Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1084
6 september 1939

Voorspelling over het gebeuren

Je verdere levensweg is door Gods wijze raadsbesluit uitermate zegenrijk vorm gegeven. En daarom is elke dag alleen maar een trede om in zekere zin de hoogte te beklimmen, die een arbeiden voor de Heer in de vorm zoals het voor jou is voorbestemd als vereiste heeft.

En daarom moet alles zijn gang gaan en moet er een gewelddadig ingrijpen in de vertrouwde rust worden verdragen ter wille van de positieve ontwikkeling van de ziel. En ondertussen moet ten tijde van nood jouw hart niet vrezen, want de Heer staat je liefderijk terzijde en sterkt jou en je geest. Vertrouw en vlucht altijd tot Hem, die jouw vertrouwen zal belonen. En nu willen wij je onderrichten in opdracht van de Heer, opdat je je medemensen in kennis kunt stellen van de afloop van de wereldbrand.

Een zegenrijke vrede zal geen van de strijdenden beschoren zijn, want de Heer zal zelf ingrijpen wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En wel zullen die staten, die zo aanmatigend waren een vreedzaam land binnen te vallen, zichzelf daardoor de grootste schade berokkenen, want ze vallen onder goddelijke wet.

In niet al te lange tijd is hun lot bezegeld. En de wereld beseft duidelijk de ingreep van een hogere Macht. En er rust een enorme druk op haar, want ze ziet ook de onrechtvaardigheid in van hen, die dat land regeren. En ze bezint zich en verlangt allerwegen erg naar vrede. Maar hoe duidelijker de ingreep van de eeuwige Godheid is, des te minder slaat men juist daar acht op deze aanwijzingen van boven, waar men in verblinding alleen maar belust is op macht en grootheid. Het zijn uren van grootste vertwijfeling, die duizenden en nog eens duizenden mensen moeten doormaken. En toch brengen zíj geen verandering van het menselijk lot tot stand, die op verantwoordelijke posities staan. En alleen de vaste wil van een diepgelovig mens, die de noodzaak van het goddelijk ingrijpen inzag, die grote invloed op die anderen uitoefent, verhindert verder bloed vergieten.

En het zij u gezegd, dat u al aan het begin ervan staat. Het zij u gezegd, dat u van dit alles melding moet maken, want de tijd vliegt en de mensen moeten het al tevoren weten, indien het mogelijk is, opdat ze heel ijverige aanhangers worden van de leer van God als de komende gebeurtenis zal beginnen. Want u zult elke dag moeten gebruiken om voor de Heer te werken. Alleen de wil is uw kracht, want als u wilt wat Gods wil is, zal Hij als het ware werken door u.

En als u nu de wil van de Heer vervult, staat u ook de grootste kracht ter beschikking. U zult wel de uiterlijke rust verliezen door dit gebeuren, maar uw geloof wordt sterk gemaakt en nieuwe wil zal zich bereid verklaren onverwijld voor de Heer te werken.

Het wereldgebeuren gaat echter verder zijn gang, alleen op een andere manier dan het er nu de schijn van heeft. En vanaf nu begint de geest actief te worden en is de tijd gekomen dat de dienaren van de Heer op aarde hun taak uitoefenen.

Laat daarom alles op u afkomen. Wacht met geduld op de zending van de Heer en beschouw elke gebeurtenis steeds alleen maar in die zin, dat het noodzakelijk is voor het rijp worden van de menselijke ziel.

Amen