Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1842
28 maart 1941

Bevestiging van de voorspellingen - Wereldgebeuren

Dit geef Ik je als bevestiging, dat alles vervuld zal worden wat Gods geest heeft verkondigd. De wereld wil het weliswaar niet geloven dat zij dicht voor het beslissende uur staat, want zij gelooft dat de tijd nog lang niet gekomen is die de Heer op aarde heeft verkondigd. Zodoende is de wereld ook niet voorbereid op het natuurgebeuren - en daarom geeft de Heer steeds weer zijn vermaningen, opdat de mensen Hem niet vergeten. Gods geest vergist zich echter niet, en waar Hij eenmaal aan 't werk is moet men aan zijn uiting ook geloof schenken en zijn openbaringen zonder vrees verspreiden. Want de spraak Gods is gegeven in de mond van de verspreider, die alleen weergeeft wat Gods wil is. En die Hij uitkiest hebben ook het ware inzicht. Zij nemen het aan en geven het door aan anderen zoals Hij dat wil. Het menselijke denken van hen wordt dan zo geleid dat zij de dingen zien in overeenstemming met de waarheid, en ook hun vermogen tot oordelen zal veel scherper worden en hun liefde tot rechtvaardigheid zal hen behoeden voor het verkeerde denken. Wanneer zij dus spreken is elk woord in overeenstemming met de waarheid. Schrijf dus het volgende neer:

Ieder wereldgebeuren staat in verband met de geestelijke toestand van de mensen. De oorzaken daarvan zijn alleen maar aardse strijdvragen en daardoor wordt het ontstaan en de uitwerking ervan meestal geheel aards beschouwd. Dat echter het wereldgebeuren in zekere zin het gevolg is van het lage geestelijke niveau der mensen, is voor de aards gezinde mensen niet begrijpelijk en daarom willen zij het niet geloven ondanks de steeds weer herhaalde waarschuwingen. Zodoende zal de mensheid door het natuurgebeuren onvoorbereid getroffen worden, en er zal geen mogelijkheid bestaan zich daarvoor te beschermen of dit te ontvluchten. Juist daarom is het zo dwaas zich voor Gods vermaningen af te sluiten als zij de mensen worden gegeven. Dat de strijd die in deze tijd de halve wereld in zijn greep heeft nog onbeslist blijft is de wil van de goddelijke Schepper, want niet door wapengeweld mogen de mensen zich het hun vermeende recht verschaffen. God gaf de mensen het gebod elkander lief te hebben, maar op dat gebod wordt niet meer gelet. Al het kwade wat de mensheid kan bedenken schikt haar, daarom moet zij ook voelbaar getroffen worden. God zelf zal het rechterlijke ambt overnemen, opdat zij weer één Heer boven zich erkennen die van ieder onrecht op de hoogte is. Daarom zult u mensen de stem van God niet als ongeldig mogen afwijzen. U mag de geloofwaardigheid niet in twijfel trekken en zelf het tijdstip willen bepalen waarin iedere voorspelling vervuld wordt.

Want de wereld is in de grootste nood en kan nog slechts gered worden door de aangekondigde catastrofe die onmiddellijk op de grote beslissende veldslag zal volgen, en zodoende in werkelijkheid de beslissing zal brengen in een geweldige volkerenstrijd. Want deze strijd is alleen een strijd om grootheid en macht, waarbij ieder edel motief ontbreekt.

Maar aan deze strijd zal een einde gemaakt worden door een hogere Macht, en het zal gebeuren zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Amen