Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0389
26 april 1938

Mijn leider en beschermer - Controlegeest - Leerling - Leraar

Verneem de woorden van de Heer. Je verdere leven is geregeld. Een zuiver geestelijke uitwisseling zal steeds plaatsvinden wanneer je hart ernaar verlangt. Je zult goddelijke leringen ontvangen en de genade van de Heer zal je het volle inzicht geven in wat je opneemt. Want het zijn er niet weinig die bereid zijn aan jou te geven en die allen graag zouden willen bijdragen aan je geestelijk werk. Ze realiseren zich steeds meer de opdracht die je gesteld is en in ijverig streven zijn ze erop bedacht je in innige verbinding het geestelijke goed over te dragen.

In de groep van de leraren en de gemachtigde boodschappers die jou omringen is er iemand die met geheel je wezen overeenstemt en die je zeer is toegedaan. Met volle belangstelling wendt hij zich steeds weer tot jou. Hij schenkt aandacht aan je werk en moedigt je aan in je streven. Want zijn grootste opgave in het hiernamaals betreft degenen die hun diensten gewillig aan de Heer wijden. Hij spant zich voortdurend in om hen vooruit te helpen. Wat je nu aan geestelijke leringen toekomt, wordt gewetensvol door hem gecontroleerd. En als hij jou en je werk begeleidt, ben je onder goede bescherming.

De verschillende wezens die je omgeven, spannen zich met dezelfde zorg in. Want elk van hen wil toch door jou werken, om door een mensenkind dat ten opzichte van hen gewillig is, hun liefdeswerken aan de onwetende, aan hen toevertrouwde zielen te volbrengen. De geestelijke hoedanigheid van de mensen heeft zeer dringend ondersteuning van lieve geestelijke wezens nodig, maar ze vinden zeer weinig geloof bij de mensen en nog veel minder directe hulp van bereidwillige mensenkinderen. Als er zich nu een ziel met het hiernamaals verbonden heeft zodat ze gewillig en bekwaam geworden is om geestelijke leringen te ontvangen, dan willen talrijke geestelijke wezens graag die bereidwilligheid in beslag nemen. Ze willen zich allen bekendmaken en daarom zijn ze voortdurend in je nabijheid.

Maar je controlegeest, je leider en beschermer, moet naargelang je krachten aan je geven. Je wil is wel goed, maar je krachten zijn nog niet sterk genoeg. De liefde van de Heer laat je onophoudelijk Zijn woord toekomen en zo zul je opgeleid en ontvankelijk worden voor goddelijke leringen en wijsheden, die je weldra gemakkelijk en moeiteloos zullen toekomen, wanneer jij je maar steeds vol liefde aan jouw arbeid overgeeft en je vol vertrouwen aan je geestelijke beschermer overlaat. Hij heeft het op zich genomen je in alle leringen van de Heiland te onderwijzen en hij zorgt steeds voor jou. Op grond van zijn overgrote liefde voor de Heiland is ook zijn liefdeswerkzaamheid buitengewoon bedrijvig en omvat hij al de zielen die hun wil geheel aan de Heer onderwerpen. Hij kan daar inwerken op de harten en in hen de liefde voor de goddelijke Heiland doen ontvlammen, totdat de beschermer en de beschermeling elkaar in deze liefde zo aanvullen dat het overdragen van al het geestelijke steeds maar gemakkelijker wordt en het aardwezen heel gemakkelijk de overdracht vanuit het hiernamaals leert verstaan en het zich in vurige liefde voor de Heiland met steeds meer overgave aan zijn opdracht wijdt.

Want steeds is de graad van liefde doorslaggevend in hoeverre de goddelijke leringen in de menselijke harten worden opgenomen. En wanneer de overdrager van al het geestelijke zijn liefdeswerk overbrengt op een kind dat tot liefde bereid is, zal het steeds vuriger ontvlammen in de liefde voor de Heer. En in zulke liefdesgloed zullen steeds alle goddelijke wijsheden, alle leringen en onderwijzingen in het hart worden opgenomen. En zo moet een dergelijk mensenkind zich nu vormen en ontwikkelen. De leerling moet gelijk worden aan de leraar. De enige opgave die een leraar zijn leerling stelt, moet naar tevredenheid van de goddelijke Leermeester worden volbracht. En daarom word je onvermoeibaar begeleid en onderwezen door de geestelijke kracht die je als leider en beschermer toebedeeld werd en die met grote vreugde zijn taak uitoefent. Het wezen dat je voortdurend omgeeft, dat je gedachten stuurt, is je welgezind. Het is de liefste dienaar van de Heer, Johannes.

Amen