Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4129
23 en 24 september 1947

(Woorden van de Vader) Chaos - De taak van de dienaren voor het rijk Gods

Het zal een onbeschrijfelijke chaos zijn, die de mensen nog te wachten staat, die mijn ingreep - het woeden van de elementen der natuur - zullen overleven. En niemand zal de kracht hebben weer opbouwend aan het werk te zijn, behalve de mijnen, die uit hun verbondenheid met Mij onophoudelijk kracht kunnen putten. Dezen zullen ook de moeilijkste levensomstandigheden de baas worden. Ze zullen veel presteren, omdat ze klaarblijkelijk worden geholpen door het buitengewoon werkzaam zijn van mijn kant. Want hun diepe geloof in Mij laat een dergelijk werkzaam zijn toe. En ze zullen een werkterrein aantreffen van zeer grote omvang.

Overal in de wereld zullen mensen zijn, die er radeloos bij staan en tegen de moeilijke toestanden niet zijn opgewassen. En dezen tot geloof in Mij en mijn liefde te brengen, hun een gering inzien van de waarheid te geven, hen tot werkende naastenliefde aan te sporen en hun dus mijn woord bekend te maken, zal in de komende tijd van lijden uw taak zijn, die u goed zult kunnen vervullen als u voor Mij bekwame arbeiders zult willen zijn en wilt werken voor Mij en mijn rijk. Maar dan zult u zelf ook door die periode van leed moeten gaan. Ik kan niet nood en ellende op een afstand van u houden terwijl de gehele mensheid erdoor getroffen wordt, maar Ik moet Mij ertoe beperken, u te vervullen met kracht, opdat u de tijd van nood doorkomt.

Maar dit vraagt voortdurende verbondenheid met Mij, het diepste geloof en liefde voor de naaste. Dan zult u kunnen optreden als leraar voor Mij en u zult zelf worden geleid, zoals mijn wil en mijn wijsheid het heeft bepaald sinds eeuwigheid. En daarom zult u overal waar het maar mogelijk is moeten spreken. Want wat Ik eenmaal zeg gaat in vervulling, tot leedwezen van ontelbare zielen die nog ver van Mij afstaan en tot vreugde van diegenen die de weg naar Mij hebben gevonden.

Aan hen zult u het evangelie moeten brengen. Tot aan het einde moet u ze in kennis stellen van de periode van genade, van mijn werkzaam zijn op ongewone wijze en van het grote geestelijke resultaat van het nakomen van mijn wil, die Ik door u aan de mensen bekend maak. U moet hen inlichten over de uitwerking van een leven in liefde, over de gevolgen van juist denken en handelen. En als het u gelukt hen tot geloof te brengen, ze te winnen voor mijn leer, hebt u met succes voor Mij gewerkt. En uzelf zult gezegend zijn, zowel geestelijk als ook aards. En dus zult u reeds op aarde beloond worden door schenking van buitengewone genaden gedurende de uiterst zware levenssituatie van de laatste dagen.

U zult geen gebrek hebben, noch aards noch geestelijk. Vervuld van kracht zult u kunnen werken voor mijn rijk. U zult tegen alle aanvechtingen standhouden en u ook tegenover de wereld handhaven. U zult moedig en vol vertrouwen zijn en u geenszins onderwerpen aan de maatregelen van diegenen, die vijandig tegenover Mij staan. En u zult voortdurend mijn woord ontvangen en dat zal de grootste gave van genade zijn, die u de dagen tot aan het einde draaglijk maakt. Want u zult Mij voelen. U zult u van mijn aanwezigheid bewust zijn en u zult daardoor bovenmatig gelukkig zijn, omdat Ik me ook aan u zal laten zien als u vergrote kracht nodig heeft.

En daarom zult u, die van Mij bent, ook de laatste en zwaarste dagen verdragen en geduldig volhouden tot Ik kom om u te halen in mijn rijk. Maar onnoemelijk zwaar zullen ze drukken op diegenen, die geen geloof hebben in Mij en die derhalve reddeloos ten prooi zijn gevallen aan mijn tegenstander. Want hen wacht een vreselijk einde. Ze blijven in zijn macht en worden opnieuw gekluisterd, opdat ze eens van zijn heerschappij vrij kunnen worden, al is dit ook na ondenkbaar lange tijd.

Amen