Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0234
22 december 1937

Deze openbaringen: een teken van goddelijke liefde

Bij deze lopen de dagen op hun einde die over je kwamen om je te beproeven. Het was een heilzaam ogenblik waarop het besef van je eigen zwakte in je hart ontstond. Want alleen dit helpt je om je weer innig naar de Heer toe te keren. De Heiland wil jullie toch al Zijn liefde geven. Daarom worden jullie door een gevoel van verlatenheid steeds opnieuw naar Hem geduwd. Want de Heer kan alleen daar geven waar jullie een innig verlangen naar Hem hebben.

Er staan je nog zo vele opdrachten en opgaven te wachten. Om tot volle ontwikkeling te komen is het ook nodig zich gewillig aan de Heer over te geven. Alleen dan vind je rust en innerlijke vrede. Zachtjes klinkt Zijn aanmaning in je hart: "Blijf me trouw, ook in het uur van nood". Want de Heer wil je drievoudig onderwijzen. Hij wil je winnen voor het eeuwige Rijk. Hij wil je goddelijke wijsheden overdragen en Hij wil je leren steeds de weg van de liefde te gaan. Want alleen langs deze weg vind je ook de weg naar Hem.
   
Naar menselijke berekening is er geen verbinding tussen hemel en aarde en is dit ook een daad van genade van de meest verheven omvang. Het getuigt van Gods liefde voor de aardse kinderen. Elk wezen kan op elk moment tot de hemelse Vader spreken en Hem zijn verzoek voorleggen. De Vader keurt jullie Zijn antwoord dan ook waardig als jullie het slechts omwille van jullie zielenheil afsmeken. Jullie mogen niet twijfelen aan Zijn goedheid en barmhartigheid. Zij zijn vanaf de aanvang van de wereld voor alle wezens bedoeld en duren tot in alle eeuwigheid.

Daarom geeft de Vader jullie steeds weer te verstaan dat het kleinste wezen zich naar Hem mag wenden. Het wordt altijd ontvangen, daar de Vader al Zijn kinderen liefheeft. Jullie mogen steeds verlangen en steeds wordt jullie vervulling gegeven als jullie verlangen nuttig is voor jullie zielenheil. Want de Heer wil jullie een eeuwig rijk bezorgen. Als jullie dit verlangen, wordt het jullie ook gegeven. Het is immers jullie opgave om aan jezelf te werken en met dit doel wil de hemelse Vader jullie een blik in de goddelijke werkzaamheid toestaan.

Want de kinderen van de aarde vervallen steeds meer in dwaalleren, ze verwijderen zich steeds verder van de zuivere waarheid en steeds minder willen ze de leringen van onze Heer Jezus Christus erkennen. En zo geraken ze in zielennood, want alleen, zonder de hulp van Christus, kan de mens de graad van volmaaktheid nooit meer bereiken. De Heiland is iedereen zo nabij, maar de mens herkent in zijn blindheid Zijn liefde niet en is op weg zich volledig te verliezen aan de machten van de duisternis.

Maar om hen te redden, geeft God zich langs buitengewone wegen te kennen. Wat Hij jullie door deze genade biedt, kunnen jullie in jullie huidige toestand niet ten volle inschatten. Jullie kunnen alleen maar bidden dat deze genade voor jullie bewaard blijft, totdat jullie vast in het geloof staan en de liefde tot de Heiland jullie zo vast met Hem verbindt dat jullie beschermd zijn tegen de aanvallen van de boze.

Zolang de Heiland zich met jullie verenigt door deze openbaringen, zijn jullie allen, die deze in jullie hart ontvangen, goed beschermd in Zijn liefde. En de weg naar boven is zo duidelijk voor jullie aangeduid dat jullie niet verkeerd kunnen gaan. Maak je deze genade waard. Blijf de Heer trouw en verlos je allemaal door de liefde die de Heer jullie predikt door Zijn woord. Wijd je hart aan Hem en luister steeds aandachtig en zonder aflaten naar de stem in jullie. Dan zullen jullie gezegend blijven en de goddelijke genade zal jullie toevloeien tot aan het einde van jullie leven.

Amen