Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1862
24 maart 1941

Woorden van de Vader - Het gelovig gebed - Voorspraak

Wie zich in vol geloof aan Mij toevertrouwt, diens gebed verhoor Ik. Het leven zonder strijd brengt geen rijpheid van ziel tot stand, de mens moet strijden en alleen dan kan hem de strijd bespaard worden, wanneer hij uit eigen aandrang zijn hele leven in mijn handen legt, wanneer hij zich aan Mij toevertrouwt en gelovig op mijn hulp bouwt. Dan is hij zo, zoals Ik mijn kinderen hebben wil. Hij erkent Mij als zijn Vader, wiens almacht en liefde zo groot is dat Hij Zijn kind niet in nood laat. En hij gaat nooit alleen, maar hij roept Mij steeds aan zijn zijde. Hij is niet bezorgd en twijfelachtig, maar vol vertrouwen. Hij vreest niet, maar gelooft. En dit geloof stel Ik niet teleur. Wie zo in Mij gelooft, zal geen vergeefs verzoek doen. Ik zal hem bijstaan en zijn verwachtingen vervullen en daardoor zal zijn geloof steeds dieper en onwankelbaarder worden.

Het zal vrede in hem zijn, want hij vreest niets meer, hij weet dat hij nooit alleen en verlaten is. En diegene voor wie het gebed bedoeld is, zal de kracht ervan bemerken. Het zal geestelijke helderheid teweegbrengen en kracht om te geloven. De mensen zullen gewaarworden dat er kracht tot hen komt en de geestelijke blik zal omhoog gericht zijn. Ik zal zelf een flits van inzicht zenden in de harten van hen voor wie het gelovig gebed van mijn kinderen geldt. Wat dezen vragen wordt hun verleend en mijn liefde waakt over de zwakken en hulpbehoevenden, dat ze niet vallen of verdwalen. Want zij die op aarde bidden voor hen van wie ze houden en die smeken voor het heil van hun ziel, zenden de kracht van het gebed naar die anderen en dus kan de genade aan dezen worden overgebracht.

De voorbede is een werk van naastenliefde. De voorspraak is het doeltreffendste middel om hen te helpen. Mijn geest zoekt nu de vereniging met hen en voert ze naar het inzicht. Wat de mens uit eigen kracht niet kan, dat bereikt een gelovig gebed dat voor hem naar Mij omhoog wordt gezonden. En Ik ontferm me in het bijzonder om deze zielen. Ik laat ze niet in onwetendheid. Ik neem ze in bescherming met mijn genade, met mijn geest, want de liefde van een mensenkind smeekt niet vergeefs om mijn bijstand. En zo, wees onbezorgd, ieder gaat de weg die hij moet gaan naar zijn voltooiing. Zoals het komt, zo is het goed voor de positieve ontwikkeling van de ziel. En als u Mij vol geloof vertrouwt, leid Ik u door alle noden het eeuwige vaderland tegemoet.

Amen