Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0474
19 juni 1938

Compromis - Aanvaarding van het geloof - Hulp in wereldse nood

Er zullen tijden voorbijgaan totdat de woorden van de Heer door de mensen worden opgenomen, want in hun verblinding willen ze de werken van boven niet erkennen. En precies daarom is het Gods wijze plan de mensen door een voortdurende druk voor troost ontvankelijk te maken. Tijdens gelukkige dagen wil de mens nooit opmerkzaam gemaakt worden op moeilijke tijden, maar tijdens ongelukkige dagen leent hij zijn oor gewillig voor de vertroostingen die het woord van God in zich bergt.

Jullie zullen vernemen wat Gods raadsbesluit over de mensenkinderen uitgevaardigd heeft. Een volledige verandering van de wetten heeft tot gevolg dat de mens zonder wilsvrijheid gedwongen is zogenaamde compromissen te sluiten. Hij wijst enerzijds het geloof af dat een verder leven na de lichamelijke dood onderwijst, maar geeft anderzijds toe dat de hoogste macht aan een goddelijk Wezen toekomt en dat dit goddelijk Wezen kan ingrijpen waar de druk van de aardse macht voor de mens onverdraaglijk lijkt.

Er zal een tijd komen dat de hardheid van zulke maatregelen van zo grote mate zal zijn, dat er regelrecht verzet geboden zal worden. In die situatie zal het mensenkind dan hulp zoeken bij die hoogste Macht. In de plaats van het ongeloof zal dan een vertrouwen komen dat zich zo uit, dat de innerlijke weerstand tegen de goddelijke leer doorbroken wordt en het woord van God met alle ijver aangenomen wordt.

De aardse macht zal daarentegen genoegen moeten nemen met louter wereldse dingen. Want waar het erop aankomt een verklaring te geven op geestelijk gebied, staan er de Godheid buitengewone middelen ter beschikking. God zal nooit toestaan dat een mens die zich in zo'n moeilijke tijd met vertrouwen in God aan Zijn woord overgeeft, in zijn vertrouwen teleurgesteld zal worden. Hij zal het verlangen van de mens vervullen en Hij zal zichtbaar moeten ingrijpen om de aardse macht aan het wankelen te brengen, opdat het geloof in de Godheid versterkt wordt en er massaal zielen naar God de Heer toegevoerd worden.

En wanneer deze de juiste weg gevonden hebben, zal ook de macht moeten wijken. Ze zal stukbreken op het geloof dat veel sterker geworden is dan voorheen. Want waar het vandaag de mensen nog aan ontbreekt, dat zal hun met Gods hulp nog toekomen, ook wanneer er nog een tijd overheen gaat, want de Vader in de hemel weet wat Zijn kinderen nodig hebben. En als ze geloven hetzelfde te kunnen bereiken zonder Gods hulp, dan zullen ze spoedig beter onderricht worden en zullen ze vanzelf uitkomen voor het ware geloof in Jezus Christus, de Zoon van God.

Amen