Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0248
5 januari 1938

Herkennen van de waarheid niet zonder gebed - Zoals jullie vragen, wordt jullie gegeven

Mijn kind, om je de geheimen van het heelal binnen te leiden, volstaat het je slechts diep en innig over te geven aan je Heiland. We volgen al je inspanningen en we staan steeds voor je klaar. Want wat de Heer ons heeft opgedragen, zal je te allen tijde overgedragen worden. De Heer zal steeds daar aanwezig zijn, waar het verlangen naar de waarheid sterk is en de wil van de mensen in dienst van de Heer wordt gesteld. En jullie allen kennen Zijn macht nog niet. Wat Hij uit liefde voor de mensheid doet, wijkt af van het alledaagse, opdat iedereen de kracht van de hemel leert begrijpen. En als jullie op het punt staan jezelf te verliezen, dan volstaat een kleine wenk uit de eeuwige regionen om jullie bekwaam te maken Gods leringen op te nemen. Want wat de Heer jullie geeft, beschouwen jullie pas als goddelijke gave wanneer jullie er duidelijk het ingrijpen van een hogere macht in herkennen.

Het is de grootste vergissing van de mensheid om in de eeuwigheidwetten niet de wil van de Heer en Schepper te zien. En daarom blijft ze aanhoudend blind tegenover het besturen en werken van de eeuwige God. Ze kan zich niet aan de goddelijke wil onderwerpen, aangezien haar de bewuste erkenning ontbreekt. En wederom streeft ze er ook niet naar om zich het inzicht in alle wijsheid toe te eigenen, wat onder het aanroepen van de hulp van de eeuwige God gemakkelijk voor haar zou zijn. Maar hoe zal het kind van de aarde kunnen vragen wanneer het niet in staat is de juiste verhouding tot de hemelse Vader te vinden? Waar op aarde kan het zich bewust worden van de eeuwigheid wanneer het er niet naar streeft over het aardse heen de Vader te zoeken? Waar kan het verlangen van het kind van de aarde zich op het goddelijke richten wanneer het de vervulling van zijn wensen slechts in wereldlijk genot ziet?

En het is weer het gebed dat vooreerst vereist is. Richt jullie tot de God van het eeuwige heelal opdat Hij jullie juist moge voeren en jullie moge verlichten, en jullie zullen de juiste weg betreden en stap voor stap omhoog worden geleid. Maar zonder het gebed lukt jullie niets. Jullie zullen noch jullie bestemming herkennen, noch ontwaken uit de slaap. Rondom jullie blijft het donker, totdat jullie toevlucht nemen tot het gebed. En de Vader laat niemand vergeefs vragen. De Heer behoedt iedereen voor volledige onwetendheid. Hij heeft voor iedereen veel wenken gereed, maar jullie moeten deze aanmaningen opnemen in jullie harten opdat ze jullie niet zonder nut gegeven zijn. En jullie zullen voor eeuwige tijden het moment zegenen waarop jullie de deur van je hart openen voor alles wat van boven komt en jullie weer naar boven wijst.

De Heer van hemel en aarde heeft daarom vele leringen voor de kinderen op aarde gereed. Voor ieder van jullie is het een zegen deze leringen op te nemen. Leer begrijpen dat alleen de liefde van de Heer jullie onderwijst. Onderschat niet wat Hij jullie zendt, en keer jullie altijd naar binnen. Dan herkent de mens zich zelf als een hulpeloos schepsel. Dan onderwerpt hij zich gewillig aan de liefde van de goddelijke Vader. Hij voelt zich als Zijn kind goed geborgen en neemt in dankbaarheid alles aan wat het raadsbesluit en de goddelijke wil van de Vader hem zendt. Want de Heer heeft ontelbare rijkdommen gereed voor diegenen die zo in Hem geloven. Hij bedeelt allen die op aarde wandelen, maar of jullie Zijn genaden aannemen, ligt alleen maar aan jullie.

In Zijn wijsheid laat Hij alles rondom jullie ontstaan opdat jullie daar Zijn scheppen en werken aan zullen herkennen. Schenk Hem daarom steeds een gewillig hart. En als jullie dan, met de goede wil om tot God te komen, een innig gesprek met Hem voeren, dan zal Hij jullie verlichten en jullie naar de eeuwige Waarheid leiden opdat het woord vervuld wordt: "Zoals jullie vragen, zo zal jullie gegeven worden". Iedereen heeft deel aan Gods vaderliefde, de Heer heeft voor iedereen op aarde gewandeld en zo is Hij ook heden weer onder jullie om heil te brengen aan hen die Zijn woord opnemen, het in hun harten dragen en ernaar handelen. Wie rein van hart is en de Heer wil dienen, zal de gaven van de Vader ontvangen en Zijn genade zal over hem komen nu en altijd.

Amen