Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1359
28 maart 1940

Eisen - Navolging van Jezus - Vergeving van zonden

De eisen die God nu aan de mensen stelt zijn heden dezelfde als ten tijde van het wandelen van Jezus op aarde. De Heer gaf Zijn bloed voor alle zondaren en Hij nam dus ook de zondeschuld van allen op zich. Ieder mens kwam de genade toe van het verlossingswerk als hij het als zodanig erkende. En hetzelfde verlangt de Heer nu nog. De goddelijkheid van Jezus moet erkend worden en de oneindige liefde van God voor de mensen, dat Hij alle zondeschuld van hen teniet heeft gedaan met Zijn bloed. De gave Gods, de delging van de zondeschuld, was een onverdiend geschenk dat alleen de overgrote liefde Gods de mensen aanbood. Maar dit geschenk kan nooit meer worden toebedeeld aan de mens die het bewust afwijst.

De mens moet zijn onwaardigheid inzien. Hij moet zich ervan bewust zijn, hoe diep hij door zijn zonde gezonken is en hoe ver hij zich van de eeuwige Godheid heeft verwijderd. Hij moet in het besef van zijn onwaardigheid de Vader in de hemels om erbarmen smeken, Hem zijn onwaardigheid bekennen en ter wille van het verlossingswerk en ter wille van de overgrote liefde van Jezus om bevrijding van zijn zondeschuld vragen in het diepste geloof in Jezus Christus, de goddelijke Verlosser. Als de mens Hem nu al zijn zonden beschrijft, als hij klein en nederig wordt voor de erbarmende liefde van God, als hij nu in diepste deemoed om genade smeekt en zich en zijn zondeschuld aan de eeuwige Rechter overlaat voor een vonnis, dan zal de Heer genade voor recht laten gelden. Hij zal ter wille van Zijn Zoon alle schuld tenietdoen en zich vol erbarmen tot dit kind wenden, dat bewust om de genade van het verlossingswerk heeft gebeden en besloten heeft Jezus na te volgen. Want wie ter wille van Jezus begeert verlost te worden, die zal er ook naar streven, zijn levenswandel te vormen naar de wil van de Heer. Hij zal aan de goddelijke Verlosser een voorbeeld nemen, hij zal proberen Hem na te volgen en het verlossingswerk zal voor hem niet alleen een daad van eenmalige vergeving van de zonden zijn, maar de aanleiding voor een volledig nieuw leven. Alle schuld zal van hem zijn afgenomen en met haar zal ook de macht van de tegenstander gebroken worden, ooit een grote invloed uit te oefenen op zo’n mens, die zich bewust aan de Heer en Heiland ten geschenke gaf doordat hij in de kring van diegenen trad voor wie de Heer Zijn leven gaf.

Amen