Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.1001 - BD.2000


BD.1003 Aansporing tot zelfbeheersing - Zachtmoedigheid - Vredelievendheid
BD.1004 "Zie, Ik ben bij u alle dagen"
BD.1011 Uitvindingen - Natuurkrachten - Geloven - Natuurmachten
BD.1017 Wereldbrand - Profetieën
BD.1021 Het samenzijn in liefde maakt de aardse weg gemakkelijker
BD.1023 Wat is genade?
BD.1026 Onjuist denken - Het afwijzen van iets zonder ermee bekend te zijn
BD.1027 Kloosterleven? (1)
BD.1028 Kloosterleven? (2)
BD.1032 Barmhartigheid voor zieken en zwakken
BD.1047 De boodschappen zijn in een bepaalde volgorde gegeven
BD.1055 Voorspelling over een groot gebeuren
BD.1059 Zelfmoord?
BD.1066 Motivatie voor het goddelijk ingrijpen
BD.1077 De zichtbare aanwezigheid van de Heiland - Liefdesgraad
BD.1081 Wolkenformatie aan de hemel - Jezus' lijden en sterven
BD.1083 Godshuizen
BD.1084 Voorspelling over het gebeuren
BD.1103 Het omverwerpen van aardse macht
BD.1107 Een nieuw geestelijk rijk - Profeet - Nieuw geslacht
BD.1114 De innerlijke stem - Stem van het geweten - Hoorbare stem
BD.1115 De liefde Gods - Goddelijke bescherming - Stormen
BD.1116 Het leven volgens de goddelijke wil - Innerlijke stem
BD.1137 Eeuwige verdoemenis - Niet-zijn - Onverlost zijn
BD.1153 Natuurverschijnselen - Temperatuur - Ster - Voorspellingen
BD.1354 Het onderwerpen van de wil - Bevrijding van de geest
BD.1359 Eisen - Navolging van Jezus - Vergeving van zonden
BD.1362 Kruisdood van Jezus
BD.1366 Gods zendingen - Gods toelatingen - Satans werkzaam zijn
BD.1368 En leid ons uit de bekoring - Het "Onze Vader"
BD.1375 Menselijke bijzaken - Kerkbezoek
BD.1376 Ceremoniën - Kindschap Gods (1)
BD.1377 Ceremoniën - Kindschap Gods (2)
BD.1379 Vertroostingen *
BD.1380 Ondraaglijke nood
BD.1381 Werp al uw zorgen op de Heer *
BD.1382 De wil van de mens wordt beoordeeld, niet de daad - Arbeid aan de ziel
BD.1393 Gebrekkig godsvertrouwen - Geloofszwakte
BD.1398 Catastrofe - Voorspelling
BD.1402 Droefheid om de overledenen
BD.1408 Voortijdige verwoesting - Het vrij worden van het geestelijke
BD.1417 Denkactiviteit - Hersenen - Beelden
BD.1418 Goddelijk ingrijpen - Voorspelling
BD.1447 Erfzonde - Vrijwording
BD.1456 Almacht van de goddelijke liefde - Wereldgebeuren
BD.1464 De geest der liefdeloosheid - Het goddelijk ingrijpen
BD.1469 Volmaakte geestelijke orde - Wanorde
BD.1473 Het woeden van de elementen der natuur
BD.1476 Mammom - Materie - Verkeerde richting van de wil
BD.1478 Aardse nood - Gewelddadige ingreep - Levend geloof
BD.1482 Vergeving van zonden - Onfeilbaarheid - Handelingen volgens een schema
BD.1500 Inzicht in het vergankelijke en onvergankelijke
BD.1501 De tien geboden - Motivering van de wetgeving
BD.1504 De zorg voor het heil van de ziel - Onbaatzuchtige naastenliefde
BD.1508 Crisis - Gewelddadig voortijdig beëindigen - Natuurcatastrofe BD.1511 "Put alle kracht uit mijn woord" - Voorspelling
BD.1514 Onfeilbaarheid - Kerkelijke geboden
BD.1516 "Jij bent Petrus de rots"
BD.1517 "Ga heen en onderwijs alle volkeren"
BD.1534 Wanneer heeft het woord Gods geen effect?
BD.1538 Toedracht van de catastrofe
BD.1542 Woorden van de Vader - Terugkeer naar het vaderhuis
BD.1559 De poort naar de eeuwigheid kan al voor de dood worden doorgegaan
BD.1565 De stem van het geweten
BD.1567 Het belijden van Jezus Christus voor de wereld - Goddelijke bescherming
BD.1580 Het inwerken van de leugenvorst op het denken van de mensen
BD.1585 Genade - Geestelijk schouwen - Gelukkig makende staat
BD.1586 Schepping
BD.1587 Reïncarnatie - Geestelijk schouwen
BD.1589 Over hen die onvrijwillig voortijdig zijn gestorven - Hiernamaals van de aankondigingen
BD.1602 Gemoedstoestanden - Depressies - Blijk van liefde
BD.1610 "Word als kinderen" - Kinderlijk geloof
BD.1617 Toestand in het hiernamaals van de ziel die nog aan de materie hangt
BD.1618 De ziel en de geestvonk in de mens
BD.1619 Komt allen tot Mij - Ik geef u niet zoals de wereld geeft
BD.1620 Uren van eenzaamheid - Noodzakelijke scheiding van de wereld
BD.1622 Strafgericht - Tijd van vrede - Gebroken macht van de tegenstander
BD.1739 Verheerlijking van Jezus - "Mijn Vader en Ik zijn één"
BD.1741 Kwellingen van de ziel in het hiernamaals - Het verlangen naar aards goed
BD.1742 (Mijn opdracht) Het laven van de behoeftigen
BD.1749 De nood van de ziel vereist leed - "Vader, uw wil geschiede"
BD.1757 Gedachten zijn geestelijke kracht
BD.1762 De strijd tegen de leer van Christus - De vervolging van hen die Hem belijden
BD.1765 Juistheid van denken en handelen naar de aan God onderworpen wil
BD.1772 Leven in de eeuwigheid - Betrekkingen - Weerzien
BD.1783 De komende heerser naar Gods wil
BD.1792 Hemelse gelukzaligheid - Eeuwige heerlijkheid
BD.1795 Voortekenen van de wereldcatastrofe
BD.1797 De plicht om de goddelijke openbaringen te verspreiden
BD.1798 Het uur van de dood
BD.1807 Om goddelijke genade moet worden gebeden - Niet willekeurig - Predestinatie
BD.1810 Scheppingen - Miniaturen
BD.1811 Menselijke "correctie"van de boodschappen van boven
BD.1812 De geestelijke wereld - Paradijselijke staat
BD.1814 Gemeenschappelijke godsdienst - Traditie
BD.1815 Het streven van de tegenstander al het mystieke als dwaling voor te stellen
BD.1823 Erupties - Verscheidenheid van hemellichamen
BD.1827 Het komen in de wolken - De wegneming (1)
BD.1829 Is plichtsvervulling voldoende?
BD.1842 Bevestiging van de voorspellingen - Wereldgebeuren
BD.1849 Geheiligd worde Uw naam
BD.1850 Troostrijke woorden van de Vader
BD.1857 Over de tegenwerping der mensen dat het woord van God is afgesloten
BD.1862 Woorden van de Vader - Het gelovig gebed - Voorspraak
BD.1869 Rechtvaardigheidsgevoel - Het veroordelen van de medemens
BD.1874a De onsterfelijkheid van de ziel (1)
BD.1874b De onsterfelijkheid van de ziel (2)
BD.1885 Nieuwe leefwijze na de catastrofe
BD.1888 Teruggang van de vegetatie - Stormen - Noodweer
BD.1893 'n Bruikbaar werktuig - Missie: het verbreiden van het evangelie
BD.1894 Verward denken - Genade - Ongeloof - Geloof
BD.1899 Cremeren - Het versnelde ontbindingsproces
BD.1901 Wie in Mij gelooft (1)
BD.1903 Het overwinnen van de materie - De positieve ontwikkeling van de ziel
BD.1910 Zachtmoedigheid en geduld - De uitwerking op de medemensen
BD.1919 Hemellichamen - Verschillende lichtsterkte - De zin ervan
BD.1923 Woorden van troost
BD.1925 Het toelaten van het kwade - Verlos ons van alle kwaad
BD.1933 Erfelijkheid en aanleg
BD.1937 Wil - Genade (Tegenwerping Filippenzen 2 : 13)
BD.1939 Inzien - Willen - Genade (aanvulling op BD nr. 1937)
BD.1951 Zelfmoord - Lot in het hiernamaals
BD.1958 Goddelijke rechtvaardigheid - Barmhartigheid
BD.1960 Het demonisch werkzaam zijn - Noodzaak van het goddelijk ingrijpen

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes