Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.1567
14 augustus 1940

Het belijden van Jezus Christus voor de wereld - Goddelijke bescherming

Wie Jezus Christus belijdt diens leven is in Gods hand, ook al verklaart de wereld en haar gezag hem de bitterste strijd. Reeds van het uitspreken van de goddelijke naam gaat al kracht uit, en de liefde van de Heiland zegent allen die zich aan Hem overgeven, dat wil zeggen: die in Hem geloven, Hem beminnen en Zijn geboden onderhouden.

Slechts weinig mensen echter nemen het leven van Jezus tot richtsnoer van hun leven. Wie zich echter de moeite geeft in alles de Heer na te volgen, die zal ook spoedig inzicht verkrijgen en zal de goddelijke Heiland en Verlosser niet meer willen opgeven. Zijn liefde openbaart zich zo indringend dat in de mens het verlangen naar de hemelse Vader steeds toeneemt. Het is als een gestadige regen die het uitgedroogde aardrijk drenkt met Zijn onontbeerlijk woord dat van boven tot de mensen op aarde gebracht wordt. En dat woord spoort nu de mensen steeds aan Hem aan te nemen die door de wereld verloochend wordt.

De mens die Gods kracht duidelijk ervaart moet zich ook voor dat woord inzetten, hij moet frank en vrij spreken over alles wat de Heer zelf op aarde geleerd heeft. De mens moet alles doen om vooreerst het menselijke hart geschikt te maken de waarheid aan te nemen die de mensen van boven wordt overgebracht.

Eens heeft de Heer zelf gezegd: "Wie Mij voor de mensen belijdt die zal ook Ik belijden voor mijn Vader". Dus heeft Christus de mensen geboden voor Zijn naam op te komen, opdat hij dan eveneens de goddelijke bijstand ervaart als hij de hulp van de Vader in de hemel begeert.

Wie voor de goddelijke naam opkomt zal in de komende strijd tegen Christus betrokken worden, want men zal trachten de mensen iedere herinnering aan Hem en Zijn werken op aarde te ontnemen. Men zal de mensen met harde straffen dreigen die ten doel hebben het verdwijnen van het geloof in Jezus Christus als Verlosser der wereld. De mens zal serieus moeten strijden om stand te kunnen houden tegen al deze influisteringen van kwaad gezinde krachten, en alleen de mens die zich voor Jezus Christus inzet en in gelovig gebed de Heer zijn noden en zorgen toevertrouwt en Hem om bescherming en kracht vraagt, zal sterk en vrij zijn. Want dat belooft de Heer al zijn strijders, als zij Hem als de goddelijke Heer en Verlosser belijden voor de mensen.

Hier zal de goddelijke macht duidelijk bewijzen dat zij sterker is dan aardse macht, en zij zal waken over ieder aards kind, onverschillig in welke gedaante het de Heer en Heiland belijdt. Daarom behoeft de mens niet bezorgd te zijn dat het aardse gezag hem zou kunnen vervolgen om hem schade te berokkenen, omdat hij een aanhanger is van het ware christendom. Jezus Christus kan nooit uit de wereld van haat en liefdeloosheid verdrongen worden, ook al wordt de strijd openlijk gevoerd. Maar wie zijn aardse leven liefheeft diens hart zal angstig kloppen en hij zal makkelijk de geboden van het wereldlijk gezag in acht nemen, dus zijn Heer en Heiland verraden ter wille van aards succes.

Maar wie de dood niet vreest zal vrijmoedig de naam belijden van Hem die de wereld verlost heeft van de zonden, zelfs als hij er voor moet boeten door de aardse macht. De Vader in de hemel houdt echter Zijn handen beschermend over dat aardse kind, en dan zal het voor de tegenstander lijken alsof bovenmenselijke krachten tegen hem strijden. Hij zal aan de kalmte die ondanks dreigingen onmiskenbaar is de kracht van het goddelijke woord en de liefdevolle zorg van de Vader in de hemel herkennen, die de zijnen beschut als zij Hem maar belijden voor de wereld.

Amen