Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0629
19 oktober 1938

Gevangenneming van de dienaren Gods - Aardse macht

Gevangen zullen worden genomen, die mijn naam in het openbaar verkondigen. Maar die zich in Mij ophouden ook in de nood, die zullen in Mij een vaste Begeleider hebben op deze aarde. De tegenwoordige pogingen Mij geheel van de mensen te willen vervreemden, zullen door hen teniet worden gedaan en daar wil Ik hen voor zegenen. Wie maar steeds aanhanger van mijn naam zal zijn en hiervoor opkomt, hem zullen zoveel bewijzen van mijn gunst en liefde toekomen dat zijn geloof steeds sterker en zijn ijver steeds groter wordt en zo zal een heel leger van mijn strijders het gevecht aangaan met volle overtuiging en met een vlammend hart.

De wereld zal haar goedkeuring geven aan ieder die tegen mijn leer optreedt, maar Ik geef mijn goedkeuring aan mijn strijders, die wel gering zullen zijn in aantal vergeleken met de vijanden, maar ongelofelijk sterk omdat ze met mijn macht zijn toegerust. Zo zullen ze niet hoeven te vrezen voor wie hen te gronde willen richten. Ik heb hen aangesteld, ze voeren mijn opdracht uit, mijn liefde en mijn zegen begeleiden hen en zo zal de overwinning ook aan hun kant zijn. De wereldse macht kan wel optreden tegen mijn Woord en mijn verkondigers geweld aandoen, doch ze zal nooit kunnen verhinderen dat mijn Woord ingang zal vinden in de harten van de mensen en zo heeft het lang tevoren al gewerkt en het zal zich uitbreiden onder de mensen, die spoedig de zegen en de kracht van mijn Woord zullen voelen.

En dan begint de tijd van de rijpheid. Alles wat tegen Mij is, zal wel als onkruid midden tussen de tarwe staan en spoedig zal het onkruid het goede zaad dreigen te overwoekeren. Maar wanneer de Heer zal oogsten, dan zal Hij wel de goede vrucht van de ongeschikte weten te scheiden. Want mijn maaiers zullen ijverig bij de arbeid zijn en waar ze vlijtig goed zaaigoed gezaaid hebben, daar zal mijn oogst ook goed zijn. Benut daarom de tijd, nog voordat het werk van de tegenstander de arbeid in de weg gaat staan. Laat hen komen en wees niet bevreesd, ook niet wanneer het gevaar op u afkomt. Mijn oog zal onafgebroken over u waken en zal u geen leed laten geschieden. En wat ze u willen aandoen, zult u zelf kunnen verhinderen als u Mij in de geest zult aanroepen tot bescherming van u. Wie ook maar voor Mij opkomt, zal zich van mijn macht kunnen bedienen, tijdelijk en eeuwig.

En al zijn de gevaren wel ernstig te nemen, toch als Ik het wil, worden de machthebbers van hun macht ontdaan en u bent vrij. Maar tot grotere eer van mijn naam wordt het toegelaten dat die eerstgenoemden hun macht beproeven en verboden en voorschriften tegenover uw werkzaam zijn stellen. Laat u dan niet bang maken en houd u des te vaster aan mijn Woord en verspreid dit. Maak alle mensen de waarheid bekend die alleen maar naar het eeuwige leven kan leiden. En word niet wankelmoedig, een diepe zucht naar Mij in het hart geeft u kracht, opdat u mijn naam luid zult belijden. En niets zal u kunnen gebeuren door de anderen, of ze ook dreigen en verbieden.

Want mijn macht zal hen stoppen en alle deuren openen die ze gesloten hebben. En terwijl ze u in verzekerde bewaring veronderstellen, zult u opnieuw mijn Woord verkondigen aan diegenen die het willen horen en in Mij geloven. En de aardse macht zal op een dood spoor belanden in haar streven te handelen in strijd met Mij. Het zal wel steeds erger worden onder de mensen, die kinderen van de wereld zijn. Doch die zich voor Mij uitspreken, zullen zich steeds nauwer aaneensluiten en werkelijk in het hart mijn volgelingen zijn, aan wie Ik mijn vreugde heb. En ze zullen binnengaan in mijn rijk en voor eeuwig in mijn liefde geborgen zijn.

Amen