Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0770
8 februari 1939

De tegenstrijdigheden van het leven zijn noodzakelijk

Niet het geringste gebeuren is zonder invloed op de ontwikkelingsgang van de mens. Zoals u zich waarmaakt tegenover elk gebeuren, zo is ook het resultaat meer of minder zegenrijk. En zo is het aards bestaan voortdurend de toetssteen waaraan u uw weerstandsvermogen moet beproeven. Wat u met verontwaardiging, misnoegen of afschuw vervult, zult u moeten proberen te veranderen in zachtmoedigheid en geduld. U zult het steeds moeten beschouwen als datgene wat het voor u zijn moet, als hindernissen waarbij u toch tot volle ontwikkeling moet komen. Niet, dat u deze conflicten naar believen aan de kant kunt schuiven, dit zou geen vooruitgang voor uw ziel zijn. Alleen in de overwinning van alle verzoekingen, in de vervolmaking van u zelf moet u het doel zien van alle wederwaardigheden die u het leven moeilijk maken. U loopt gevaar een stap achteruit te doen, daar waar u tegen de beproevingen niet bent opgewassen. Maar elke dag moet u toch vooruit helpen en zo zult u nu de beproevingen niet mogen tegengaan die u tot dit doel zijn opgelegd, maar u zult u toegedaan moeten schikken in de goddelijke wil, die juist zulke proeven over u laat komen om rijp te worden. Want een leven zonder strijd biedt ook geen mogelijkheid voor de ziel om vooruit te komen. Alleen het overwinnen van u zelf kan u het resultaat opleveren, maar een rustig en vreedzaam leven kan alleen traagheid van geest en een verzwakte wil opleveren. En deze houdt dan vele gevaren in voor de ziel.

Het harde lot dat een mens soms is beschoren, zal voor de ziel alleen succesvolle gevolgen hebben, want in het worstelen en overwinnen versterkt de ziel zich en maakt zich veel eerder los uit haar boeien. Maar een wezen dat alle moeilijkheden bespaard blijven, is tegen de strijd tegen het kwade niet opgewassen. In plaats van zelf overwinnaar te zijn, wordt het door de vijandelijke macht overwonnen en heeft het onuitsprekelijk te lijden en zijn deze aandoeningen veel zwaarder van aard dan de conflicten van het dagelijks leven. Alleen in voortdurende strijd is de ziel gelegenheid geboden zich vrij te ontwikkelen. En elke strijd is te doorstaan wanneer u bij het falen van uw kracht de goddelijke Heer en Heiland uw zwakheid bekent en Hem smeekt zich over u te ontfermen. Hij zal u niet zonder hulp laten, want Zijn woorden luiden toch zo liefdevol: "Komt allen tot Mij die belast en beladen zijt, Ik wil u verkwikken".

Waarom vreest en schroomt u? Waarom voelt u zich zwak terwijl de Heer u met Zijn kracht altijd bijstaat, als u Hem daar maar om vraagt? Laat alle schroom en angst varen en vestig uw blik vol vertrouwen op Hem. Hij zal nooit in nood laten, die zich vol vertrouwen tot Hem wenden om hulp. En zo zal elke terneer drukkende of kwellende levenssituatie zich vanzelf oplossen. Let er alleen op, dat ze in u niet het tegendeel veroorzaakt van wat haar eigenlijke doel moet zijn, dat ze u niet verhardt en liefdeloos laat handelen. Let er op dat u steeds alleen de liefde in u laat spreken, want alleen de liefde zal overwinnen en u uit zulke beproevingen met succes tevoorschijn laten komen. Vorm uw hart in steeds diepere liefde en word zo ook uw omgeving tot zegen, en u zult door de liefde vrij worden van de druk die u belast. En vrij zal ook de ziel worden als u al het moeilijke in het leven op grond van deze liefde zult overwinnen.

Amen