Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0659
9 november 1938

Ook het leed is genade - "Vader uw wil geschiede"

Luister naar de stem in uw binnenste die u steeds zal aanmanen om juist te handelen en bedenk, dat de Vader Zijn kind wel de juiste opdrachten geeft als het deze maar wil horen. En als het blijkt dat een door u voorgenomen werk niet uitgevoerd kan worden, dan zullen er toch nog andere middelen tot uw dienst staan. Daarom mag u zich over deze hindernissen geen zorgen maken, want de Heer kan ze altijd uit de weg ruimen als het voor een door Hem gewilde arbeid dienstig is.

En neig u nu tot ons en neem onze lessen aan. Wat kan u mensen wel overkomen wanneer de Heer Zijn beschermende hand boven u houdt? Hij zal verhoeden dat u schade lijdt aan lichaam en ziel. Hij zal u leiden naar Zijn wil, en wat u is opgelegd om te overwinnen dient slechts als begunstiging van uw ziel. Vrees daarom niet en geeft uzelf vol vertrouwen over aan de leiding van de hemelse Vader.

Alles op aarde heeft zijn doel; de mens kent echter de plannen van de eeuwige Godheid niet en kan daarom niet zo makkelijk inzien hoe goed en wijs alles is ingericht - de mens tot zegen. Zijn gestrengheid die door de mens vaak als wreed wordt ondervonden, is altijd een in liefde toegepast middel om u eens het onvergelijkelijk mooiere aan te kunnen bieden. En daar u zich dit niet vrijwillig waardig wilt maken, wil de Heer u door leed en verdriet op deze weg voeren die deze heerlijkheden voor u toegankelijk maakt.

Eens zult u het inzien en van ganse harte de Vader danken voor elke terchtwijzing in het aardse leven. De genade van God stroomt de mensen op aarde onophoudelijk toe en ook het leed is genade, wat echter voor u mensen nog onbegrijpelijk is. Maar als u u vol vertrouwen aan de Heer toevertrouwt, dan zult u ook spoedig de zegen van het leed aan uzelf bemerken. U zult beseffen hoe onuitsprekelijk liefdevol de Vaderhand u leidt, dat zelfs in het aardse leven de gevolgen van zulk lijden nog een gunstige uitwerking voor u heeft, uw zieleleven echter heeft daar onvergelijkelijk voordeel van.

Neem dus alles wat uw Vader u toezendt in volle overgave aan. Bedenk, dat er niet één vogeltje van het dak valt zonder mijn wil. En dat alles wat Hij u toezendt slechts een uitdrukking is van Zijn liefde en barmhartigheid, die u pas in zijn gehele omvang kunt begrijpen als u volmaakt bent. Want nu bent u nog ongeschikt om te beoordelen wat tot uw voordeel of tot uw nadeel is. U moet alleen maar gelovig uw wil aan uw hemelse Vader overgeven en in alle leed en droefenis van harte tot Hem bidden: "Vader uw wil geschiede" - dan zult u ook altijd getroost worden.

Amen