Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0451
5 juni 1938

"Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen" - Geestelijke traagheid

Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen. Deze uitspraak moet voor jullie als wegwijzer dienen zodat degene die in de Heer wandelt, meteen uiterlijk herkenbaar is. En daaruit zullen jullie opmaken hoe de beloftes van het woord van God getrouw vervuld worden bij degenen die er ook naar leven en in liefde werkzaam zijn. Het gevaar voor de mensen is vooral dat zo velen geloven de geboden van de Heer voldoende uit te voeren door het loutere aanhoren of het vervullen van de verlangde uiterlijke plichten. Hun ontbreekt het innige binnengaan in de leer van Christus. En het alleen hebben van kennis van het woord van God kan nooit de vruchten afwerpen die de Heer belooft aan degenen die Hem liefhebben en Zijn geboden ijverig trachten na te komen.

Dan bestaat het gevaar dat de mens zichzelf niet goed kent of dat zijn hele levenswandel door geestelijke traagheid zonder vruchtbaar resultaat blijft. Hoe kan een mens die zelf nooit de liefde beoefent, van het gebod van naastenliefde spreken en dit ook willen begrijpen? Hoe zal een mens zich in deemoed kunnen buigen voor de Heer, die deze deemoed, zoals ze onderwezen wordt, niet zelf probeert toe te passen? Die zichzelf verheft boven zijn medemensen, hoewel hij het woord van God daarover hoort, en zich tegenover anderen zelfgenoegzaam uit?

De mensen zijn moeilijk in staat het werk aan te pakken van hun eigen omvorming tot een nieuwe mens die volledig volgens Gods wil gevormd is. Ze zijn zo moeilijk in staat zich van het oude los te maken en een nieuw gewaad aan te trekken en ze keuren met de lippen toch alles goed wat het woord van God hun leert. En wanneer het woord van God er niet toe bijdraagt de mens zo te veredelen dat de vruchten van zijn streven zichtbaar worden, dan zullen de beloftes van het woord van God voor hem ook niet in vervulling kunnen gaan. De woorden zullen nietszeggend voor lief genomen worden en ook weer onbenut wegsterven.

De zegen zal uitblijven, wanneer men niet ernstig begint te streven de geboden van God na te komen. Dit vergt weliswaar zelfverloochening, vaste wil en zelfoverwinning, maar onmiskenbare geestelijke resultaten zijn er de vruchten van. En een mens wiens streven door deze vruchten gezegend is, zal ook een onnoemelijke invloed kunnen hebben op zijn medemensen.

Want alleen degene die zelf de liefde beoefent, kan de liefde onderwijzen. Wie zelf in deemoed leeft, kan deze deugd aan anderen prediken. Wie zelf zachtmoedig en vredelievend is, kan anderen op de zegen hiervan attent maken en zijn voorbeeld zal de mensen steeds aanmoedigen. En dan zal men zich inspannen zo'n dienaar van God te volgen, die aan zijn vruchten te herkennen is. Maar dit alles moet door vaste wil en grote liefde voor de Heer verworven worden. Bid daarom om de kracht om van ganser harte te willen en lief te hebben, opdat de Heer jullie verhoort en jullie zegent.

Amen