Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0247
4 januari 1938

Dwalingen - Levenswandel van de Heer zelf - Kennisgeving van een wijze discipel

Realiseer je hoe belangrijk het is God de Heer in het hart te dragen! En ontvang dan de eeuwige waarheden die in overvloed naar je toe zullen stromen en leg je gehele wil aan de voeten van de Heer. Want gezegend is diegene die zich door de Heer zelf laat leiden. Hij zal niet verdwalen en in alle zorgen zal God zich ontfermen over de zijnen, zoals Hij diegenen begeleidt die Hem willen dienen en Hem als Vader aanvaarden.

De mensen worden elk moment onderwezen om zich steeds weer naar boven te keren. En door lasten van allerlei aard worden er zielen naar de Heer gevoerd. En voor de nood van Zijn kinderen heeft Hij steeds de juiste troost. Alles wat over de aarde gaat, moet opstaan in de eeuwigheid. En de Heer heeft zich zelf bij de mensen gevoegd om hen bij te staan door Zijn woord. Zie daarin steeds weer de goddelijke liefde die geen enkel wezen wil laten ondergaan en onophoudelijk voor deze ziel strijdt opdat ze zich vrijmaakt van de macht van de boze.

Vaak verblinden talloze dwalingen de mensen en om hen opmerkzaam te maken dat ze in dwaling verkeren, gaat de Heer zelf door het land en klopt Hij overal aan. De Heiland keert zich liefdevol tot het hart dat zich opent, en voor altijd wandelt het kind van de aarde dan volgens Zijn bescherming en hoeft het zich alleen maar te laten leiden. Zie, zo woont de Heer ook bij jullie en Hij neemt ieder bij de hand. Elk ongemak is een liefdevol opmerkzaam maken op jullie levensdoel. En alleen door leed en ellende worstelen jullie je naar een bespiegeling van God. En jullie geest verheft zich.

En wat verliezen jullie dan nog aan de wereld, ook al biedt ze jullie alles? Kan iemand van jullie wel de weg naar boven herkennen als hem de aardse vreugden geboden worden die zijn hart verlangt? Jullie raken afgestompt. De zintuigen begeren steeds meer en de ziel gaat langzaam achteruit, terwijl ze toch onophoudelijk voorwaarts moet streven. Breng daarom al jullie wensen ten offer bij de Heer en dank Hem, hoe Hij jullie ook mag sturen en wat Hij jullie ook mag toebedelen.

En nu wil een wijze discipel van de Heer zich uiten. Jullie leven er overal op los alsof de zon van de Heer niet over jullie is opgegaan en jullie kennen de macht niet die van de woorden van de Heer uitgaat. Zo roep ik jullie opnieuw en maak ik jullie bekend dat de Heiland in jullie midden is. Betuig Hem alle eer en heb Hem lief, want alleen aan Zijn macht en Zijn grote welwillendheid hebben jullie het leven te danken. En als jullie het op een waardige manier leiden, herkennen jullie de Heer. Want al jullie streven moet op Hem gericht zijn. Als jullie in Zijn woord vertoeven, dan zal de geest en alle heerlijkheid van God over jullie komen. Maar als jullie jezelf niet herkennen, dan hebben jullie geen deel aan dit woord. Jullie zoeken dan vergeefs de weg die jullie vooruit moet leiden.

De verstandigste is degene die zichzelf bedwingt, want hem wacht een loon dat hem schadeloosstelt voor alle vernederingen en dat diegene verheft die zichzelf vernedert. En verder zal het jullie ontwikkeling ten goede komen als jullie opgeven, wat jullie onontbeerlijk voorkomt. Want slechts diegene wordt groot die zich zelf klein voelt en zich in deemoed buigt voor de Heer. Probeer alles te verdragen en alle onrecht op jullie te nemen. Denk steeds aan de Heiland en jullie zullen je verheffen uit de aardse moeilijkheden. Want de liefde van de Heiland probeert jullie naar boven te trekken.

Amen