Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.0650
1 november 1938

Woorden van de Vader:  “Ik heb jullie nodig, mijn dienaren op aarde”

Zie, mijn kind, jij zou vergeefs de hulp van je geestelijke vrienden afsmeken als het je geen ernst zou zijn om Mij te dienen. Het kind op aarde is zelfzuchtig en heeft altijd alleen maar zijn voordeel voor ogen en nooit kan het dan een zuiver geestelijk onderricht waarderen, en daarom kan niet vaak zo’n verbinding vanuit het hiernamaals naar de aarde worden aangegaan en de mensheid staat daarom ongelovig tegenover zo’n bewijs van mijn liefde voor haar. Toch zou ze zo onnoemelijk veel troost kunnen putten uit mijn woord. Wie Mij met heel zijn wil dient, voor hem moeten alle poorten geopend zijn, en Ik zelf wil hem onderwijzen zodat niets voor hem verborgen blijft wat hij begeert te weten. En daarom zegen Ik jou, mijn kind, en Ik verhoor jouw gebed om je onophoudelijk kracht en een sterke wil te geven en jou in de liefde en in het geloof te versterken.

Wie dit alleen maar om mijnentwil begeert, om Mij te dienen en dichter bij Mij te komen, is een kandidaat voor het eeuwige rijk en een strijder voor mijn woord en mijn naam. Het levende vuur van mijn liefde zal zo’n mensenkind doorgloeien, het zal mijn woorden steeds waardig zijn en het zal mijn zegen hebben en iedere dag zal het mijn genade en mijn liefde geven. Want Ik heb jullie nodig, mijn dienaren op aarde.

Ik kijk vol erbarmen naar de grote schare van hen die Mij afwijzen en verloochenen. Ik zie hun lot in het hiernamaals, hun strijd en hun vertwijfeling. Ik wil hun graag hulp bieden voordat het te laat is. Ik wil ze graag wakker schudden en hen mijn liefde prediken. En dat alles moeten jullie in mijn naam doen. Jullie moeten hun bekend maken welk lot hen te wachten staat als zij in verstoktheid en verblinding hun aardse weg doorlopen. Jullie moeten hun ook bekend maken hoe lief Ik al deze armen heb en hoe het mijn zorg is om de poorten van het paradijs voor hen te openen, hoe eenzaam en verlaten zij zonder mijn liefde en mijn erbarmen zijn en hoe gretig de tegenstander zich van hun zielen meester maakt als zij geen weerstand bieden.

mijn verlangen naar hen is onbeschrijfelijk en daarom wil Ik ook alle middelen aanwenden om die zielen te winnen die nog afzijdig van Mij staan. Wat jullie vaak wreed noemen in zijn uitwerking is alleen maar een teken van mijn liefde voor jullie. Hoe zal Ik jullie anders tot Mij trekken? Jullie gaan vaak zo zeker door het leven op aarde alsof jullie je noodlot in je eigen hand hebben en jullie denken er niet aan dat alleen Ik toch maar de macht heb om over alles in het heelal te gebieden. En zonder schroom zondigen jullie en vrezen geen rechter en mijn liefde verdoemt jullie evenwel niet. Ik draag jullie aards lot met jullie en wacht geduldig tot jullie je tot Mij wenden en sta altijd klaar voor jullie en zal jullie ook nooit verlaten, ofschoon jullie in gebreke zijn gebleven, als jullie maar eenmaal de weg tot de Vader ingeslagen hebben en jullie je verlangend naar Mij toegekeerd hebben. En als jullie lichaam zwak wordt, dan sta Ik direct vermanend achter jullie en houd jullie je zwakte en gebreken voor opdat jullie opmerkzaam worden, bang en dan om hulp smekend je aan Mij toevertrouwen. En dan is het uur gekomen dat de hemelse Vader jullie liefdevol aan Zijn hart neemt en jullie nooit meer loslaat.

En daarom zijn jullie op aarde nodig om de bodem, die mijn  zaad moet opnemen, goed voor te bereiden. Ik wil door de mond van een mens tot de mensen spreken, opdat zij mijn liefde gemakkelijk zullen kunnen begrijpen, en Ik wil door jullie werken om ze ook van mijn macht te overtuigen. En wie naar Mij luistert en de weg naar Mij vindt, die verhoor Ik ook en bevrijd hem uit de nood van de ziel. Maar jullie, die Mij dienen, jullie moeten in ieder gevaar trouw bij Mij blijven. Dan zullen jullie in mijn opdracht alles kunnen uitvoeren wat de ongelovigen argwanend en de gelovigen sterk moet maken. Jullie zullen mijn naam aan de wereld bekend maken en jullie daden zullen getuigenis geven van de kracht van mijn naam. Want zo wil Ik dat jullie in mijn naam werken tot zegen van de mensen, die nog geestelijk blind hun weg op aarde gaan, opdat het licht in ze wordt en ze de Vader in de hemel herkennen.

Amen