Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0573
6 september 1938

Het eeuwige Rijk - Brug - Pijlers - Nood en ellende

Verneem de goddelijke stem en bereid je voor om een bericht te ontvangen dat je zal fascineren. Kijk, er zal zich een eeuwig rijk voor jullie ontvouwen, maar dit zal nooit aards kunnen worden opgevat. Alle kracht in het heelal, die toch vanaf het begin goddelijke kracht is, zal samengevoegd worden voor een buitengewone werkzaamheid. Er zal namelijk vanuit het hiernamaals een brug geslagen worden naar de aarde, die al mijn kinderen moeten betreden om tot Mij te komen. Waar de toestand van de geest de rijpheid nadert, zal Ik de pijlers van de brug oprichten en Ik zal zelf naar jullie afdalen om altijd in jullie midden te zijn. 

Deze tijd laat niet meer lang op zich wachten. Maar eerst moet er nog een sombere periode komen om opheldering te verschaffen over wie Mij als mijn kind wil belijden of Mij verloochent. Deze tijd van nood en ellende zal een ongekende omvang aannemen en veel mensen die standvastig geloven, zullen beginnen te sidderen.

Maar in mijn gelederen zal geen angst ontstaan, want degenen die met Mij naar de aarde komen, zullen als verleners van troost en kracht steeds bij de mijnen zijn. En degenen die mijn woord altijd in het hart dragen zullen binnengaan in het rijk van vrede. Maar wanneer de Heer van hemel en aarde zelf de brug zal betreden, die naar jullie gaat, dan zullen al degenen aan wie Ik het beloofd heb, Mij aanschouwen.

Dan is er voor jullie een tijd aangebroken die lafenis en verkwikking, troost en vrede brengt voor degene die dit van Mij verwacht. Maar wee degenen die zich van Mij hebben afgewend en voor wie mijn stem niet liefelijk zal weerklinken. Wanneer de tijd nabij is, blijft mijn liefde ook nog onder jullie, die van Mij zijn, om jullie te helpen in de strijd tegen degenen die hun Heer verloochenen.

Elk uur zal dan kostbaar zijn, want Ik red iedereen die tot Mij roept in zijn nood. En Ik zend mijn boden uit opdat elk verdwaald schaapje gevonden wordt, wanneer de wil nog maar naar Mij verlangt. De mensheid moet nog in zichtbare nood komen vooraleer ze haar blik werpt op Jezus Christus, de gekruisigde. En om die reden is de lijdenstijd op aarde nog niet voorbij. Aan alles zullen jullie echter moeten zien, dat de Vader in de hemel aan Zijn kinderen denkt en dat Hij niets onbeproefd laat om deze voor zich te winnen.

Laat jullie daarom door Mij vinden en luister aandachtig naar mijn roep vanuit de hoogte. Ik wil jullie voor eeuwig gelukkig maken, als jullie Mij liefhebben en mijn stem volgen. Het eeuwige vaderland is alleen bij Mij en wie voor zichzelf op aarde een eeuwig rijk wil bouwen, moet om mijn hulp vragen. Maar dit eeuwige rijk kan alleen maar het rijk van de Vader zijn. Daarin wil de Vader jullie opnemen. Span je daarom steeds alleen hiervoor in en laat al jullie aardse zorgen achterwege, want ze hebben niet het minste nut voor jullie ziel.

En ga dan verder: engelen zullen met legioenen uit de hemel naar de aarde afdalen en aan de mensen licht proberen te brengen. En het ganse leger van deze geestelijke wezens zal een storm ontketenen onder de mensen. Iedereen die kan denken, zal betrokken raken bij een wereldbrand, die echter alleen op geestelijke chaos slaat. Er zal geen einde komen aan de strijdvragen. Overal zal de strijd woeden, want men zal tegenover de werkzaamheid van God deels met verbazing, deels met afwijzing staan. Maar van alle kanten zullen krachten tot uiting komen en God zal zichzelf door de mensen bekendmaken.

En degenen die tot dan toe geen aandacht schonken aan de geestelijke richting, zullen beginnen na te denken. En deze tijd zal de tijd van rijpheid zijn. En gelukkig degene die op het juiste moment gezaaid heeft. Wanneer dan de heerscharen uit de hemel zullen komen, begint de nieuwe tijd, de tijd van de eeuwige vrede.

Amen