Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1115
25 september 1939

De liefde Gods - Goddelijke bescherming - Stormen

Hoe behoedzaam en vol zorg leidt de Vader Zijn ware kinderen door het aardse leven, door alle gevaren heen, en beschermt ze voor erge nood, zowel lichamelijk als geestelijk. Want de Vader in de hemel houdt van deze kinderen, die voortdurend naar hem verlangen en zich naar vermogen inzetten om Hem te dienen en Zijn wil na te leven. Wees daarom niet angstig of ongerust en aarzel niet, ook niet in tijden van aardse nood. Want de Heer laat deze aan u voorbijgaan en Hij zorgt ervoor dat hij u niet belast en dat u altijd wordt geholpen.

En dit moet u tot troost zijn. En u moet met een blij hart naar de toekomst kijken. Want steeds, waar het ook is, verleent de Vader u Zijn bescherming. Derhalve bent u nooit verlaten, al mag het ook zo schijnen, als alles om u heen in elkaar dreigt te storten. Wie zich aan de Vader in de hemel toevertrouwt en Zijn genade afsmeekt, is onder de meest veilige hoede. Want een in geloof opgezonden gebed zal Hij niet onverhoord laten.

Er gaat wel zo menige storm nog over u heen, maar steeds weer zal de zon daarna schijnen en steeds weer zal zoete rust en een wolkenloze hemel de herinnering aan de voorafgegane stormen laten verbleken. En bedenk, dat ook deze stormen er moeten zijn. Want de Heer, die over leven en dood gebiedt, heeft ook deze stormen in bedwang. En als Hij het woeden van de elementen toelaat, doelt Hij daarmee ook weer alleen op een reiniging van al datgene, wat Hij tot positief werkzaam zijn heeft voorbestemd.

Hij zondert tevoren al het onzuivere af, opdat de weg naar de volmaaktheid voor het wezen vrij zal worden. En er moeten zelfs nog vele van zulke stormen over de mensheid komen en daarom zult u niet moeten schromen en kleinmoedig worden. Zolang u zich de liefde Gods waardig toont, houdt Hij ook Zijn beschermende hand boven u. En dus zult zich moeten oefenen in liefde, want daarmee betuigt u Hem uw wil en geeft u ook blijk van uw liefde voor Hem. En Hij zal u beschermen tegen alle gevaar en doet u ook Zijn liefde toekomen.

Amen