Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0588
18 september 1938

Rechtstreekse verbinding - Adem Gods - Hemelse vrede - Geluk

Zie, de kracht van de geest vervult je hart. Je mag je nooit zorgen maken over datgene wat voor de ontwikkeling van je ziel van nut is. Want de mens ontvangt de spijs van de hemel zolang hij ernaar verlangt. Aan het verlangen ernaar kun je herkennen hoe de geestelijke krachten je beschermend door het leven begeleiden, hoe ze er steeds alleen op bedacht zijn je ziel geheel en al in hun sfeer te leiden. En wanneer dit eenmaal bereikt is, verlang je nooit meer terug naar de aarde. Al het aardse zal als een droom aan je voorbij glijden en met wakkere geest hoor je steeds alleen de stem van de Heer.

Wat je geboden wordt is des te waardevoller daar er geen enkel mens invloed heeft op dit werk, maar het uit de rechtstreekse verbinding met de geestelijke wereld ontstaat. En daarom mogen tegenovergestelde beweringen van medemensen je niet in de war brengen of besluiteloos maken. Zie, wanneer ervaart de mens zo een duidelijke genade van de Heer, zonder in verbinding met die wereld te treden?

Deze mensen zullen zich uitsluitend met aardse vragen bezighouden en ze kunnen daarom ook nooit een blik werpen in een gebied dat hen niet interesseert, omdat ze er al hun zintuigen voor afsluiten.

De mens die zichzelf openstelt voor de kracht die in hem wil binnenstromen, zal ontvangen en de adem Gods zal zo'n bereidwillig kind beroeren.

Deze adem is kracht, is genade en is goddelijke Geest. Wanneer jullie je bereid verklaren om te ontvangen, dan zal jullie onbegrensd gegeven worden.

En een vrede zal jullie overweldigen, die alleen de Heer zelf jullie kan geven. En waar de hemelse vrede jullie wenkt, zullen jullie maar moeilijk weer naar het aardse leven verlangen en jullie zullen slechts snakken naar het moment dat de ziel van haar uiterlijk omhulsel beroofd wordt. Let er nu op dat jullie in die vrede blijven, dat jullie de verbinding met de goddelijke Heiland niet laten verslappen. Let erop dat jullie er alsmaar slechts naar streven steeds dichter bij Hem te komen en de Heer zal jullie voortdurend terzijde staan. Wie Hem liefheeft, zal met volle kracht terug worden liefgehad, en wat het betekent de liefde van de hemelse Vader te bezitten, is voor jullie mensen op aarde niet begrijpelijk te maken. Daarom heeft de Heer jullie reeds voor het bestaan op aarde het gevoel in het hart gelegd, dat in jullie de gelukzaligheid doet ontstaan.

Als jullie op aarde liefhebben en liefgehad worden, dragen jullie de last van de aarde al veel gemakkelijker.

Hoeveel draaglijker moet jullie dan de last lijken wanneer jullie de goddelijke liefde geschonken wordt. En deze liefde uit zich toch zo voelbaar, wanneer jullie vrolijk door het leven gaan en steeds alleen naar boven verlangen. Dit is slechts een voorproefje van de grote gelukzaligheid die jullie in de eeuwigheid wacht. Jullie verlangen naar de Heiland zal onbeschrijfelijk zijn en de vervulling van dit verlangen onuitsprekelijk zaligmakend. Wie voor zichzelf het begrip "geluk" probeert te verklaren, moet zichzelf ten antwoord geven dat dit begrip slechts bovenaards en bovenzinnelijk te verklaren is.

Dat geen enkel mens deze bevredigende toestand voor zichzelf naar believen kan scheppen, maar dat deze gelukstoestand steeds de vervulling van een verlangen vooropstelt. En daarom brengen de geestelijke krachten van gene zijde het mensenkind onophoudelijk leringen over waardoor de wens in hem gewekt wordt deel te krijgen aan de goddelijke liefde.

De liefde tot de Heiland wordt steeds krachtiger en heeft het mensenkind spoedig met alle geweld in haar greep.

Hoe vuriger dit kind naar de Heer streeft, des te liefdevoller wordt het opgenomen en de uitstraling van de goddelijke liefde maakt het gelukkig en schept zulk een zalige vrede dat er in het ganse heelal niets zaliger te vinden is dan steeds alleen de liefde van de Heer waardig te worden. Laat onze leringen je dus binnendringen en luister aandachtig! In de tijd van de rijpheid zullen jullie allemaal moeten meewerken om de oogst binnen te halen en dan zal onophoudelijk arbeid gevergd worden van jullie die als arbeiders in de wijngaard van de Heer willen werken en de Heer bereidwillig jullie diensten hebben aangeboden. Zo heeft ieder zijn opdracht van de Heer aangenomen en de Heer zal jullie leiden naar Zijn wil. Jullie zullen als gehoorzame dienaren uitvoeren wat Hij van jullie vraagt. In die tijden zal verhoogde bereidheid gevraagd worden om zich in te zetten, want alleen de liefde voor elkaar kan redding brengen. De Heer zegent ieder werk van liefde en Hij is erop bedacht de zielen naar zich toe te trekken. Maar desondanks zullen jullie moeten worstelen om jullie te oefenen in geduld en liefde, want alleen door een goed voorbeeld zullen jullie resultaat kunnen behalen. Naar jullie zal de roep uitgaan om voor de naam van de Heer op te komen.

(Onderbreking)