Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.0001 - BD.1000


BD.0182 Vermaning om vol te houden - Geestelijk weten
BD.0183 Lichamelijke en geestelijke strijd - Verblindden
BD.0184 Beproevingen
BD.0185 Het Oude Testament
BD.0186 Zuivere waarheid - Teken - Wonder
BD.0187 Heilige hallen - Zegen van de arbeid voor geestelijke wezens
BD.0188 Gebed
BD.0189 Bescherming tegen vergissing - Aanmaning tot gebed
BD.0190 Uitwerking op onwetende geestelijke wezens
BD.0191 Geleerden - Arm en rijk - Pond
BD.0192 Aanwijzingen (voortzetting van BD.0191)
BD.0193 Vijanden van de mensheid - Strijd - "Jullie is de overwinning"
BD.0194 Leren onder dwang
BD.0195 Liefde van de Heiland - Met geestelijke ogen schouwen
BD.0196 "Met de maat waarmee gij meet zal u worden toegemeten"
BD.0197 Aardbol - Donderstem
BD.0198 Strijd van het licht met de duisternis
BD.0199 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van BD.0198)
BD.0200 Strijd van het licht met de duisternis (Voortzetting van BD.0198 en BD.0199)
BD.0201 Woorden van de Heiland - Onweerswolken
BD.0202 Demonen gaan door het heelal - Gebed
BD.0203 Dwalende zielen in het etherruim - Licht en duisternis - Hiernamaals - Licht
BD.0204 Land van de vrede - Gabriel
BD.0205 Het firmament
BD.0206 Boodschappers - Gebed - Aanmaning
BD.0207 Boze machten - Aardse goederen - Schatten voor het hiernamaals
BD.0208 Ontwaken uit de nacht - Voorbeeld - Verwijzing naar werkzaamheden
BD.0209
"Ik heb je nodig"
BD.0210 Bron van liefde - Gevaren - Macht van de liefde
BD.0211 Waarschuwing - Liefde van de Heiland
BD.0212 Waarschuwing voor boze machten
BD.0213 Geestelijke bescherming - Waarschuwing
BD.0214 Onderwerpen aan de wil van de Hoogste
BD.0215 Uitwerkingen van Gods woord
BD.0216 Menswording
BD.0217 Inzage in de werkzaamheid van alle wezens
BD.0218 Raad om geestelijk goed te verschaffen - Inzicht
BD.0219 "Blijf in de liefde werkzaam"
BD.0220 Gebed in vertrouwen op God – Geestelijke bescherming
BD.0221 Het woord van de Heiland – Leidster in de donkere nacht
BD.0222 Heilbrengende werkzaamheid
BD.0223 Schatten
BD.0224 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223)
BD.0225 Gods middel tot inzicht (Voortzetting van 223 en 224)
BD.0226 Buitengewone begaafdheid - Christelijke leer veranderd in aardse
BD.0227 Het uur van de geboorte van Christus - Geestelijke wedergeboorte
BD.0228 Gemakkelijk ontvangen – zegeningen van het geloof
BD.0229 Het aardse leven ter vooruitgang - Leed van geestelijke vrienden
BD.0230 Moeilijke dagen voor geduld - Deemoed – Zachtmoedigheid - Werkzaam zijn in liefde in de genadetijd
BD.0231 Opgave in het hiernamaals - Kracht van de liefde
BD.0232 Ludendorffs dood
BD.0233 Geloof - Hoop - Liefde - Zorg om hen die zwak zijn en dwalen
BD.0234 Deze openbaringen: een teken van goddelijke liefde
BD.0235 Vertrouwen op God - Zegen van het gebed
BD.0236 Licht is leven - Inwerking van Gods boden - Kerstnacht
BD.0237 Zon - Goddelijke lichtkracht - Licht en liefde
BD.0238 Wezens uit het hiernamaals - Hulp vragen
BD.0239 Werkzaam zijn in het hiernamaals - Inwerking op onwetenden
BD.0240 God en natuur - Bewust werken aan de voltooiing
BD.0241 Aan Zijn zegen is alles gelegen
BD.0242 Goddelijke waarheid - Wetenschap
BD.0243 Denk aan de dood
BD.0244 Ontvangen met eigen kracht - zonder vreemde inwerking
BD.0245 Boek: De jeugd van Jezus
BD.0246 Kindschap Gods - Vader - Kinderen - Aanmaning - Opgave
BD.0247 Dwalingen - Levenswandel van de Heer zelf - Kennisgeving van een wijze discipel
BD.0248 Herkennen van de waarheid niet zonder gebed - Zoals jullie vragen, wordt jullie gegeven
BD.0249 Zonder licht geen leven - Duisternis in het hiernamaals
BD.0250 Lijden - Deelname aan het verlossingswerk - Lijden en vreugde van korte duur
BD.0251 Nood van de zielen op aarde - Hulp door deze verbinding
BD.0252 Ellende van de zielen - Dienen en bereidheid zich in te zetten - Loon
BD.0253 Vechten voor de waarheid - Hulp door gebed
BD.0254 Hemellichamen - Natuurwetten - Vergeefs onderzoeken
BD.0255 Boze machten - Goede geestwezens - Grond en wonderen van de kennisgevingen
BD.0256 Waarschuwing - Tegenwerken van Gods woord - Ernstige vermaning
BD.0257 Besturen van het levensscheepje zonder roer - Gods woord - Heerlijkheid
BD.0258 Sterren - Verblijfplaats van de zielen - Zonlicht
BD.0259 Woorden van de Vader - Kennisgevingen
BD.0260 Afzonderen van de wereld
BD.0323 Nood van de mensheid - Waarschuwingen en aanmaning Gods woord aan te nemen
BD.0324 Het woord van God
BD.0325 Goddelijke genade
BD.0326 Goddelijke genade - Geest van God
BD.0327 Openbaring van de Heer zelf
BD.0328 Afwijzen van gedachten aan een voortleven na de dood
BD.0329 Woorden van troost van de Vader - Boekenverbod
BD.0330 De rechterlijke macht
BD.0331 Wonderbaarlijke bewijzen - Hetzelfde doel voor ongelovigen
BD.0332 Zegen van God - Aards en geestelijk
BD.0333 Aanmaning om de innerlijke stem te volgen - Grondpeiler voor de waarheid
BD.0334 Vijandige bejegeningen van boze machten - "Leid ons niet in verzoeking"
BD.0335 Geestelijke arbeid - Geestelijke honger - Goddelijke genade
BD.0336 Opnamevat - Organische ledematen - Doel van het hart
BD.0337 Gestage vooruitgang - Verzuimd levensstadium
BD.0338 Waarom God de druk toelaat door hebzucht - Leugen en onrecht
BD.0339 Geestelijk werken en loon - Aardse arbeid en loon - Arbeid in het hiernamaals
BD.0340 Twijfel aan de goddelijkheid van Christus - Leer van Christus - Menswording
BD.0341 Goddelijke genade - Geestelijke vrienden - Gevaren van buiten - Hulp
BD.0342 Mijd de vreugden van de wereld
BD.0343 Gevaar van de eigenliefde - Liefde voor God en de naasten
BD.0344 De ontwikkelingsweg is een voortdurende strijd - Strijd in de natuur
BD.0345 Zegen van ziekte en lijden
BD.0346 "En het Woord is vlees geworden"
BD.0347 Maar het grootste wonder is de liefde
BD.0348 Vermaning
BD.0349 Mysterie van de menswording - Gods genade en kracht
BD.0350 Kandidaten voor het eeuwige Rijk
BD.0351 Bevolkingsproblemen (1)
BD.0352 Bevolkingsproblemen (2)
BD.0353 Gevaar voor het zielenheil van de wereld
BD.0354 Geloof
BD.0355 (Hugo)
BD.0356 Aansporing tot werkzaamheid - Gods wil - 7 jaar leed - Woorden van de Vader
BD.0357 (Verjaardag)
BD.0358 De wil onderwerpen aan de goddelijke wil
BD.0359 Geduld en zachtmoedigheid van de Heer - Zijn goedheid duurt eeuwig
BD.0360 Georganiseerde sociale voorzieningen - gebrek aan naastenliefde
BD.0361 Liefdevolle woorden van de Vader (1)
BD.0362 Liefdevolle woorden van de Vader (2)
BD.0363 Innerlijke stem - Heerschappij van de ziel over het lichaam
BD.0364 Noodzaak van voortdurende strijd - Reiniging door elementen - Storm
BD.0365 Woorden van de Vader - Geest - Lijden - Liefde
BD.0366 Strijder voor God - Woord van God - Graanschuur
BD.0367 Boodschappen door God zelf gegeven zijn onvernietigbaar
BD.0368 Gloeiend hart - Vormen van de ziel - Macht van de liefde
BD.0369 Scheppende geesten – Vrije wil
BD.0370 De groep discipelen van de Heiland - Joodse rijk
BD.0371 Antroposofen - Gedicht
BD.0372 Verstandelijk willen overbrengen - Innerlijk besef
BD.0373 Het doel van het lijden - Beproevingen - Traagheid van de geest
BD.0374 Goddelijke geboden - Werk van de geestelijke wezens
BD.0375 Weten - Innerlijk leven - Waardeverschil tussen geestelijk en aards weten
BD.0376 Bouwwerk en fundering - Druk van de geschriften - Waarschuwing
BD.0377 Doorgeven van geestelijke kennis - De Heer stelt grenzen
BD.0378 Zuivering van de ziel voorwaarde voor de vereniging met God - Hulp aan de dwalenden
BD.0379 Goddelijke krachten - Uitstroming van de liefde van God
BD.0380 Woord van God - Kracht - Genade - Onbegrensde gave van de geest
BD.0381 Volharden in de wil van God - Openbaring - "Mijn Vader" - Loon
BD.0382 Weerstand tegen het kwaad door het verlangen naar God - Geest van het licht - Woord van God als wapen
BD.0383 Zuiverheid van het hart - Innerlijke deemoed - Zelfkennis
BD.0384 Bloementuin - Hart van de mensen - Deugden - Gedicht
BD.0385 Geestelijk schouwen - Verspreiding van het woord van God in zuiverste vorm
BD.0386 Voorspelling - Wet - Taak op aarde - Leer van Christus
BD.0387 Voorspelling - Daniel - Strijd van de geestelijke wezens uit de lichtsfeer
BD.0388 Het geweten
BD.0389 Mijn leider en beschermer - Controlegeest - Leerling - Leraar
BD.0390 Voorwaarde voor de graad van rijpheid - Onderzoekingsgeest - Droom? - Zorg van de Vader
BD.0391 Afzondering van de wereld - Klooster
BD.0392 Weerleggen van twijfels over schrijven - Geloof - Teken
BD.0393 Onderzoeken en dwaling - Liefde en waarheid - Bouwmeester
BD.0394 Wereldlijk leven - Geloof - Liefde van God
BD.0395 Aanmaning om hen die geestelijk dwalen te helpen
BD.0396 Gevoel voor natuurschoon en de bedoeling hiervan voor de mensen
BD.0397 Boze gedachten - Bewuste herkenning van God - Graad van rijpheid
BD.0398 Rotsvast geloof is noodzakelijk voor de nabijheid van de Heiland
BD.0399 Liefdadigheid - Kommer - De Heiland tegenwoordig in liefde
BD.0400 Het uittreden uit de moederkerk
BD.0401 Beslissing - Liefde op aarde of offer
BD.0402 Gevaren van de wereld - Schijnglans
BD.0403 Goddelijke kracht - Daadkracht - Het juiste willen
BD.0404 "O, komt allen tot Mij" - Zorg van de Heer niet nodig te zijn
BD.0405 Nadeel van de culturele ontwikkeling - Wereldwijze - Natuurkrachten - Liefdadigheidsinstellingen
BD.0406 Woorden van de Vader
BD.0407 Zekerheid van de waarheid - Belang van de kennis - Controlegeesten
BD.0408 Werkzaamheid van een vriendin - Effect op zielen in het hiernamaals - IJverige luisteraars
BD.0409 Verwijzing naar aardbevingen en rampen
BD.0410 Nieuwvorming van wezens - Leger van scheppende geesten - Problemen
BD.0411 Werkzaamheid in het hiernamaals - Deelname aan de onderrichtingen - Waarde hiervan
BD.0412 Kringloop der dingen - Ritme - Driemaal zonnewerking
BD.0413 Troostrijke woorden van de Vader - Aansporing tot vast geloof
BD.0414 Liefde - Gods woord - Veld - Zaad - Gods bescherming
BD.0415 Werkzaamheid van de demonen - Liefde als wapen - Gedicht
BD.0416 Toestand van bereidwilligheid om te ontvangen - Onderschikking van de wil
BD.0417 Koren - Oogst - Maaiers - Wereldlijke vreugden
BD.0418 Lieflijk aards dal - Uurwerk
BD.0419 Wenk naar werkzaamheid als leraar - Wijze - Onwetende
BD.0420 Tegenwoordige tijd en verleden - Verlossing
BD.0421 Resultaat van de onderzoeker en innerlijke stem - Schakel - Voorspellingen
BD.0422 Verbinding van de aarde met het hiernamaals
BD.0423 (Vorderheide)
BD.0424 Woorden van de Vader - Liefde - Verschijning - Deelname van degenen in het hiernamaals
BD.0425 Ontwikkeling van de jeugd - Ingrijpen van God
BD.0426 Wijzen van de oudheid
BD.0427 Ondermijnen van de leer van Christus
BD.0428 Kennisgeving ter verklaring van BD.0410
BD.0429 Liefde
BD.0430 Oneindigheid - Eeuwigheid - Omvang van het scheppingswerk - Scheppende geesten
BD.0431 Verschijnen van de Heer - Versterking tijdens het lijden - Zweefbaan
BD.0432 Inzicht in het hiernamaals - Vermomming van de lichtwezens - Zelfverwijt
BD.0433 De nabijheid van God - Aardse goederen - Onthouding en offer
BD.0434 Wil - Geloof - Weten
BD.0435 Ompraten door bekenden
BD.0436 Secularisatie van de staat
BD.0437 Offer en werken van liefde
BD.0438 Bloemen - Omvorming van de wezens - Scheppingswerk
BD.0439 Gevaar van wereldlijke vreugden
BD.0440 Sterk geloof - Vermogen om te oordelen - Voorspelling
BD.0441 Geest van God - Kiem van Gods liefde
BD.0442 Zon - Geestelijke zon - Goddelijke genadezon
BD.0443 Hartstochten
BD.0444 Vergeving van de zonden (1)
BD.0445 Vergeving van de zonden (2)
BD.0446 Twijfel - Geloof - Wil - Woord van God
BD.0447 Lijden (noodzaak) - Goddelijke wil boven de macht van het kwade
BD.0448 Aanname van het geloof zonder inzicht - Levend geloof - Zegen
BD.0449 Boek des levens - Samenvattende geboden
BD.0450 Stem van de Heer - Geloof en ongeloof
BD.0451 "Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen" - Geestelijke traagheid
BD.0452 School - Gevolgen van het ongeloof - Wonderen van het sterke geloof
BD.0453 Zeldzame verschijnselen voor ongelovigen - Nood van de aarde
BD.0454 Inwerking op gedachten door geestelijke wezens
BD.0455 Belichaming, een genade - Tijd op aarde - Tijd van genade
BD.0456 Zuivering van de leer van Christus
BD.0457 Wilskracht
BD.0458 Gelukzaligheid - Vereniging met God
BD.0459 Verlossingswerk van Christus - Zondeschuld
BD.0460 De liefde van de Heer voor de zijnen
BD.0461 Goddelijke genade - Noodzaak van het gebed
BD.0462 Totaal ongeloof - Diepste val
BD.0463 Waarschuwing voor hoogmoed en eigendunk
BD.0464 Het mysterie van de liefde
BD.0465 13.06 - Antonius?
BD.0466 Verlossingswerk - Geloof hierin noodzakelijk
BD.0467 "Ik ben midden onder jullie"
BD.0468 Dwaalleren - Ingrijpen van God - Wie verhard is
BD.0469 Hulp aan de verstokten
BD.0470 Dood in de Heer - Rouw - Arme zielen - Gebed
BD.0471 Zelfkennis - Liefde
BD.0472 Dienen - Liefde - Opdracht
BD.0473 Goddelijke genade
BD.0474 Compromis - Aanvaarding van het geloof - Hulp in wereldse nood
BD.0475 Opgave van de kleine schepselen en van de mensen - Aardse en geestelijke werkzaamheid
BD.0476 Contact met de Heer - Graad van rijpheid - Werkzaamheid als leraar
BD.0477 Wijzen uit het oosten - Liefde van de Heiland
BD.0478 Lucht-, vuur-, watergeesten
BD.0479 Natuurkrachten en hun werkzaamheid
BD.0480 Boden van God en hun werk
BD.0481 Verkeerde verhouding tot de Vader - Aanvaarding van Jezus Christus
BD.0482 Kracht van God - Innerlijk schouwen - Verlangen
BD.0483 Beproevingen - Het vermogen weerstand te bieden - Leven of sterven voor de Heer
BD.0484 Vertrouwen verhoogt de bekwaamheid - Verhouding tot de bovenaardse werkzaamheid
BD.0485 Ongeloof - Hindernis
BD.0486 De wil om te dienen - Het ontwaken van het innerlijke leven - Willen
BD.0487 Beeldende verschijning van de Heer
BD.0488 Het verzamelen van aardse goederen is een hindernis
BD.0489 Dier en mens - Werkzaamheid - Kracht
BD.0490 Lijden als bewijs van Gods liefde
BD.0491 Waarschuwing voor twijfel - Liefdevolle aanmaning
BD.0492 Kennisgeving over goddelijk ingrijpen
BD.0493 Uitdoven van het licht - Teken van goddelijke welwillendheid - Aardse macht
BD.0494 Nabijheid van de Heer - Kinderlijk vertrouwen - Eenvoudige vorm
BD.0495 Zonnestelsels - Vuurspuwende berg - Uitbarstingen
BD.0543 Het beïnvloeden van zwakke mensen door laagstaande geesten
BD.0544 Vereniging van de geest met de ziel - Loskomen van het lichaam en aardse bezigheid
BD.0545 Stem van het geweten - Waarschuwende geestelijke wezens - Afwenden van gevaar
BD.0546 Nieuwe wetten - Leer van Jezus Christus
BD.0547 Brug naar de geestelijke wereld - Voorwaarde daartoe
BD.0548 Aanmaning tot eensgezindheid - Vredelievendheid - Liefde
BD.0549 Het voorbereiden van zielen door de krachten van gene zijde
BD.0550 Het voorbereiden van de zielen door de krachten van gene zijde
BD.0551 Het gebieden van de natuur - De kracht van God toe-eigenen
BD.0552 Innerlijke stem - Maar nooit dwang - Het kind leert eerst de wil te gebruiken
BD.0553 Bescherming tegen de aardse macht door de kracht van God
BD.0554 Overgang naar de geestelijke wereld - Willen - Geestelijke krachten
BD.0555 Lot - Vrije wil
BD.0556 Licht - Wedergeboorte van de geest
BD.0557 Troost - Indirecte hulp van geestelijke wezens in de verlatenheid van de ziel
BD.0558 Belangstelling van de wereld aan gene zijde voor de geschriften
BD.0559 Ontvangen zonder storing
BD.0560 Waarschuwing voor wereldlijke vreugden
BD.0561 Inspanningen van de wereld tegen het geloof - Geestelijk schouwen - Voorspelling
BD.0562 Gave om te spreken - Tegenspraak - Wilskracht - Waarheid en wil
BD.0563 Liefdesgeluk aan deze en aan gene zijde - Lichtsferen - Naar binnen schouwen - Oorlog
BD.0564 Inzicht en onvermogen - Liefdeswerk zonder kennis van de waarde
BD.0565 Het woord van God - Genade daardoor
BD.0566 Leugen en waarheid (1)
BD.0567 Leugen en waarheid (2)
BD.0568 Barmhartigheid
BD.0569 Almacht en wijsheid - Geen willekeur - Aanmatiging
BD.0570 Het vrijgeven van de geest door het lichaam - Antwoord op alle vragen
BD.0571 Kracht van God - Openbaringen in het hart - Werktuig van Gods wil
BD.0572 Macht van het gebed - Ontvlucht de vreugden van de wereld - Lichaam en ziel
BD.0573 Het eeuwige Rijk - Brug - Pijlers - Nood en ellende
BD.0574 Het in de materie verbannen kwaad - Begrippen goed en kwaad
BD.0575 Stromen van liefde - Het paleis van de rijke - De hut van de arme
BD.0576 Dwaze maagden - Vrouw in de nacht - Wandelaar op aarde
BD.0577 De ziel kiest haar verblijfplaats als mens zelf - Mensen als scheppende macht
BD.0578 Eeuwwisseling - Kracht van God - Zieken genezen
BD.0579 Verscheidenheid van aardse levens - U zou vragen om leed
BD.0580 Antwoord in liefde - Verklaring voor lijden
BD.0581 Afvalligen - Eer - Roem - Aards loon - Goden
BD.0582 Geloofsvrijheid - Natuurlijke verklaring - Vreugdevolle arbeid aan de ziel - Afwijzen
BD.0583 Innerlijke deemoed - Verschrikking en paniek voor de halsstarrigen
BD.0584 Arbeid van de geestelijke krachten - Innerlijk leven - Hek - Barmhartigheid van God - Noodzakelijkheid van lijden
BD.0585 Woord van God - Werk - Brood des levens - Kracht
BD.0586 Verbannen machten - Materie drager van geestelijke substantie
BD.0587 Aardse kennis - Wijsheid van God - Waarheid door Gods geest
BD.0588 Rechtstreekse verbinding - Adem Gods - Hemelse vrede - Geluk
BD.0589 Grenzen van het verstand - Wereldwijs - "Ik weet dat ik niets weet"
BD.0590 Openbaring van Gods liefde - Vaderliefde
BD.0591 Ware verdedigers van Gods Woord - Positie in het aardse leven
BD.0592 Gods Geest
BD.0593 Lichtwezens in de materie - Hulp aan de zwakken van wil - Deemoed
BD.0594 Loskomen van de materie - Verwaandheid - Besef van zwakheden
BD.0595 Gods woord - Geestelijke kracht - Verstand - Uitvindingen
BD.0596 Openbaringsleer van Jezus Christus en lijden aan het kruis - Gods stem - Toorn
BD.0597 De groten der aarde - Zekerheid voor het leven - Strijd om de ziel - Gebed
BD.0598 Antwoord op katholieke geestelijken - Gedicht
BD.0599 Depressies - Traagheid van geest en lichaam
BD.0600 Geloof
BD.0601 Woorden van de Vader - Gods leer - Kinderen van God
BD.0602 Aardse maatregelen - Gods bestemming - Nood en onheil
BD.0603 Oorzaak en werking van de geestelijke ervaring
BD.0604 Intelligenties
BD.0605 Liefdewerk tegenover vijanden
BD.0606 Functie van ongebonden wezens - Levenwekkende werkzaamheid
BD.0607 Medewerkers van de Heer - Voorwaarde - Uitverkoren mensen
BD.0608 Ware volgelingen en hun lot - Zanderige woestijn - Levensbron
BD.0609 Werkzaamheid van de wezens - Herinnering - Liefde
BD.0610 Het onverbeterlijke - Vloek van de mammon - Liefde
BD.0611 Doel op aarde - Geestelijke ervaring - Gebed en wil
BD.0612 Strijd tegen het christendom - Voorleggen van de vraag aan God zelf - Verantwoordelijkheid voor de ziel
BD.0613 Hemelsluizen - Tegenspoed - Woorden van de Vader
BD.0614 Geestelijke brug - Innerlijk schouwen - Liefdevolle woorden van de Vader
BD.0615 Geestelijk goed - Gedachten in hun uitwerking
BD.0616 Het woord van God - Vlees en bloed
BD.0617 Hemelse gelukzaligheid - Vergankelijkheid van de aardse goederen
BD.0618 Afwijzen en aannemen van de geestelijke waarheid
BD.0619 Vrije wil – Beseffen – Onderwerpen aan Gods wil
BD.0620 Strijd van het leven die nodig is voor het rijpen van de ziel - Zielen die zich belichamen willen
BD.0621 Aanmatiging - Gedachten aan overledenen - Hun verzoeken
BD.0622 De geest van God
BD.0623 Gebed in de naam van Jezus - Schouwen in de droom - Liefde en wijsheid
BD.0624 ‘Tijd en ruimte’ – Eindeloos en talloos – Werkplaats van de geestelijke wezens
BD.0625 Vormgeloof – Valse godsdienst
BD.0626 Gevoelsleven van de mensen - Vertrouwen op God
BD.0627 Gebed - Roep Mij aan in de nood
BD.0628 Het woord van God als hulp tegen verzoekingen
BD.0629 Gevanggenneming van de dienaren Gods - Aardse macht
BD.0630 Alle begin is moeilijk - Wilskracht - Gebed bij oorlog - Strijd om het woord van God
BD.0631 Vrije meningsuiting - Scherpte van het oordeel
BD.0632 Zelfverheffing - Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden - Eigendunk
BD.0633 Het innerlijk schouwen
BD.0634 Jongste dag - Lot van de goeden en kwaden in het hiernamaals
BD.0635 Woorden van de Vader - Gemeenschappelijke arbeid - Strijder van God
BD.0636 Levensweg van het wezen - Veranderde uiterlijke vorm
BD.0637 Vreugden van de wereld - Opnamevat van de goddelijke geest
BD.0638 Toestand van de geest - Gedachten aan God hulp voor de zelfveredeling
BD.0639 Traagheid
BD.0640 Laat de kinderen tot Mij komen
BD.0641 Voorspelling - Vernietiging van Gods woord en geschriften - Gebed
BD.0642 Sfeer van de ziel - Levendige drager van Gods woord - Aardse opdracht
BD.0643 Worstelen om wilskracht - Onderwerpen aan de wil van God
BD.0644 De mens, het grootste wonder van de schepping - Geestelijke werkzaamheid
BD.0645 Aardse en geestelijke werkzaamheid - Geloof - Liefde
BD.0646 Mensen zonder leed - Leed is liefde
BD.0647 De zorg voor het lichamelijke welzijn
BD.0648 Het dragen van het kruis in geduld - "Heer, uw wil geschiedde"
BD.0649 De wil om te geloven - Inwerken van de goede geestelijke krachten
BD.0650 Woorden van de Vader: “Ik heb jullie nodig, mijn dienaren op aarde”
BD.0651 Lot van de arme zielen in het hiernamaals en hulp
BD.0652 Voorspelling - Het gericht van God - Natuurelementen *
BD.0653 De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid
BD.0654 Oppervlakkig geloof - Godsdienst op ieder tijdstip - Voor de vorm houden aan geboden
BD.0655 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (1)
BD.0656 Verbinding met God is nodig voor het ontvangen van het woord van God en de goddelijke wijsheden (2)
BD.0657 Publicatie van de geschriften
BD.0658 De houding van hen die God getrouw zijn - Zonder vrees tegenover de dood
BD.0659 Ook leed is genade - "Vader uw wil geschiede"
BD.0660 Liefde - Levensstroom - Goddelijke kracht - Bevrijding
BD.0661 Het werkzaam zijn van natuurkrachten volgens Gods wil - Catastrofe
BD.0662 De eeuwige Drie-eenheid
BD.0663 Verandering van de vroegere leer van de Heer - Gevaar van de starre leer
BD.0664 Aan Mij is alle macht gegeven - Strafgericht - Puinhopen
BD.0665 Machtsmisbruik
BD.0666 Vermogen en kracht om op aarde te strijden - Hiernamaals zonder kracht
BD.0667 Nacht der verschrikking
BD.0668 Strafgericht van God
BD.0669 Voorbede voor arme zielen
BD.0670 Gebed om Gods hulp bij de onderrichting van dwalenden
BD.0671 Waardeloosheid en vergankelijkheid van aardse goederen *
BD.0672 Geloof is een voorwaarde voor kennis - Voortleven *
BD.0673 Zich toevertrouwen aan de genade van de Heer
BD.0674 Beproevingen als graadmeter van de liefde
BD.0675 Goddelijke leermeester in geduld - Weten - Het woord van God
BD.0676 Kennis is macht - Aardse wijsheid - Geestelijke kennis
BD.0677 Alleen de wil is de weg tot waarheid en kennis - Deemoed - Verwaandheid
BD.0678 Strafgericht zegen voor de zwakken in het geloof - Ongewone verschijnselen - Sterk geloof beschermd
BD.0679 Hulp in het hiernamaals alleen door liefde - Onwetendheid grootste hindernis - Onderrichtingen in liefde...
BD.0680 Lot van de koppige zielen in het hiernamaals - Onderrichtingen van de geestelijke vrienden - Deelname van de ziel aan de geschriften *
BD.0681 Informatie over werkzaam zijn op aarde en het einde - Geestelijke arbeid voor het strafgericht - Het nieuwe rijk
BD.0682 Maatregelen tegen geschriften - Bescherming door God - Geestelijke genadezon
BD.0683 Gebed in de naam van Jezus - Beproevingen nodig ter vergroting van het geloof en versterking van de wilskracht
BD.0684 Gebed om hulp van geestelijke wezens - Boete en vergeving van zonden
BD.0685 Het verschil tussen de "wolf in schaapskleren" en de voorloper van de Heer voor zijn wederkomst
BD.0686 Geheimen van de schepping
BD.0687 De zegen van ziekte en leed
BD.0688 Aards bezit en eigenliefde - Geestelijk bezit en naastenliefde
BD.0689 Menswording - Brug
BD.0690 Menswording - Wereldse vreugden - Zelfverlossing
BD.0691 Woorden van de Vader - Liefde - Gedicht
BD.0692 Noodzaak van het bemiddelen - Het woord van God - Zuiverste waarheid
BD.0693 Bevattingsvermogen voor geestelijke kost - Zielzorger
BD.0694 Voorspelling van een geweldig gebeuren
BD.0695 Vol gelovig vertrouwen - Strijd tegen de twijfel
BD.0696 Liefde - Vervulling - Bron van geestelijke rijkdom
BD.0697 Heiland als arts - De hedendaagse leer - Boodschap uit de hemel
BD.0698 Godsbesef - Besef van de oorsprong
BD.0699 Toestand van de ziel na de dood - Geest van God
BD.0700 Gods liefde - Kracht - Wil om te scheppen
BD.0701 Ongelovige - Voorspelling - Buitengewone tekenen
BD.0702 Voorspellingen - Voortekenen - Aardse maatregelen
BD.0703 Toestand van vrede op aarde afhankelijk van de geestestoestand
BD.0704 Vervulling van de schrift - Uitbarstingen - Zee en vasteland
BD.0705 Erfdeel van de Vader - Kindschap Gods - Lichtwezen
BD.0706 Gebrek aan zelfkennis - Eigenliefde - Stijfkoppigheid
BD.0707 Werkzaamheid van de schepselen - Scheppingskracht - Vrije wil
BD.0708 Geestelijk weten noodzakelijk ter beproeving en beoordeling van de gaven van boven
BD.0709 Velen zijn geroepen - Kracht van het gebed om ontvankelijkheid
BD.0710 Woorden van liefde van de Vader - Medewerker
BD.0711 Woorden van de Vader - Dictaat - Hoorbare stem
BD.0712 Waarschuwing voor een verkeerd oordeel - Liefdeloosheid van de volkeren *
BD.0713 Licht en waarheid
BD.0714 Oerkracht
BD.0715 Zorg van geestelijke vrienden voor de verwanten op aarde
BD.0716 Microkosmos
BD.0717 Wonder van de goddelijke liefde - Woorden van de Vader
BD.0718 Bereidwilligheid om te schrijven - Ontvangen van het levende woord - Echtheid
BD.0719 Voor het hemelrijk is geweld nodig
BD.0720 Ernstige vermaning - (Tweedracht en liefdeloosheid) *
BD.0721 Herkennen van de Godheid alleen door liefde – Zoekenden naar God
BD.0722 Vastpakken en afscheiden van de gedachten volgens de wil van God - Verschrikkingen van de dood
BD.0723 Liefdevolle woorden van de Vader *
BD.0724 Geestelijke dwaling - Leiden in de waarheid - Vermolmd hekwerk - Levend onderricht
BD.0725 Toelating van boven ter verhoging van de wil om weerstand te bieden
BD.0726 Lot geen hindernis voor het besef - Vrije wil
BD.0727 Geloof en vertrouwen in God nodig voor de weerstand - Storm
BD.0728 Liefde is de tegenpool van de kwade macht - Scheidsmuur - Woord van God is leven
BD.0729 Oudjaar - Verdovingen
BD.0730 Goddelijke wetten - Zonde
BD.0731 De ziel na de dood
BD.0732 Vertrouwen op God - Aardse zorgen - "Heer, Uw wil geschiede" *
BD.0733 Het woord van God - Liefde - Waarheid – Wijsheid
BD.0734 Deelname van wezens in het hiernamaals aan het voorlezen
BD.0735 De waarde van het verlossingswerk - Het aardse lijden van Jezus
BD.0736 Het begrip 'genade'
BD.0737 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (1)
BD.0738 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (2)
BD.0739 Natuurwetten - Verandering en roofbouw op de aarde (3)
BD.0740 Inkeren in het innerlijk - Wilskracht door goddelijke genade
BD.0741 Woorden van de Vader
BD.0742 Woorden van de Vader (2)
BD.0743 Helderziendheid
BD.0744 Belofte van bescherming voor een strijder voor God
BD.0745 Invloed op de stijfkoppigheid
BD.0746 Genade (keuze) - Rode draad
BD.0747 Inpassen in de goddelijke ordening
BD.0748 Lichtverschijnselen
BD.0749 Overwinnaar van de materie - Ontsluiten van het innerlijke oog - Geestelijke groei
BD.0750 Ik ben het begin van alle dingen
BD.0751 Bescherming van de waarheid door geestelijke krachten bij het opnemen
BD.0752 Motivering voor de openbaringen - "Niet één steen zal op de andere blijven"
BD.0753 Mysterie van het goddelijk wezen - Geloof - Liefde - Geest van God
BD.0754 Drie jaar geloofsbeproeving - Christendom - Lippengebed *
BD.0755 Verwijzing naar een groot gebeuren - Einde van veel mensen
BD.0756 Verering van de maagd Maria - Geboorte van Christus
BD.0757 Inspanningen van de leerkrachten van gene zijde
BD.0758 Zegen van het verlossingswerk - Geloof daarin noodzakelijk
BD.0759 Geestelijke opdracht voor de levende wezens - Innerlijk schouwen
BD.0760 Voortleiden van goddelijke kracht - Elektronen
BD.0761 Kinderlijk vertrouwen - "Kom allen tot Mij"
BD.0762 De nutteloosheid van het leven - Angst voor de dood
BD.0763 Woorden van de Vader (Uitleg over de naam Bertha Dudde)
BD.0764 Avondmaal
BD.0765 Liefde - Haat
BD.0766 Bezorgdheid om en verering van het lichaam - De natuur voor zijn - Verouderen
BD.0767 Het woord van God
BD.0768 Geestelijke blindheid - Moeizame arbeid van de geestelijke wezens *
BD.0769 Omgevormd woord - Graad van welbehagen - Kennis van de waarheid *
BD.0770 De tegenstrijdigheden van het leven zijn noodzakelijk
BD.0771 Na een bekendmaking in trance *
BD.0772 Juist denken - Leiding van God - Ster *
BD.0773 (Lezing Jakob Böhme) Antwoord? *
BD.0774 De geest van God - Drager van de waarheid *
BD.0775 De weg van het vlees (onvoltooid) *
BD.0776 Genadewerk van de Heer - Zijn wil *
BD.0777 Woorden van de Vader - Het woord - Medewerking aan de strijd om de zielen *
BD.0778 Duidelijk bewijs van genade - Hemels brood *
BD.0779 Het licht van de waarheid - Duidelijk kenteken - Het woord van God *
BD.0780 De zin van het leven - Geloof en liefde *
BD.0781 Het werk als drager van de waarheid - Vooruitblik op de geestelijke nood *
BD.0782 Ontplooiing en resultaten van de geest van God - Natuurwet - Wetgever *
BD.0783 Heiligverklaring
BD.0784 Levende verbondenheid met God - Sterkte van het geloof - Deemoed - Genade - Volmaaktheid *
BD.0785 School van de geest - Lichtsferen - Gelukzaligheid *
BD.0786 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming (1)
BD.0787 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming (2)
BD.0788 Weg van de ziel voor haar bestaan op aarde - Leer van de herbelichaming (3)
BD.0789 Strijd tegen het boze - Verzorging van het innerlijke leven - Gewone zorgen *
BD.0790 De Goddelijke wil - Schijnbare perioden van vernietiging zijn ook werken van God *
BD.0791 Het overwinnen van aardse verlangens vergroot de kracht om weerstand te bieden *
BD.0792 Manen tot liefde en vrede - Dragen van het kruis - Komen in een gedaante *
BD.0793 Goddelijk besturen en leiden - Spiritisme - Waarheid *
BD.0794 Het uur van de vergelding (gelovig na voordracht over Christus) *
BD.0795 Uitwisseling van geestelijke gedachten - Afstand van de wereld *
BD.0797 Lucifer - Strijd en overwinning *
BD.0798 Krachten van beneden *
BD.0799 Actieve wil noodzakelijk - Geloven zonder bewijs *
BD.0800 De ware godsdienst *
BD.0801 Geestelijke chaos - Wereldbrand - Messias - De voorloper van de Heer
BD.0802 Geestelijke voeding - Waarheid - Openbaring *
BD.0803 Vrijheid van de geest - Hulpkrachten uit het hiernamaals voor aardse werkzaamheid *
BD.0804 Wezen van de Godheid - Het willen doorgronden - Onverschilligheid *
BD.0805 Nieuwe scheppingen - Wisseling van vorm - Omhulsel en zielensubstantie *
BD.0806 Drager van geest - Doel van al het geschapene - Groei van de planten *
BD.0807 Werking van de gedachten op verre afstand *
BD.0808 Gemeenschap op aarde en in het hiernamaals ter redding van dwalende zielen *
BD.0809 Gods bescherming van de strijders voor Zijn woord *
BD.0810 Drager van het woord - Zoeken naar de waarheid - Opleidingsstation - Onderzoeker *
BD.0811 Geloof - Verdedigingswal - Goddelijke preek *
BD.0812 Bescherming door de Heiland - Saamhorigheid - Levende verbondenheid met God *
BD.0813 Zelfverlossing van de ziel - Streven naar vereniging *
BD.0814 Het door de gedachten beïnvloeden van het geestelijke in de materie *
BD.0815 Verklaring bij boek 17 Nr. 0814 - Effecten van de strijd voor de zielen *
BD.0816 Verandering van de uiterlijke vorm - Verandering van het geestelijke *
BD.0817 Werkzame wil - Vrijheid van de wil *
BD.0818 Het opvoedingswerk van God - Geestelijke traagheid - Doel van het lijden
BD.0819 Voltooiing van de geest - Toestand van rijpheid - Bescherming *
BD.0820 Gevaar van lauwheid - Achteruitgang - Uiterste worsteling van de ziel *
BD.0826 Het uur van de dood - Zonder voorbereiding - De kwellingen van het overlijden
BD.0832 Luchtledige ruimte
BD.0839 Misvorming en de zegen ervan
BD.0857 Vervulling van de voorspellingen van de schrift - Het ontvangen van het woord
BD.0873 Zinnelijke liefde
BD.0895 Innerlijke vrede
BD.0930 Het mysterie van de drie-eenheid - God de Vader - God de Zoon
BD.0952 Verschillende levensomstandigheden zijn geen belemmering voor de ontwikkeling van de ziel
BD.0954 "Waak en bid" - Verzoekingen
BD.0962 Denkend bezig zijn - Hart - Hersenen
BD.0963 Voorspellingen van de profeten - De wederkomst van Christus
BD.0968 Het lijden van Jezus aan het kruis - Aards lichaam
BD.0974 Onvergankelijkheid - Eeuwigheid - Zelfmoord
BD.0977 De staat van licht
BD.0985 Werken van naastenliefde - Zonder liefde - Onder dwang
BD.0992 Het leed van de medemensen helpen dragen - Verlossingswerk
BD.1000 Het motief van de naastenliefde *

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes