Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1762
2 januari 1941

De strijd tegen de leer van Christus - De vervolging van hen die Hem belijden

Het is onbetwistbaar beter zich voor de wereld openlijk voor de kerk van Christus uit te spreken dan de tegenstander ter wille te zijn en Christus te verloochenen, want wie machtig is in de wereld heeft toch niet de macht tegen te houden wat God hem toezendt.

Wie dus Christus verloochent die verloochent God, zelfs al spreekt hij Zijn naam uit om zijn geloof te bewijzen. Als hij diep gelovig is erkent hij ook de Godheid van Jezus, want dan leeft hij in de liefde en de liefde erkent Jezus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld. Dat inzicht is een gevolg van een diep geloof, terwijl het ongeloof de mens onbekwaam maakt de Godheid in Jezus te erkennen. Als dus Jezus Christus verworpen wordt is ook het bewijs van de ongelovigheid van de mensen geleverd en deze mensen behoren dan tot de wereld, die zich openlijk tegen Jezus Christus opstelt. De wereld zal eisen Hem geheel af te wijzen, want zij wil dat Zijn naam niet meer genoemd zal worden. Zij wil iedere herinnering aan Hem uitwissen en de komende geslachten in onwetendheid opvoeden. Zij wil alles vernietigen wat op Hem betrekking heeft om zo een einde te maken aan de kennis over Hem en Zijn daden, en zodoende zal de strijd ontbranden.

De zijnen zullen Zijn naam verdedigen, Hem belijden voor de wereld en vol vuur over Hem en Zijn leer spreken. Maar zij zullen vervolgd worden ter wille van Zijn naam maar toch de vervolging geduldig verdragen. Zij zullen van boven kracht ontvangen zodat zij des te ijveriger Zijn leer verkondigen, hoe meer zij bestreden worden. De kracht van God zal zichtbaar met hen zijn en Zijn liefde zal hen behoeden, zodat de machtigen van de wereld zullen moeten inzien dat hun macht daar niet tegen opgewassen is. Zij zullen moeten inzien dat er Eén Machtiger is, wiens werken duidelijk te zien is.

Dat maakt hen woedend en zij proberen met alle middelen zich zelf waar te maken en hun wil door te zetten. Maar zij zullen door Gods hand getuchtigd worden want wanneer de mensen zich aanmatigen tegen God zelf te willen opstaan zijn zij geheel en al in macht van de tegenstander - en dan maakt God hier een einde aan. Dus zal er een tijd komen waarin wet na wet uitgevaardigd wordt en de mensen voor de keus worden gesteld zich uit te spreken, voor of tegen Christus. De aanhangers van de wereld zullen Hem prijsgeven ter wille van ijdel loon, zij zullen wel aardse voordelen verwerven maar daarvoor hun zielen verkopen. Velen zullen prijsgeven wat eigenlijk hun heiligste goed moest zijn, namelijk de goddelijke Verlosser en Heiland van de wereld.

Maar die ter wille van Zijn naam vervolgd worden zullen duizendvoudig gezegend zijn, want Hij zelf zal hun nabij zijn. Hij zal hun Leider zijn in deze strijd en waar Hij de "Legeraanvoerder" is, daar zal ook de overwinning zijn.

Zelfs als het lijkt alsof de plannen van de tegenstander lukken is dat toch bedrieglijk, de strijd duurt maar kort en die voor de naam van Jezus strijden zullen overwinnaar zijn.

Amen