Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0594
24 september 1938

Loskomen van de materie - Verwaandheid - Besef van zwakheden

Het is van onnoemelijk voordeel wanneer alle hang naar materie in de mens verstikt wordt, wanneer de geest zich hiervan vrij kan maken en zodoende ongehinderd in het oneindige kan reizen. De wereld houdt de ziel met ijzeren ketenen op aarde en alleen een sterke wil slaagt erin deze ketenen los te maken. En wanneer nu tijdens het aardse bestaan elke kracht ontbreekt en de mens zich willoos laat voortstuwen door de storm van de hartstocht, ontketent zich het gewoel van de wereld.

Dan zal de geest nooit vrij opwaarts kunnen zweven en zich boven de aardse sfeer verheffen. Hij wordt veeleer gevangen gehouden. Alleen het lichaam met zijn verlangen naar wereldse vervulling komt tot zijn recht, maar de ziel wordt slecht bedeeld. Ze ervaart gebrek en lijdt onuitsprekelijk omdat ze zich niet kan ontplooien en ze zich niet aan haar bevrijding uit de materie kan wijden. Op de drempel van de dood vallen de mens vaak de schellen van ogen en beseft hij de omvang van zijn schuld, die aanzet tot onuitsprekelijke kwellingen in het hiernamaals. De ziel uit God blijft wezenlijk steeds dezelfde, ze is alleen van de weg van het inzicht afgeraakt. Ze is als het ware ten prooi gevallen aan verwaandheid en kan slechts op tegengestelde wijze weer naar boven gaan, door het erkennen van haar zwakheden en het sterke verlangen door God weer in liefde opgenomen te worden. Dit is op aarde als zwak aards schepsel het snelst te bereiken, want het besef van haar zwakheden en ontoereikendheid laat haar deemoedig en biddend zich tot de Schepper wenden.

Maar wanneer het aardse bestaan in plaats hiervan weer een arrogant wezen oplevert dat zich niet deemoedig aan zijn Schepper wil onderwerpen, dan moet de buitengewoon moeilijke verandering van deze ziel nu in het hiernamaals tot stand gebracht worden. En het lijden, dat een louterend doel heeft, zal veel pijnlijker zijn dan op aarde en vooraleer zo een ziel gezuiverd is van al het onreine, vergaat er vaak een zeer lange tijd en er blijft zovele zielen groot leed bespaard als ze zich op aarde bezighouden met het bereiken van de toestand van rijpheid.

Amen