Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0679
23 november 1938

Hulp in het hiernamaals alleen door liefde - Onwetendheid grootste hindernis - Onderrichtingen in liefde en geduld - Eigen wil - Geschriften

Er zouden talloze wezens verloren gaan als de liefde hen niet te hulp kwam. Ze spant zich onophoudelijk in om de daar smachtende zielen uit de diepste duisternis omhoog te halen en heeft daarom een uitgestrekt werkterrein. Alles wat afvallig is van God, wordt door de liefde gegrepen om de vereniging met God tot stand te brengen, ook al duurt dat een eindeloos lange tijd. Deze onderneming is des te moeilijker als ook de tegenstander van zijn kant alles aanwendt om een verlossing van de ziel te verhinderen. Toch is het succes van de liefde te verwachten, omdat de kracht van de liefde aanzienlijk sterker is dan die van de haat en de vijandschap. De zielen zullen echter zware beproevingen van hun wil moeten doormaken, daar ze op aarde hierin niet geslaagd zijn en ze moeten nu in het hiernamaals een veel harder bewijs van hun goede wil leveren. Aan de overkant is dus opnieuw alleen maar de wil doorslaggevend en bevorderlijk voor de ziel. De nutteloosheid van haar leven op aarde beseffend, zal de ziel zich nu van haar opdracht bewust worden en probeert ze zich uit haar beklemmende toestand te bevrijden.

Voor iedere hulpverlening die haar in liefde gegeven wordt, is ze eindeloos dankbaar als ze eerst eenmaal de diepste nacht van de geest doorbroken heeft. Maar zonder de liefde zou haar streven in het hiernamaals vergeefs zijn. Want uit eigen kracht is ze tot niets in staat. Waar liefhebbende geestelijke wezens haar tegemoetkomen, opnieuw gestuurd door de liefde en barmhartigheid van God, daar is ook een opstijgen naar lichtsferen mogelijk. Echter alleen maar de liefde brengt dit tot stand en de liefde zal een bereidwillige, haar toestand beseffende en berouwende ziel ook zeker ten deel vallen. Alle arbeid in het hiernamaals is immers een verdergaand actief zijn in liefde.

Toch levert het gebrek aan kennis nog vaak moeilijkheden op voor de zielen die verlossing nodig hebben. Wie in het leven op aarde reeds geestelijk actief was, heeft een zekere school achter de rug, die hem onderwees in het essentiële en het voor zijn zielenheil benodigde. Maar die zielen zijn vaak zonder de geringste kennis. Ze moeten eerst een zekere rijpheid hebben voordat voor hen hun toestand en hun wezen in verhouding tot de eeuwige Godheid begrijpelijk is. En deze onwetendheid is de grootste hindernis op de weg naar het licht in het hiernamaals. Deze zielen moeten nauwkeurig met liefde en geduld onderwezen worden tot ze uit zichzelf zich voornemen zich in de goddelijke ordening in te passen en hunnerzijds er alles aan te doen wat ze naar de hoogte kan voeren. En ook daar nu zijn er wezens die zo verschillend ontvankelijk zijn. Vaak worden alle aan hen geboden onderrichtingen bot afgewezen en de liefde moet in alle geduld proberen voor zo’n ziel de kennis van geestelijke zaken te ontsluiten. De reeds rijpere zielen streven na deze moeizame start volledige deelname na en zoeken eveneens naar mogelijkheden om het voornemen van de lichtende geestelijke wezens te ondersteunen. De tegenstand van de zielen is vaak zo groot dat wederom alleen maar de grootste gebrekkigheid en een troosteloze toestand gedachten veranderend op de ziel kan inwerken. En zulke zielen scheppen voor zichzelf daarom hun toestand van lijden door hun volhardend afwijzen van de waarheid uit de lichte hoogte. Maar zoals op aarde dezelfde verscheidenheid van de mensen te herkennen is, zo is het ook in het hiernamaals.

Hoe bereidwilliger een wezen is, des te makkelijker komt het tot innerlijke bevrijding, terwijl de hardnekkige en geslepen wijzen van de wereld vaak lange tijd voorbij laten gaan voordat ze bereid zijn de wijsheid uit de hemel aan te nemen. Altijd is de eigen wil een belemmering. Pas het ondergeschikt maken van de wil aan de goddelijke wil brengt geestelijke vrijheid. Elke dergelijke inspanning in het hiernamaals vereist mateloos veel geduld en vindt daarom een waardevolle ondersteuning in jouw geestelijke werkzaamheid, want de zielen in het hiernamaals volgen met grote interesse deze buitengewone verbinding van daarginds met de aarde en hun denken wordt daardoor voortdurend aangespoord zodat ze proberen zichzelf een verklaring te geven en veel dichter bij de waarheid komen. Iedere opname is gelijktijdig een hulpverlening voor de onwetende zielen die zich in een groot aantal naar jouw werkzaamheid toewenden en op die manier eerder de weg van het inzicht vinden.

Amen