Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0701
8 december 1938

Ongelovige - Voorspelling - Buitengewone tekenen

Het aantal ongelovigen neemt toe. Ze zoeken hun Redder uit de nood niet meer in het gebed. Ze verzuimen om Hem liefde en eer te geven en ze gaan door het aardse leven zonder hun Schepper indachtig te zijn. Maar dit zich losmaken van God heeft het ergste tot gevolg. Een zuivere Geest kan naar buiten toe wel voor ondenkbare tijden verborgen blijven, maar als Hij zich zichtbaar uit, dan is dit onvermijdelijk noodzakelijk.

Belichaamd in de materie was Zijn wandelen op aarde voor de mensen een teken van Zijn liefde, toen de mensheid te zeer in de banden van de duisternis smachtte. Maar nu komt de mensheid evenzo in opstand tegen de eeuwige Godheid. Ze slaat geen acht op Zijn wil en is nu voortdurend bezig de verwijdering tussen de Schepper en zichzelf te vergroten. Zo’n voornemen moet verhinderd worden om de ondergang, het geestelijke verval, te verhinderen, opdat diegenen gered worden die niet geheel in de donkerste nacht verkeren. Maar de liefde van de Vader van alle schepselen is eeuwig en lankmoedig. Zijn wil is geen verderf en straf, maar redding uit de diepste nood.

Het komende strafgericht zal er getuigenis van geven hoe eindeloos barmhartig het heersen van de eeuwige Godheid is en hoe voor allen nog in het laatste uur de weg tot de bekering nabij gelegd wordt en hoe ieders wil de verandering van zijn noodlot tot stand kan brengen. Want God streeft ernaar het kind nooit prijs te geven aan de ondergang, maar het met alle middelen naar zelfkennis te leiden, wat hetzelfde betekent als geestelijke vorming. In Zijn grenzeloze mededogen wil Hij graag tot zich trekken wat nu in de verwijdering van Hem volhardt. Hij heeft aan de komende tijd wijselijk de grootste voortekenen vooraf laten gaan en zal dit in versterkte mate nog doen om allen opmerkzaam te maken op een buitengewone gebeurtenis en wie zich van deze tekenen bewust is, zal daardoor het heersen van de Godheid beseffen.

Het grootste gevaar voor jullie mensen bestaat hierin dat jullie je sterk wanen en toch niet het geringst in staat zijn om dat tegen te houden wat de Vader jullie toestuurt ten teken van Zijn macht. Keer je in jezelf en besef jullie zwakte, dan  zullen jullie in gelijke mate sterker worden in de geest. Jullie zullen het geestelijke werken van de huidige tijd herkennen. Jullie zullen de voorvechters van God, de verkondigers van het licht, herkennen en dat zal jullie in de komende tijd tot troost zijn. Jullie eigen wil zal doorslaggevend zijn voor wat betreft hoe goed jullie voorbereid zijn als de Heer zich zichtbaar openbaart en jullie zullen Hem herkennen als het tijd is. Hij zal zich laten herkennen door hen die Hem in de geest zullen zoeken en alle materie zal wijken voor Zijn licht. Slechts de geest zal zien en herkennen. En aan jullie, die deze tijd bewust verwachten, zal de Heer Zijn genade schenken, dat Hij in jullie midden verblijft en jullie harten versterkt door Zijn aanwezigheid.

Amen