Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0408
9 mei 1938

Werkzaamheid van een vriendin - Effect op zielen in het hiernamaals - IJverige luisteraars

De zegenrijke werkzaamheid verenigt zich volledig met onze wil en we wachten steeds op het moment waarop de verbinding met jou mogelijk is. Het zou zo gemakkelijk zijn om dat wat onze opgave is, aan de geest over te brengen, maar je lichamelijk omhulsel is nog een sterke hindernis. En het is alleen je voortdurende streven dat voor ons de verbinding met jou gemakkelijker maakt. Want waar de wil sterk is, daar is onze kracht eveneens versterkt.

De zuivere woorden van God kunnen je echter enkel overgebracht worden door een goddelijke geest. Wij zijn bij elke opname wel aanwezig en nemen deel aan alle onderrichtingen, maar het zou voor ons onmogelijk zijn ons aan jou bekend te maken, aangezien jouw verbinding met het hiernamaals bestemd is voor een ernstige onderwijzende werkzaamheid en wij je kracht en tijd niet voor ons mogen opeisen. Toch blijven we voortdurend met je verbonden. We geven je alle medewerking en we houden getrouw alles ver van je wat hinderlijk voor jou en je streven zou kunnen zijn. Rondom je bewegen er zich weliswaar talloze verschijningen uit andere regionen en ze proberen je af te keren van je opgave, maar de verdedigingsmuur rondom je is zo sterk dat je niet bang hoeft te zijn.

Maar nu is het een zeldzaam voorrecht voor ons dat wij ons aan je kenbaar mogen maken. Je vriendin drukt je op het hart je in geen geval van deze uitermate gezegende werkzaamheid af te laten brengen. Ze wil zich net als jij met ijver wijden aan het werk in het hiernamaals, opdat ze je later in dezelfde hoedanigheid mag ontvangen. Daarom is haar de opdracht gegeven bij te dragen aan de veredeling van de wezens door hun attent te maken op jouw werkzaamheid.

Ontelbare wezens vertrouwen hun zielenheil reeds aan je toe. Ze verenigen zich elke dag en elk uur rondom je en zijn gelukkig om in deze sfeer te mogen verblijven en daardoor ononderbroken vermaningen en onderrichtingen te ontvangen, gedeeltelijk door het streven van je ziel, maar ook gedeeltelijk door de werkzaamheid die hen het inzicht aanzienlijk gemakkelijker liet vinden. Zo velen dwalen nog onwetend in je nabijheid en de zorgzame liefde van je vriendin gaat in het bijzonder naar hen uit. Zulke zielen erop te wijzen dat ze ook geholpen kunnen worden wanneer ze deze hulp niet afwijzen, is voor de onwetenden oneindig zaligmakend.

Wat op aarde verzuimd werd aan inspanningen ten behoeve van de liefde, wordt daar graag en vreugdevol uitgevoerd. En deze inspanning is vaak niet zo gemakkelijk, want in het heelal zijn er evenals op aarde veel hardnekkige en verstokte zielen, die afkering zijn van elke onderwijzing en deze onvriendelijk afwijzen. Vele wetende zielen moeten zich daar ook oefenen in geduld en steeds opnieuw proberen met liefde op zulke dwalenden in te werken.

In je omgeving bevindt zich een uitermate trouwe toehoorder. Al je geschriften zijn toegankelijk voor hem en hij beschikt nu al over zo'n kennis dat hij zich gelukkig voelt zo begenadigd te zijn. Het is de wil van de Heer dat al de jouwen en allen die zich in je nabijheid dringen, mogen deelnemen aan de leringen die je overgedragen worden. Want de Heer heeft geboden dat ieder ten deel valt wat hij begeert. En degenen die zich tot deze kring aangetrokken voelen, zullen werkelijk niet met lege handen vertrekken en er zal hun zo veel geestelijke spijs en drank geboden worden dat ze daardoor kunnen aansterken en rijpen.

Door jouw werk is hun zo een actieve geestelijke werkzaamheid geboden dat ze je eeuwig danken. Want je wil om God te bereiken, wijst ook oneindig velen de juiste weg. Op dit moment ervaren we allemaal de genade van de Heer en volgen zo je werk met ware vreugde. De goedheid van de Heer duurt eeuwig en Zijn liefde is grenzeloos. Hij bedenkt al Zijn kinderen en Hij probeert ook degenen die Hem nog afwijzen, te winnen. Hem zij dank tot in alle eeuwigheid.

Amen