Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0653
3 november 1938

De in gevaar gebrachte positie van het christendom - De noodzaak van het werkzaam zijn van de Godheid

Bied u zelf aan de Heer aan als offer doordat u zich zult overwinnen en elke onverdraagzaamheid zult bedwingen ter wille van Hem en er zal spoedig niets meer tot steen des aanstoots kunnen worden. Wat u dan ook de voet dwars zet, is steeds alleen de poging van de vijandige krachten om u ten val te brengen en hun vreugde is zeer groot wanneer het hen lukt. Deze pogingen zult u moeten verijdelen en u zult nooit meer in de valstrikken van de satan verward moeten raken. Wat is het leven anders dan een voortdurende strijd tegen hindernissen? U moet u in deze strijd waarmaken. U moet u niet laten overwinnen, maar steeds zelf als overwinnaar tevoorschijn komen, dan zullen de weerstanden waartegen u te strijden hebt steeds kleiner zijn. Want met uw kracht vermindert de macht van de tegenstander. En elke overwinning van uzelf levert u een groot voordeel op. Uw ziel rijpt en zweeft omhoog in stralende hoogten, omdat ze zichzelf bevrijdt. Wanneer echter de zwakheden van het lichaam meer recht wordt verleend dan de ziel, dan kan door het verkeerde begrip gemakkelijk de ziel heel wat meer schade worden berokkend dan het lichaam ermee gebaat is. Om zoiets te verhoeden wordt het geduld van de mensen op de proef gesteld door ze voor de beslissing te plaatsen en dan is het alleen gunstig van het lichamelijke verlangen af te zien en alleen maar aan het welzijn van de ziel te denken. Probeer nu ons uw aandacht te schenken en verneem:

De Heer zal niet toestaan dat Zijn schepselen Zijn naam gebruiken en de wereld daardoor in dwaling hullen. De mensen willen datgene afwijzen waar ze totaal achter zouden moeten staan en omgekeerd nemen ze onveranderd aan wat slechts ten dele waar is. Hun ijver valt wel te prijzen, want ze handelen met de beste bedoeling en willen niet in strijd met de Heer handelen. En het zal ook moeilijk zijn dezen ooit iets anders te leren en toch moeten zulke weerstanden je er niet van weerhouden, je bezigheid zoals tot nu toe voort te zetten. Wie besef heeft van de tijd waarin we leven en dat de positie van het ware christendom gevaar loopt, die zal ook begrip moeten hebben voor het buitengewone werkzaam zijn van de Godheid. Wie de huidige staat van het christendom inziet, die zal het zelf voor nodig houden dat de Heer zich openbaart om de mensen op de hoogte te brengen van Zijn ware wil.

Er zijn altijd wijze mensen geweest, trouw aan het woord van God, en dezen weten maar al te goed wat voor gevolgen een zogenaamd vormgeloof kan hebben, hoe het langzamerhand naar volledig ongeloof leidt. En ze zouden het inzien, dat de mensen steeds nieuwe kracht moet toekomen, willen ze in het woord Gods verblijven. En deze kracht kan God hun juist weer alleen geven door Zijn woord, dat in nieuwe vorm, nooit het oude vernietigend, maar de mensen louter in alle duidelijkheid en onvervalst, aangeboden wordt. Er zal geen mens tegen Gods wil in werken, die zich zelf gewillig aan de Heer toevertrouwt en zo juist alleen uitvoert wat de wil van de Heer is.

Verdiep u in het boek van de vaderen en lees in alle wijsheid na innig gebed om begrip, en u zult opmerken en herkennen dat alleen steeds dat gebeurt wat de Heer al heeft verkondigd toen Hij op aarde wandelde. En alleen waarachtig vrome mensen kunnen een oordeel vellen, want die God willen dienen zullen ook altijd het juiste doen en inzien. Dus geef je maar met dezelfde ijver aan je geestelijke bezigheid over en vertrouw op God, dat Hij je juist zal leiden op de weg naar het eeuwige vaderland.

Amen