijngaard en daarom zullen u alle gebieden ontsloten worden. Want de tegenstanders zullen van alle kanten op u afstormen en uw leerstellingen willen verwerpen.

Maar een goede leraar weerlegt alle tegenwerpingen die met vijandige opzet tegen hem worden ingebracht, een goede leraar is zelfs in staat de tegenstander te overtuigen en hij zal zijn weten steeds verbreiden, zelfs wanneer het plan het af te wijzen overheerst en degene die onderricht in zijn werk gehinderd wordt.

De waarheid zelf handhaaft zich en dat de waarheid haar juiste verdedigers heeft daar zal Ik voor zorgen, die de eeuwige Waarheid zelf ben en de mensen naar de waarheid wil leiden. Ik zal mijn dienaren op aarde uitrusten met elke bekwaamheid, die een succesvolle arbeid voor mijn rijk verzekert, Ik zal hun een weten verschaffen dat een overtuigende uitwerking heeft en als goddelijke wijsheid kan worden erkend door ieder die serieus onderzoekt en zich zal laten onderrichten.

Amen