Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0407
9 mei 1938

Zekerheid van de waarheid - Belang van de kennis -  Controlegeesten

Om je gerust te stellen wordt je gezegd dat noch geestelijke wezens noch mensen de gave hebben je verkeerde opvattingen over te brengen wanneer je in je hart alleen maar de waarheid zoekt. Je weigert zelf een onwaarheid aan te nemen in je gemoed. Daarom zal ook geen enkele kracht in staat zijn je die over te dragen. Bijgevolg is je strijd om de waarheid zo zegenrijk, omdat je met deze wil al een kracht uitschakelt, die je op een dwaalspoor brengt. Alleen wanneer je verzuimt te strijden en jij je onverschillig overgeeft aan de inwerkingen van alle elementen, zal er gevaar voor je dreigen. En daarom is je gebed noodzakelijk, dat je te allen tijde bescherming geeft en je bekwaam maakt om al het goede en edele op te nemen.

De goedheid van de Heer laat je onafgewend onderwijzen. Je aandacht moet er hoofdzakelijk op gericht zijn de geestelijke rijpheid te verwerven. Want voor je verdere leven is een kennis vereist, die je bekwaam maakt tot elke tegenspraak, wanneer de leer van de Heer betwist wordt. Of het nu in deze of gene wereld is, steeds zal er een ijverige werkzaamheid begonnen moeten worden opdat de woorden van God ingang vinden en levend benut worden. Het komt niet zo zeer aan op het vatten van details, maar veel eerder op de kennis over een verder voortleven, over een onophoudelijk werk aan de ziel, over een eeuwigdurende werkzaamheid van elk wezen.

De kennis hiervan zal jullie aansporen tot de hoogst mogelijke voltooiing in jullie aardse bestaan, omdat het de grootste mogelijkheid daartoe biedt. En dan bestaat jullie voortbestaan voor jullie enkel uit liefdevolle werkzaamheid die voor jullie zelf zaligmakend is, terwijl er jullie anders nog een pijnlijke strijd tot de uiteindelijke hoogte in het hiernamaals beschoren is. Hier in het leven is er voldoende gelegenheid en genade gegeven om dit te vermijden.

Je beschermings- en controlegeest meldt je nu dat de jou omgevende geestelijke wezens voortdurend voor je zorgen. Hun werkzaamheid bestaat er vooral in je het ware inzicht over te brengen, zodat je ontvankelijk bent voor onze leringen. Ze begeleiden je als het ware voortdurend en waken over je gedachten. Het is van onvergelijkbare waarde om aan zulke trouwe wachters toevertrouwd te zijn. Het juiste inzicht dat hen eigen is, gaat weldra ook op jou over en maakt je steeds meer los van de weerstand van de aarde. Je levensweg die op deze manier begeleid is, zal nog altijd wel een strijd zijn, maar ook een succesvolle strijd.

Maar weinigen hebben zulk een opgave toebedeeld gekregen, want de kracht en de wil van ieder afzonderlijk zijn zo verschillend. Daarom zoekt de Heer zelf de zijnen uit. Wie Hem in zijn hart toelaat, zal zichzelf ook onder Zijn bescherming plaatsen en hij ervaart nu de bewijzen van Zijn liefde en goedheid in rijke mate. Maar daarbovenop wordt de mens een drijfveer in het hart gegeven, waardoor hij steeds hoger moet streven. En deze drijfveer ontwaakt steeds waar de mens zich liefdevol voor de medemensen inzet. Daarom is de geestelijke kennis onontbeerlijk om deze medemensen de juiste weg te wijzen ter verkrijging van het eeuwige leven.

Amen