Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.4567
15 februari 1949

Ernstige vragen aan hen die onderrichten en Gods dienaren bestrijden

U zult ter verantwoording worden geroepen als u mijn dienaren lastig valt wegens hun geestelijke werkzaamheid, want van Mij hebben ze de opdracht, en als u hen bestrijdt, valt u Mij aan. Ze voeren alleen de opdracht van hun Heer uit, dus zijn ze niet verantwoordelijk voor datgene waarvan u hen beschuldigt - dat ze u de waarheid in het gezicht zeggen, die u niet wilt horen en waarvan u nog veel minder kunt hebben dat ze uw medemensen wordt gebracht. Ik eis rekenschap over het doen en denken van u die zelf als verkondigers van de waarheid in de wereld wilt worden erkend en toch de zuivere waarheid bestrijdt die van Mij is uitgegaan.

Laat de waarheid voor u zelf een ernstige zaak zijn en probeer op de eerste plaats zelf in haar bezit te komen, dan pas hebt u het recht voor de waarheid op te komen en dragers van dwaalleren te hinderen bij hun werkzaamheid.

Als u echter zelf moet worden onderricht en tracht de dragers van de waarheid uit te schakelen, als u hen vervolgt en bestrijdt, gaat uw wezen tegen Mij in en laadt u grote schuld op u, waarvoor Ik u ter verantwoording roep. Bemerk, als u te goeder trouw handelt, hoe het er in de wereld uitziet. Waar vindt u de geest van liefde? Waar vindt u innige verbondenheid met God, overtuigd geloof en ware naastenliefde? Waar vindt u het werkzaam zijn van de geest, dat wil zeggen: wijsheid en helder inzicht in geestelijke zaken? Hoe verklaart u voor uzelf het grote gebeuren vol van leed in de wereld? Hoe lost u het grote raadsel van de schepping op? Wat weet u van het Wezen Gods, van Zijn eeuwige heilsplan? Wie anders dan Ik zelf kan u het weten erover verschaffen door mijn geest? En waar zult u een werkzaam zijn van de geest kunnen vaststellen? Beantwoord voor uzelf in alle ernst deze vragen en ontken dan de verbinding niet tussen Mij en hen die u daarover opheldering kunnen geven.

Neem met een dankbaar hart in ontvangst wat Ik u aanbied uit den hogen om u tot inzicht te brengen, en als u twijfelt, onderzoek dan, maar verwerp niet zonder te onderzoeken, want waarlijk Ik zeg u, Ik bescherm mijn dienaren en zal niet dulden dat van boven overgebrachte geestelijke leringen krachteloos worden gemaakt, doordat u tracht te verhinderen dat ze de medemensen worden gebracht en hen die mijn woord overbrengen bedreigt en vervolgt. Wat u van hen wilt afnemen zal Ik hun teruggeven en duidelijk zult u mijn werkzaam zijn en mijn hulp herkennen.

Maar als u Mij wilt dienen, als u mijn wil wilt vervullen, wek dan eerst uw geest tot leven door werken van liefde; pas dan hebt u het recht te oordelen en u op te werpen als rechter over hen die valse leerstellingen verbreiden of als valse profeten optreden. Dan pas zult u zelf weten hoe de waarheid van de dwaling te onderscheiden en ware dienaren voor Mij te zijn op aarde, maar dan nooit meer diegenen veroordelen die u nu als dragers van de waarheid tegemoet treden om u mijn wil bekend te maken.

Onstuitbaar snelt de tijd haar einde tegemoet, voor deze aarde is u een doel gesteld en spoedig hebt u het tijdstip bereikt, waarop de mogelijkheid u te ontwikkelen op aarde ten einde is. Laat u daarover opheldering verschaffen, leef niet gedachteloos van de ene dag in de andere, er op rekenend, dat u nog veel tijd overblijft; wees u bewust van de grote verantwoording die u draagt voor uw eigen ziel alsook voor de zielen van uw medemensen, als u de tijd tot aan het einde goed benut en denk u in dat elke dag de laatste is. Dan zult u ijverig trachten uw zielerijpheid te vergroten, als u het goede wilt, als u Mij wilt, en dan zult u nooit meer zo kunnen denken en handelen zoals u nu doet en u nog blind bent in de geest, zodat u het licht niet wilt aannemen dat de duisternis van uw geest zou doorbreken. Neem mijn waarschuwing en vermaning ernstig opdat het u eens niet bitter berouwt, als het te laat is.

Amen