Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0218
8 december 1937

Raad om geestelijk goed te verschaffen - Inzicht

Wij allen groeten je en onder onze bescherming zullen verdere leringen je toestromen die de Heiland je toegedacht heeft. We willen jou en je medemensen op geen enkele wijze iets ontzeggen wat jullie allen slechts tot zegen zou kunnen zijn. En daarom verhoort de Heiland jouw gebed en laat Hij je steeds weer opnieuw Zijn woorden horen. Want in het ontvangen van deze woorden groeit je kracht en je geloof. En waar je weten toeneemt en je voortdurend in de genade blijft, daar zal ook de grote waarde van je werk erkend worden.

Het blijkt vanzelf dat slechts die mens deze genade deelachtig wordt die voortdurend aan zichzelf werkt en steeds alleen zijn best doet in liefde te geven aan zijn aardse medemensen. En toch heeft iedereen er recht op in Gods woord onderricht te worden en zodra hij er maar een beetje naar verlangt, erbarmt de Heer zich over hem en geeft en onderwijst hem. Desondanks begrijpen jullie niet dat de liefde van de Vader jullie zoekt, dat alles toch slechts gebeurt om jullie de juiste weg te wijzen.

Want daar waar jullie op aansturen, is er geen verlossing, daar is er alleen ondergang. Denk daaraan voordat het te laat is. Op het einde van jullie leven zal het moeilijk voor jullie worden, wanneer jullie je moeten verantwoorden hoe jullie het leven benut hebben. Wat baten jullie dan die daden die jullie slechts aards loon opbrachten? Wat zal aards bezit jullie baten? En hoe zeer zullen jullie het berouwen geen daden van liefde verzameld te zien die jullie een opstijgen in het hiernamaals mogelijk maken. En wat voor kwellingen zal dit berouw jullie geven, wanneer jullie beseft hebben dat jullie kostbare tijd ter beschikking stond waarin jullie zonder nut voor de eeuwigheid geleefd hebben.

Oh, een dergelijk inzicht is bitter! Daarom maant de Heer jullie aan je naar Hem toe te keren zolang er nog tijd is. Want indien jullie van goede wil zijn, kunnen jullie je in korte tijd onmetelijke goederen voor de eeuwigheid verschaffen, als jullie je gedachten met de Heer verbinden en jullie in innig gebed Zijn genade afsmeken.

Alles waar jullie de Vader om vragen voor jullie ziel, zal jullie zo graag gegeven worden. Stel jullie op aarde niet tevreden met de schijngoederen, die geen duurzaamheid hebben. De Heer heeft voor jullie zo een onbeschrijflijke zaligheid in Zijn rijk gereedgemaakt, dat hiernaar te verlangen het enige is wat voor jullie van waarde moet zijn. Laat jullie onderwijzen en neem deze leringen dankbaar in jullie hart op, dan zal het jullie zegen brengen voor de eeuwigheid.

Volg nu, mijn lief kind, onze raad op: het is niet altijd goed zich door zijn gevoelens te laten leiden. Je zult deze woorden leren begrijpen, dat het een typerende zaak is rondom de gave Gods, die jij hebt ontvangen.

Decennia lang wijkt de mens niet af van zijn opvatting. En toch brengt één ogenblik hem vaak dichter bij het ene grote, meest heilige - het erkennen van de goddelijkheid. En dan is hij niet meer in staat in de dwalingen van het leven de weg te vinden. Hij meent te begrijpen en kan dit begrijpen niet meer in overeenstemming brengen met al het voorgaande. Dit is vaak een moment waarop datgene in een mens in elkaar dreigt te storten wat hem tot dan toe rotsvast toescheen. En wanneer dan de genade Gods zulke mensen niet zichtbaar zou behoeden, dan zou de tegenstander gemakkelijk spel hebben. Maar ieder gaat zijn weg zoals deze voor hem is vastgesteld, en zijn innige toekeren naar God leidt hem goed beschermd door alle moeilijkheden heen.

En als jij je vandaag tot de Heiland richt voor inzicht, dan raadt de Heer je aan alles aan Hem over te laten. Wie Hem vertrouwt, leidt en stuurt Hij goed. En als je voelt dat je verlangen naar de Heer verhoord wordt en dat je hart zich steeds meer naar Hem toekeert, dan verneem je ook Zijn leringen in steeds diepere vorm. En het brood des hemels wordt je gegeven.

Loof de Heer, want Hij onderwijst je en Hij stuurt alles voor jouw heil.

Amen