Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0546
14 augustus 1938

Nieuwe wetten - Leer van Jezus Christus

Bedenk hoeveel krachten jullie omgeven, goede en boze, en dat jullie aan beide zijn blootgesteld naargelang jullie instelling om met het goede of het boze in te stemmen. En stel jullie dan de grote verantwoordelijkheid voor die jullie voor jullie ziel hebben aanvaard. Bedenk dat jullie iets oneindig schoons kunnen verwerven, maar ook net zo goed jullie ziel in het verderf kunnen storten. En bedenk dat het telkens jullie vrije wil is.

Dan moeten jullie een vermoeden krijgen hoe bezorgd de goddelijke vaderliefde is om het welzijn van jullie ziel en hoe Hij daarom probeert elke mens te waarschuwen voor en af te houden van de stap die tot het verderf van de ziel zou kunnen leiden. En hoe Hij jullie daarom graag duidelijk wil maken dat jullie toch alleen op de ziel bedacht moeten zijn om later mateloze gelukzaligheid te kunnen genieten.

Daarom heeft de hemelse Vader Zijn kinderen op aarde voortdurend waarschuwingen laten toekomen en Hij heeft ervoor gezorgd dat elke ziel in kennis wordt gesteld van Zijn wil. Hij heeft de aandacht van de hele mensheid gevestigd op de vraag naar de goddelijkheid van Jezus Christus. Hij heeft de strijd laten ontbranden die de wereld met haar aanhangers tegen de Zoon van God aangaat. En dat Hij dit alles toelaat, gebeurt juist alleen uit ware liefde voor deze mensheid, opdat ze in het hart begint te onderzoeken wat ze alleen nog heel oppervlakkig aanvaardde of ook ontkende.

De mensen denken zich weliswaar zonder kwalijke gevolgen vrij te kunnen maken van de oude leer die God zelf aan de mensen bekendmaakte tijdens Zijn levensloop op aarde, maar deze opvatting zal zulke erge gevolgen opleveren dat de aarde nog veel lijden en kommer zal zien en dit door eigen schuld.

De nieuwe wet zal verkondigd worden en zal de mensen een bepaalde religieuze vrijheid geven, maar de gevolgen blijven niet uit. Want de hemelse Vader moet de mensen er in alle ernst opmerkzaam op maken dat ze een geheel verkeerde weg bewandelen, wanneer ze proberen zich vrij te maken van het geloof aan de Heer Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Dan zou er onder de mensen weer een zelfde toestand optreden als in de tijd voordat de Heiland op aarde leefde. In een gelijksoortige duisternis zou de mensheid in dezelfde grote zondigheid vertoeven. En de redder uit de zielennood, Jezus Christus, zou weer afgewezen worden zoals voor Zijn kruisdood.

De weg is voor iedereen vrij, naar de hemel of naar de hel. Maar wie Jezus Christus niet belijdt, kan nooit meer de weg naar het eeuwige vaderland vinden. Hij kan alleen de weg naar de hel bewandelen, want hij wijst tegelijkertijd alle genademiddelen af die de Heer door Zijn verlossingswerk voor de kinderen op aarde toegankelijk heeft gemaakt. En aangezien de mens alleen, zonder de goddelijke genade, te zwak is, het juiste doel op aarde te bereiken, is hem geen andere mogelijkheid meer gegeven om uit eigen kracht deel te krijgen aan het eeuwige leven. Want dit alles verwierf de goddelijke Heiland voor ons door Zijn kruisdood.

Hoe zal iemand zich echter in deze genaden mogen verheugen, als hij de zuivere leer van Christus verwerpt en haar door een wereldse zedenleer probeert te vervangen? Als dan het moment van de afrekening komt, zal hij het bitter moeten berouwen en de grote vergissing inzien. En alleen bij gebrek aan enige kennis zou hem de schuld vergeven kunnen worden. Maar wanneer hij welbewust afwijst wat absoluut noodzakelijk is voor zijn zaligverklaring, kan hij ook nooit meer de graad van volmaaktheid bereiken die het voor hem mogelijk maakt het huis van de Vader binnen te gaan.

Dus laat iedereen het onderzoeken en vanuit het diepst van zijn hart tot God bidden om verlichting, wanneer de wereld wil proberen het geloof aan Jezus Christus als Zoon van God te vernietigen. De Vader in de hemel hoort de roependen en laat hun gebed nooit achteloos wegsterven. Hij zal liefdevol hulp bieden en Hij zal er het geloof oprichten en de mensen naar de waarheid leiden, zodat hun geloof des te sterker wordt en ze in de goddelijke Heiland de Verlosser van de mensheid moeten herkennen. En Zijn leringen moeten zich zeer nadrukkelijk in de harten van de mensen vastzetten om opnieuw verspreid te worden over de hele aarde.

En de goddelijke Verlosser zal Zijn zegen daaraan geven. Het gaat er immers om ontelbare zielen op de juiste weg te leiden en hen nader tot het hemelrijk te brengen. En de menigte van Zijn aanhangers zal Zijn naam luid en zonder vrees verkondigen en de Heer zal hen zegenen tot in alle eeuwigheid.

Amen