Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1849
15 maart 1941

Geheiligd worde Uw naam

Geheiligd worde Uw naam - dat moet u met diepe aandacht uitspreken en u elke dag voor ogen houden, hoe overweldigend de liefde is van Diegene die u het leven gaf - en hoe Zijn geest in u is als u met Hem bent verbonden. U moet tot Hem bidden, met Hem spreken in diepste geloof, u moet dit geloof aan Hem belijden doordat u Zijn naam noemt Hem roept in gebed, Hem looft en prijst en Hem dankzegt zonder ophouden.

En als u Zijn naam uitspreekt moet u er zich van bewust zijn dat u met het hoogste en volmaaktste Wezen spreekt, die u in diepste verering moet naderen, vragend om Zijn liefde en genade. En als u zich bewust wordt, hoe klein en nietig u bent tegenover Hem, als u in stille eerbied uw ogen opheft naar Hem, en u nu aan Hem toevertrouwt, dan zult u in diepste innigheid Zijn naam uitspreken, Hij zal voor u het heiligste betekenen en deemoedig zult u uw knie voor Hem buigen. Want de Heer wil dat u ook van Zijn naam melding maakt, Hij wil dat u Hem tegenover de wereld belijdt.

Het is niet voldoende dat u Hem alleen in uw hart erkent en maar stil voor u heen met Hem in verbinding treedt. Het moet in het openbaar openlijk bekend worden, dat u Hem wilt toebehoren, gelovig en moedig moet u Zijn geheiligde naam uitspreken, uw liefde voor Hem belijden en standhouden tegen alle verzoekingen van buitenaf, Hem te verloochenen.

Het uitspreken van de goddelijke naam is uitermate rijk aan zegen, want Zijn naam bergt kracht in zich en ieder kan zich deze kracht eigen maken wanneer hij zich aan Hem toevertrouwt en in volledige innigheid Zijn naam noemt - doordat hij innig bidt "Geheiligd worde Uw naam".

Amen