Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0571
5 september 1938

Kracht van God - Openbaringen in het hart - Werktuig van Gods wil

Je vindt in jezelf voldoende goddelijke kracht om alles te bereiken waar je in het gebed om vraagt. Zie, mijn kracht vervult elk hart dat Mij zoekt en liefheeft. Geen enkel wezen gaat zonder genade door het aardse dal, wanneer de liefde voor Mij, zijn Schepper en Vader, in hem ontwaakt is. En deze genade is het overvloeien van mijn kracht in het hart van de mens. Elke gedachte die je naar Mij opzendt, is nu al een bewijs van deze kracht, die zich zodanig uit, dat alles wat uit Mij komt, weer naar Mij verlangt.

En zo herbergt je hart eindeloos veel openbaringen, want ze zijn er door Mij  al in geschreven. En je wordt je ervan bewust door je steeds nieuwe wil om Mij te dienen. In deze openbaringen komt ook de kracht van God tot uitdrukking, want de mens is niet in staat om uit zichzelf in mijn waarheden binnen te dringen. Hij is niet in staat mijn woord te horen, wanneer de geestkracht hem niet doordringt.

En zo is het alleen maar in jouw eigen voordeel of nadeel, of je bereid bent te dienen of je je oor in traagheid van geest voor mijn woord wilt sluiten. Op die manier hoef je alleen maar te willen, en je bent in het volle bezit van de goddelijke kracht. Nu laat Ik het nog aan jou over om de plicht, die je dierbaar is geworden, na te komen of niet. Maar er zullen dagen komen dat je als trouwe dienaar van God moet uitvoeren wat Gods wil is.

Want als je de beproeving als zodanig doorstaan hebt, geef je jezelf bereidwillig als werktuig en dan handel je in mijn opdracht als het ware als mijn vertegenwoordiger op aarde. En dan zal je wil, die je zelf aan Mij hebt onderworpen, steeds alleen naar het hoogste gebod moeten handelen.

De kracht van de tegenstander woont in alle materie en alles wat in de liefde voor de materie volhardt, wordt onder haar juk gebracht. Maar de geestelijke kracht is geboren uit de liefde voor God. Alles wat ze doorstroomt, bewoont ze, wekt ze tot leven, ontsteekt ze en sterkt ze. De mens moet zich volledig vrij maken van materieel denken en zich vol overgave toevertrouwen aan het hart van de goddelijke Vader, opdat deze goddelijke kracht nu echt zijn levensgeest zal opwekken.

Alle vijandelijke krachten worden dan uitgeschakeld en alleen de goddelijke kracht doorstroomt het mensenkind. En ze werkt in hem met zoveel macht, dat er op geestelijk gebied een merkbare vooruitgang wordt bereikt. En er zijn geen remmingen die de mens tegenhouden die zo vergeestelijkt is, maar het hart verlangt meer en meer naar de Vader en streeft bijgevolg steeds ijveriger naar de vereniging met de goddelijke geest.

En ook jij zult op die manier gewaarworden in welke sfeer jouw wil je plaatst. Binnenkort zul je niet in staat zijn zonder de goddelijke kracht te leven, want in de materie gaat deze kracht verloren. Maar deze goddelijke kracht doordringt eeuwig al het geestelijke en zodoende kan ze ook alleen geschonken worden aan degenen die naar geestelijke vooruitgang streven.

Daarom zullen de geestelijke goederen waarvoor je bidt, je geheel en al gegeven worden, want je gebed komt voort uit de liefde voor God en God geeft deze liefde duizendvoudig terug. En Hij zal met Zijn oerkracht iedereen sterken die Hem liefheeft en naar Hem verlangt.

Amen