Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0360
2 april 1938

Georganiseerde sociale voorzieningen - gebrek aan naastenliefde

Probeer onze verklaringen te volgen waarmee we je weten willen vergroten in opdracht van de Heer. In plaats van de door God ingestelde geboden worden de mensen nu ook geboden gegeven, waarmee men het volk probeert te veredelen. Maar door verkeerde toepassing van deze geboden brengt men geen volledige verbetering van de mensheid tot stand, maar slechts dwangmaatregelen die in het beste geval een georganiseerde verzorging kan zijn. Maar dit resulteert niet in daadwerkelijke naastenliefde, wat voor het volk toch veel zegenrijker zou zijn, als het zich hier meer voor inspande.

Er heeft een jarenlange strijd aan vooraf moeten gaan om dan uiteindelijk zo een organisatie tot stand te brengen. En bij elke maatregel die op een dergelijke manier ontstaan is, zijn materiële belangen steeds doorslaggevend geweest. Deze maatregelen moeten weliswaar schijnbare werken van naastenliefde zijn, maar wijken zeer ver af van de liefde die Jezus op aarde predikte. De mensen moeten elkaar helpen. Ze moeten onderling hun ellende en lijden verzachten. Ze moeten aan de armen geven, hen geestelijk en lichamelijk behoeden of redden uit de nood en benauwdheid. Maar ligt er aan de basis van zulke maatregelen wel een dergelijke of soortgelijke drijfveer die uit de liefde voor God en voor de naasten ontstaan is? Is alles er niet veeleer op afgestemd opschepperige manipulaties op te richten die veel eerder tot doel hebben openlijk en algemeen bewonderd en erkend te worden? En die met het schijnbare hoofddoel veel meer andere belangen verbinden die echter voor het publiek verborgen moeten blijven?

Een rijk dat in zijn opbouw naar zulke middelen grijpt, zal moeilijk voor een lange termijn kunnen bestaan. Want men wil de geboden van God als overbodig afdoen en er door mensen uitgevaardigde geboden voor in de plaats zetten, alleen maar om de macht die men zich heeft toegeëigend uit te buiten. En om iets volledig nieuws te laten ontstaan, wijst men al het oude af en wil men de leer van Christus voor iedereen omverwerpen en onder de mensen als mensenwerk brandmerken om deze leer op te heffen en om er iets anders voor in de plaats te laten ontstaan.

De Heer zal deze inspanningen laten mislukken. Hij zal niet toelaten dat Zijn woord geminacht en van de mensheid afgenomen zal worden. Hij zal het daarentegen veel nadrukkelijker aan het volk bekendmaken, waar men er maar naar wil luisteren. En wat mensen op aanmatigende wijze voortbrengen, waarmee ze de medemensen slechts willen bedriegen en verblinden, zal zich steeds minder staande kunnen houden. Alle geest gaat van God uit, die goed is. Maar het werk van de satan probeert ook in een valse omhulling bij de mensen toegang te vinden. Dit werk wil als het ware ook een goede invloed hebben op de mensen. Maar wanneer men nauwkeurig acht slaat op zijn werk, dan herkent men de oorsprong en ziet men onder het laagje van het schijnbaar edele de waardeloosheid van zulke geboden, die indruisen tegen die van de Heer en nooit een zegenrijke uitwerking op de ziel van de mens kunnen hebben.

Maar aan elke definitieve overwinning gaat ook strijd vooraf die jullie moeten doorstaan. Ga de strijd aan met alles wat het woord van God wil verlagen of vernietigen. Wees allemaal standvastig als één man, dan kunnen jullie nooit het onderspit delven in een strijd die jullie voeren voor Jezus Christus, de grondlegger van de goddelijke geboden. Want het is Zijn weten dat vooruitblikkend ook de uitwerkingen van deze strijd kent. Wat mensen scheppen, vergaat, maar het woord van God blijft in eeuwigheid bestaan.

Amen