Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0578
10 september 1938

Eeuwwisseling - Kracht van God - Zieken genezen

Zie, mijn kind, veel van je geestelijke vrienden hebben zich rondom je verzameld en delen je mijn wil mee. Bedenk dus dat je eveneens een van mijn vertrouwelingen bent en dat je een opdracht te vervullen hebt die een volledige overgave van je vraagt. Maar Ik wil je kracht vergroten en je geloof versterken, zoals jij het verlangt. Verbind je dus in de geest met Mij en luister: jullie moeten levend worden en in de geest mijn rijk aanschouwen en jullie zullen wonderen meemaken en de kracht van mijn liefde in jullie voelen. Een mens heeft slechts zelden het uithoudingsvermogen dat voor de vervulling van zulk een opdracht op aarde nodig is. En daarom wil Ik je bijstaan in elke levenssituatie, opdat je de nabijheid van je Heiland steeds zult voelen. Houd je hart rein en geef overal liefde, dan zul je mijn genade ontvangen en deze zal je waarlijk levend maken.

Het is je gegund dat je aan de bron kracht kunt putten, en in de toekomst zal je spijs en drank geboden worden, zodat je nooit hoeft te hongeren en dorsten naar geestelijk voedsel. Maar wees nu echt opmerkzaam en leen Mij je oor:

Jullie mensen denken aan de eeuwwisseling en geloven dat dan te tijd gekomen is dat Ik zelf op aarde zal komen.

Maar dan zouden jullie mijn komst op aarde als aardse mensen niet meer meemaken.

Maar jullie zijn geroepen om getuigen van mijn heerlijkheid te zijn en voorboden die de mensen daarop moeten voorbereiden, want de dag is niet meer ver. Kijk, Ik geef jullie nog uitstel en verschuif het steeds verder om het grote lijden van miljoenen en nog eens miljoenen mensen af te wenden. En daarom wil Ik jullie met enorme kracht uitrusten, opdat degenen die de morgen willen aanschouwen, nog uit de slaap gewekt worden, wanneer de eerste stralen van de opgaande zon het heelal verlichten. Daarom worden er aan de mensen steeds weer profeten gezonden, die moeten waarschuwen en uitleg geven, die in liefde de zielen moeten redden en aan de mensen Gods liefde heel duidelijk moeten verkondigen. En zo zal er in deze tijd, die aan mijn komst voorafgaat, zo onuitsprekelijk gestreden worden om de verdwaalde zielen en niemand op aarde zal zonder geestelijke aanwijzing blijven.

Ik geef de mensen de zuivere waarheid en laat hen een blik werpen in mijn gehele schepping en Ik zorg ervoor dat mijn gehele kracht jullie, die Ik geroepen heb, ook toestroomt en tot jullie beschikking zal staan, als jullie in mijn naam iets willen uit liefde voor de naaste. Spoedig zal jullie het bewijs van mijn woorden geleverd worden, en let dan op.

Wat jullie in de vroege morgen beginnen, zal steeds gezegend zijn. Want dan werken jullie in alle kracht. Laat daarom de zieken steeds 's morgens hun pijnlijke ledematen sterken en leg dan jullie handen op in mijn naam en het zal jullie lukken hen hun gezondheid terug te geven en alle gebreken zullen van hen afvallen.

Dit druk Ik je liefdevol op het hart, mijn kind, opdat je handelt zoals je Vader het van je verlangt.

Als eerst je wil gesterkt is, dan bereik je grote dingen en zul je die voor Mij en mijn naam doen om mijn wederkomst op aarde bekend te maken. Kijk, het zijn nu al twee weken dat Ik je de weg meegedeeld heb hoe je een vaste wil kunt verkrijgen.

Je moet dit diep in je hart opnemen en je inspannen om de woorden in daden om te zetten. Je zult niet zonder hulp blijven, maar je aarzeling moet overwonnen worden, en je moet onvoorwaardelijk aannemen wat Ik je te kennen geef. Zie, maar weinig mensenkinderen geven Mij hun volledige wil en hun uithoudingsvermogen.

Maar Ik heb deze nodig, aangezien Ik zelf door hen moet kunnen werken onder mijn aardse kinderen. Ik heb geen ander doel dan oneindig veel mensen gelukkig te maken en Ik heb daarom op aarde jullie medewerking nodig, aangezien jullie mijn werktuigen zijn waardoor Ik ongehinderd tot de mensen kan spreken en ze Mij toch zonder schroom aanhoren. Maar zolang jullie geen rotsvast geloof hebben, zullen jullie niet uitvoeren, wat Ik van jullie verlang. Jullie zullen alles van Mij ontvangen om voor Mij te kunnen opkomen en Ik wil jullie mijn kracht geven opdat jullie ongelofelijke dingen tot stand kunnen brengen om mijn naam voor heel de wereld opnieuw te verkondigen. Want de tijd die Ik aan de mijnen heb verkondigd als de opgang van de geestelijke morgenzon, komt steeds dichterbij. En wanneer jullie, mijn dienaren op aarde, mijn wil willen vervullen, houd jullie dan steeds aan de woorden die Ik jullie geef en gegeven heb. Want Ik ben eeuwig dezelfde, Ik ben de waarheid en het leven. Wie Mij heeft, die zal in eeuwigheid niet sterven, en wie werkt in mijn naam, die zal gesterkt worden door mijn wil en door mijn kracht die in hem overvloeit en hem in staat stelt te werken zoals Ik. Want Ik heb alle macht vanaf het begin en tot in alle eeuwigheid.

Amen