Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0230
18 december 1937

Moeilijke dagen voor geduld - Deemoed – Zachtmoedigheid - Werkzaam zijn in liefde in de genadetijd

Voor elk moment van nood heeft de Heer voor de zijnen troost gereed en als Hij jullie deze laat toekomen, vertoeven jullie in Zijn liefde. Als je bang bent, mijn kind, roep dan de Heer aan. Hij hoort een smekend kind en richt het op. Zie, jullie mensen moeten je naar Gods wijze besluit opvoeden tot zelftucht. Jullie moeten leren je geduldig te schikken in alles wat de Heer jullie zendt, want dat is jullie allemaal toegewezen om je ziel te ontwikkelen. Als jullie alleen maar dagen van rustige gelijkmatigheid waren toegemeten, dan zouden jullie nooit de graad van volmaaktheid kunnen bereiken die jullie moeten verwerven als jullie de Heiland nabij willen zijn. Gods wijsheid laat dagen over jullie komen waarin jullie je moeten ontwikkelen in alle deugden, zoals er zijn: geduld, deemoed, zachtmoedigheid en berusting in Gods wil.

De hemelse Vader wil jullie allesbehalve een moeilijk lot bezorgen. Toch wacht jullie in het hiernamaals een veel mooier loon wanneer jullie op zodanige wijze door zulke dagen gaan dat jullie jezelf in alle deugden opvoeden. Alles wat voor jullie het leven zwaarder doet lijken, kan jullie vooruitgang brengen, wanneer jullie slechts in liefde tot de Vader omhoog kijken en jullie deemoedig voor Zijn wil buigen.

En luister nu naar wat we je vandaag mogen meedelen: Terwijl alles op aarde zich klaarmaakt om het feest van de geboorte van Christus te vieren, is er ook in het hiernamaals een ijverige bedrijvigheid voor het heil van de mensheid. We nemen actief deel aan elke gebeurtenis op de aarde. Waar de liefde van de mensen onder elkaar zich zo doet gevoelen dat de ene voor de andere opkomt, daar onttrekken hun zielen zich aan de inwerkingen van de boze machten. En daar kunnen we grote zegen verwachten, want de liefde vormt de mensen en laat hen onbewust zich in goddelijk streven ontwikkelen. En waar wederom de drang aanwezig is om het goede te doen en de anderen blij te maken, daar zal ook de zegen van God zijn.

In deze tijd, waarin de liefde tot handelen beweegt, wordt de mens verheven. Hij probeert steeds werkzaam te zijn zoals hem de innerlijke stem aangeeft. En als jullie in deze tijd onderling moeite doen om de naaste blij te maken, wacht jullie hetzelfde lot. De liefde van de Vader zal ook jullie verheugen. Jullie zullen je mogen laven aan Zijn genade en Zijn zegen zal zich uitstrekken over jullie, die in liefde wandelen. En zo is ook het streven van de geestelijke wezens in het hiernamaals altijd een ijverig uitoefenen van hun liefdadigheid. Er gaat van hen allen zodanige kracht uit, dat het weer ontelbare zielen verheft en hun het werken aan zichzelf vergemakkelijkt.

Als jullie hart zich maar eenmaal heeft overgegeven aan dit werkzaam zijn in liefde, dan zijn jullie voor eeuwige tijden veranderd. Want de liefde is het hoogste. Het is zalig in haar te leven en jullie kunnen in het aardse leven niet beseffen welk een kracht uit de liefde voortvloeit. Onophoudelijk worden er echter zielen door de liefde verlost. En in deze kracht het aardse leven te doorlopen is een onschatbare rijkdom, die jullie allemaal kunnen verwerven, als jullie te allen tijde in de liefde leven. De liefde heeft door de eeuwen heen nog niets van haar kracht ingeboet, want de liefde is goddelijk en ieder wezen wordt goddelijk door de liefde. En als jullie nu de liefde als het hoogste beschouwen, dan zijn jullie verbonden met de eeuwige Godheid. Jullie komen steeds dichter bij de Heiland. Jullie blijven in Zijn liefde en jullie bevrijden je uit de macht van de duisternis.

In deze dagen moet ieder van jullie er zich van bewust zijn dat jullie in een genadetijd leven die jullie zegen na zegen kan brengen als jullie de liefde als hoogste wet laten gelden. Ieder hart gaat gemakkelijker open voor de goddelijke toespraak en alleen verharde mensen wijzen dit van de hand en laten de dagen aan zich voorbij gaan zonder in zichzelf te keren. Maar in de gewijde nacht ervaart zo menig hart de innerlijke genade in zichzelf. Het opent zich, ook al is het slechts voor een korte tijd, en luistert naar de stem die uit de hoogte tot hem spreekt. Er zou dan slechts een innig gebed tot de hemelse Vader voor nodig zijn om hem de kracht van de liefde te doen toekomen.

Onze Heer en Heiland is er onophoudelijk voor Zijn kinderen. Hij stuurt en leidt allen en probeert hen te hulp te komen. Slechts een beetje geloof aan Hem en Zijn beschermende hand voert jullie in de juiste richting. Oh, wat verwachten we toch een gunstige invloed van deze dagen waarop de mensen in liefde werkzaam zijn. Laat ze zich tot de Heiland willen wenden. En laat ze, zoals ze liefde geven, ook liefde van Hem mogen ontvangen.

Kijk diep in jullie hart. Verlangt niet elk kind naar de Vader? Beschouwen jullie je dan ook als Gods kinderen om door de Vader liefdevol opgenomen te worden, opdat jullie Zijn rijk zullen kunnen binnengaan.

Amen